Introduktionsutbildning för nyanlända läkare utbildade utanför EU/EES

Arbetsförmedlingen har i samarbete med Linköpings universitet tagit fram en introduktionsutbildning inför Socialstyrelsens medicinska kunskapsprov för nyanlända läkare utbildade utanför EU/EES. 

Utbildningen sker vid Linköpings universitet och är 10 veckor lång. En motsvarande utbildning finns också vid Göteborgs universitet.

Syfte

Utbildningens syfte är att förbereda deltagaren inför Socialstyrelsens nya medicinska kunskapsprov för läkare utbildade utanför EU/EES. Kursen är en del av snabbspåret för nyanlända läkare.

Förkunskapskrav

Läkarutbildning från land utanför EU/EES. Kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 på Europarådets skala.

Kursinnehåll

Innehållet i kursen är utformat utifrån individens behov av fördjupning och komplettering av kunskap inför det nationella kunskapsprovet för läkare med utbildning från land utanför EU/EES. Innehållet berör olika ämnesområden inom medicin såsom grundläggande cellbiologi, klinisk kemi, klinisk fysiologi, kardiologi, allmän internmedicin, kirurgi, ortopedi, infektionsmedicin, neurologi, psykiatri, barnmedicin och gynekologi. Vidare ingår översiktlig undervisning kring vetenskaplig metod, lärande, allmän klinisk metodik, färdighetsträning, samtalskonst och speciell undersökningsteknik i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet en grund i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete.

Arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, seminarier, basgruppsövningar, klinisk färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning.

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs före kursstart av kursledningen och kurslitteratur tillhandahålls av kursledningen.

Antagning

Antagning sker via Arbetsförmedlingen.

För att kunna antas till utbildningen krävs att man är inskriven hos Arbetsförmedlingen, att man har ett beslut från Socialstyrelsen om att göra det medicinska kunskapsprovet, samt att man uppnått kunskaper i svenska språket motsvarande svenska 3 på gymnasienivå eller C1-nivå på europarådets skala. Kursen är öppen för ansökan från hela Sverige.

För ansökan och mer information, kontakta Arbetsförmedlingen.


Kursansvarig: Stefan Redéen
E-post: stefan.redeen@regionostergotland.se


Kurssekreterare: Juliana Musakwa
E-post: juliana.musakwa@liu.se