Kurs: Trafiksäkerhet i urbana miljöer

Kursen ger deltagarna möjlighet att studera hur säkerheten för oskyddade trafikanter (vulnerable road users, VRU), fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister, kan förbättras genom en ökad förståelse för olycksmönster.

Speciell uppmärksamhet ägnas åt barn, äldre och personer med funktionsvariation. I kursen ingår ämnen såsom: identifiering av olycksfaktorer och risker för alla kategorier av oskyddade trafikanter, icke-infrastrukturella säkerhetsfaktorer såsom utbildning och lagstiftning, infrastrukturella säkerhetsfaktorer såsom fartkontroll, vägkonstruktion samt trafikdämpande åtgärder.

Kursen ger exempel och träning på sätt att minska sårbarheten hos trafikanterna samtidigt som trafikmiljön i staden för gående och cyklister kan bli mer attraktiv.

Kursen kommer att introducera och använda begrepp som ”design speed”, ”operating speed”, ”speed limit” och ”optimal speed” för att ta i beaktande mobilitet, säkerhet och miljö i staden. Begreppet ”Traffic Calming Measures (TCM)” för att dämpa fart och trafikvolym introduceras. Avsikten är att öka andelen oskyddade trafikanter i trafiken, förutom att leda om motorfordonstrafik till alternativvägar när det blir nödvändigt.

Deltagarna kommer att lära sig om för- och nackdelar med olika TCM, varav det finns två typer som används internationellt; 1) Vertikala farthinder: gupp (humps), vägkudde, trafikö, upphöjda övergångsställen, upphöjda korsningar, bredare trottoar, etc. och 2) horisontella: cirkulationsplatser/rondeller, chikaner, avsmalning av körbanan (choker), smal körbana, skiftande beläggning, etc. Här kommer deltagarna utveckla kompetens att välja bland dessa TCM avseende kriterier såsom vägtyp, trafikflöde, kostnad, påverkan på utryckningsfordon, miljöpåverkan, ljudstörningar, etc.  

Alla uppdragsutbildningar inom trafik och trafiksäkerhet