LiU har klubbat kvalitetssäkring 

Nu ska kvaliteten säkerställas än mer på Linköpings universitet. Från och med 26 april gäller LiU:s gemensamma modell för kvalitetssäkring av den utbildning man bedriver.  

Studenter vid Linköpings universitet - I praktiken innebär det att vi nu får en gemensam plattform för kvalitetsutbildning där samtliga fakulteter ingår, och det är historiskt unikt på LiU, säger Roger Klinth, vicerektor vid Linköpings universitet.    

Regeringens nya system för kvalitetssäkring av högre utbildning innebär att Sveriges universitet och högskolor på ett tydligare sätt än tidigare förväntas ta ansvar för arbetet med att säkra kvaliteten i sina utbildningar. Tidigare har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomfört granskningar av samtliga utbildningar. Framöver kommer tyngdpunkten i deras arbete istället att ligga på granskning av lärosätenas egna system för kvalitetssäkring. På LiU har man arbetat i närmare två år med att utforma sin modell, ett arbete som intensifierats det senaste halvåret. 

- Vi har jobbat nära de fyra fakulteterna för att få en så stabil plattform som möjligt, och vår modell svarar mot de kriterier UKÄ satt upp. Det är bra att lärosätet har en egen stark roll i kvalitetsutvecklingen, då kan vi anpassa innehållet efter det tänk och den organisation vi har här, säger Roger Klinth.

På Linköpings universitet har man sedan tidigare flera interna kvalitetskontroller, som till exempel en studentenkät, en doktorandenkät och ett universitetspedagogiskt centrum. I enlighet med den nya modellen för kvalitetssäkring kommer nu samtliga program och kurser att utvärderas under en sexårscykel. 

Roger Klinth, vicerektor LiU- Det finns redan en kvalitetskultur vid Linköpings universitet, och den ska vi vidareutveckla. Det är fortsatt jätteviktigt att vår utbildning bygger på forskningsgrund, till skillnad mot annan kunskap som far runt i samhället. Ett nära samspel mellan forskning och utbildning är en förutsättning för successiv och målmedveten kvalitetsutveckling.

Det nya nationella systemet för kvalitetssäkring kommer att användas under åren 2017-2022, och granskningar av lärosätenas modeller kommer sedan att genomföras av UKÄ. Under 2020 kommer LiU:s modell att utvärderas. 

 - Kvalitet kan inte administreras fram, men den uppstår inte heller av sig själv, och kvalitet i utbildningen skapas i första hand i mötet mellan lärare och student. Att utveckla kvalitet i utbildningen handlar på ett grundläggande plan om att försvara det som är viktigt att försvara, förbättra det som behöver förbättras och att ständigt sträva efter utveckling, säger Roger Klinth.                                                   

Fler nyheter från LiU