Konferens: Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund

Är du intresserad av praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund? Vill du veta mer om forskning gällande undervisning i den digitaliserade skolan, eller kanske om lärares ledarskap för lärande? Välkommen att ta del av den pågående eller avslutade praktiknära forsknings- och skolutvecklingsprojekten.

Tillsammans med skolor i regionen genomför LiU flera spännande praktiknära forskningsprojekt. Alla projekten har sin utgångspunkt i de behov och utvecklingsområden som finns på skolorna i regionen.

Ta del av presentationer från både avslutade och pågående forskningsprojekt, som genomförs i samverkan mellan lärare/förskollärare och forskare. De två huvudpresentationerna utgörs av forskningsprojekt som har pågått under två år. Det ena handlar om undervisning i den digitaliserade skolan. Det andra projektet fokuserar på lärares ledarskap för lärande. Därutöver kan du välja en av fyra presentationer under förmiddagen och likadant under eftermiddagen. Här finns allt från förskola, skolutveckling, sfi, vuxenutbildning, elevhälsa, bedömning och mycket mer.

Projekten genomförs inom ramen för ULF (utbildning, lärande, forskning) och Skolsamverkan Öst.

När: 1 november 2021 klockan 8.30-16.00.
Var: Digitalt via Zoom. Länk kommer senare.
Målgrupp: Lärare i alla skolformer, skolledare, forskare och lärarstudenter
Arrangör: Konferensen anordnas av Linköpings universitet, Linköpings kommun och Ydre kommun. 
Anmälan: Välkommen med din anmälan. Sista anmälningsdag är den 29 oktober klockan 11.59. Max 500 deltagare. Personer verksamma i Östergötland, samt i de kommuner vi har decentraliserade* utbildningar är prioriterade. (*Hultsfred, Katrineholm, Nyköping, Vimmerby, Västervik)

Program

8.00 inloggning

8.30 Introduktion och välkommen

8.40 Huvudtalare 1, inklusive diskussion och paus. Läs mer om huvudtalare nedan.

10.15 Frågor till huvudtalare

10.40 Parallella presentationer förmiddag. Läs mer om de parallella sessionerna nedan.

11.40 Lunch och lunchpromenad

12.50 Introduktion till eftermiddagen

13.00 Huvudtalare 2, inklusive diskussion och paus. Läs mer om huvudtalare nedan.

14.30 Frågor till huvudtalare

14.45 Parallella sessioner eftermiddag. Läs mer om de parallella sessionerna nedan.

15.45 Avslutning

Huvudtalare Visa/dölj innehåll

1. Ledarskap för lärande

Det här praktiknära forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om lärares didaktiska ledarskap, det vill säga kunskapen om hur lärare leder undervisning så att elever lär sig. Med utgångspunkt i tidigare forskning, intervjuer med lärare och vår erfarenhetsbaserade kunskap bestämde vi oss för att fokusera på hur lärares didaktiska ledarskap kan utvecklas genom en utbildningsinsats för lärare. I presentationen beskrivs hur några viktiga områden för didaktiskt ledarskap identifierades och hur ett observationsprotokoll skapades och användes. Likaså beskrivs hur erbjudande av undervisning som ett tryggt sammanhang jämte ett tydligt lärandefokus och hantering av klassrumskomplexitet kan bidra till ett tryggt och lärande klassrumsklimat.

Camilla Heiskanen och Anneli Mohlin, Mjölby kommun, Margareta Dott, Rickard Kenndal, Johan Meckbach och Caisa Skoglund, Norrköpings kommun, Frida Enwall och Karin Månsson, Söderköpings kommun, Marcus Samuelsson och Anja Thorsten, Linköpings universitet

2. Digitalitet - jag vet

I detta praktiknära forskningsprojekt har svensklärare och forskare inom utbildningsvetenskap studerat den roll digital och multimodal information och texter spelar för lärande och undervisning i en digitaliserad skola. Dessutom har en ”blixtstudie” genomförts med fokus på de skolomställningar till distansläge som skedde i samband med covid-19 pandemin. I presentationen återkopplar vi resultaten från dessa studier. De visar framför allt hur utrymmet för digital multimodal undervisning och skapar kreativa möjligheter för elevers lärande. I undervisningen fungerar inte digitala och analoga resurser som dikotomier. De bör snarare förstås som sammanflätade i ett multimodalt kontinuum av olika uttryckssätt, där olika dimensioner av humor och lust kan spela viktiga roller för elevers engagemang. Resultaten visar också hur lärarrollen förändras av de oändliga möjligheter som de digitala multimodala redskapen erbjuder, då det inte kan finnas någon utstakad väg för hur uppgifter ska lösas. Även lärares bedömningen av elevers kunskaper utmanas när bedömningsunderlagen inte är begränsade till det skrivna och talade ordet. Vi menar att lärares digitala kompetens är något annat jämfört med tidigare beskrivningar, att rationellt kunna hantera, välja och vilja applicera olika digitala verktyg i undervisningen. I stället kan lärares digitala yrkeskunnande beskrivas som - känslomässigt, relationellt, responsivt och situationsbundet… snarare än något manualiserat, systematiserat och rationaliserat.

Lena Landkvist, Hannes Stenmark och Pia Widegren, Motala kommun, och Linda Ekström Lind, Susanna Kellgren Lundberg, Cornelia Wilhelmsson, Oskar Hansson och Gustaf Jutterdal, Linköpings kommun, Anna Martín Bylund och Linnea Stenliden, Linköpings universitet.

Parallella sessioner förmiddag Visa/dölj innehåll

Elevhälsa och mobbning

Alla elever är en del av en god gemenskap

Att systematiskt arbeta med att utveckla det åtgärdande, förebyggande och främjande arbetet med elevhälsa på yrkesgymnasiet

Matematik grundskolan

Professionsutveckling i matematikundervisning

Hur kan 7-2 vara samma som 7-2?

Fritidshemmet

Att utveckla fritidshemmets undervisning: Att hitta den fritidspedagogiska kärnan

Att utveckla fritidshemmets undervisning: En utmanande och meningsfull fritidshemstid

Skolutveckling

Forskningslitteracitet

Att skapa en likvärdig skola

Parallella sessioner eftermiddag Visa/dölj innehåll

Undervisning åk F-6

Språkutvecklande arbetssätt i matematik

Engelskundervisning på låg- och mellanstadiet

Ro för studier: Om skolutveckling med fokus på ledarskap och trygghet, F-6

SFI och vuxenutbildning

Uttalsundervisning på sfi

Att undersöka skolans arbete med utvecklingsinsatser inom en SFI

Elevhälsa och bedömning

Närvarofrämjande arbete för gymnasieelever

Gymnasieelevers berättelser om prestationer och emotioner i samband med bedömning

Varför presterar gymnasieelever med ett annat modersmål inte högre betyg?

Förskolan

”Titta nu står jag i huset”. Pedagogers arbete med yngre förskolebarns rumsuppfattning.

”Jag gjorde så här det blev också bra”. Pedagogers arbete med äldre förskolebarns problemlösande.

Förskolans språkutvecklande aktiviteter och arbetssätt

Skolsamverkan och ULF Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll