Kvinnors företagande på landsbygden

Jord- och skogsbruk måste kompletterats med annat företagande, och kvinnors står ofta för detta. Kvinnors bidrag till landsbygdsutvecklingen vet vi dock för lite om. Hur företagande påverkar jämställdheten på landsbygden vet vi inte heller tillräckligt om.

Kvinnlig bonde och koBild från Sveriges Lantbruksuniversitet, som LiU samarbetar med i det här projektet. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLUStudiens syfte och design

Vad karaktäriserar entreprenörskap på landsbygden? Hur kan det stödjas och vilka människors intressen tillgodoses, med tanke på att företagande inte är genusneutralt? Vilka värden skapas för lokalsamhället? Projektet har startat med en kvantitativ kartläggning och fortsätter 2018 med kvalitativa studier och dialogseminarier samt med analys och kunskapsspridning 2019-2020.

Nyttiggörande av resultat

I en interaktiv forskningsprocess arbetar vi med företagande kvinnor på landsbygden. Vi kommer att dokumentera kvinnornas liv och villkor på film genom ”videografier”. I projektets slutfas redigeras materialet till en dokumentär som kan spridas via internet som ett utbildningsmaterial men också riktas specifikt till olika målgrupper.

Relevans och förväntade effekter

Projektet tar fram nödvändig kunskap om kvinnors företagande för att stimulera landsbygdsutveckling – företagande som förblir osynligt kan varken värderas eller stödjas. Projektet kartlägger hur många de är, var de finns i Sverige, vilka sorters företag de driver, samt storlek och lönsamhet. Vi tar reda på vilka kvinnor som äger dem – ålder, familjesituation, och födelseland. Vi har anledning att tro att invandrade kvinnor bidrar väsentligt till företagandet på landet och vill veta vilka former dessa företag tar. 

Medverkande parter

  • Coompanion
  • SE-UPP (hela Sverige ska leva)
  • Landsbygdskommuner
  • Region Kalmar
  • LRF
  • Hushållningssällskapet Småföretag

Forskare i projektet
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll