Lärarstudenternas praktik under luppen

Linköpings universitet har som ett av sex lärosäten blivit
utvalt för att ingå i UKÄ:s fördjupade studie om lärarstudenternas
verksamhetsförlagda utbildning.
Lärare undervisar i matte på lågstadiet. Förra året gav regeringen Universitetskanslersämbetet, UKÄ, uppdraget att göra en uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen på landets lärarutbildningar. Totalt gäller det 28 lärosäten som fått ta ställning till ett rätt omfattande frågebatteri som tog upp olika kvalitetsaspekter på hur VFU:n genomförs. I vår fortsätter nu UKÄ med en fördjupad studie av sex särskilt utvalda lärosäten, däribland Linköpings universitet.

Ingen vanlig granskning

– Det här är ingen sedvanlig granskning där utbildningen bedöms utan görs för att man ska få reda på hur VFU:n faktiskt fungerar. LiU har, jämfört med andra lärosäten, en annan organisation av den verksamhetsförlagda utbildningen. Det här är ett bra tillfälle för oss att få en helhetsbild av VFU:n på LiU, säger Marianne Jeppson, programansvarig utbildningsledare för VFU:n på Utbildningsvetenskap.
I UKÄ:s uppdrag ingår att identifiera förbättringsområden och lyfta fram goda exempel. Förhoppningsvis ingår LiU i den senare kategorin.

Fältmentorer

– Vi har valt att satsa rätt mycket pengar på VFU:n. Vi har till exempel sedan femton år tillbaka fältmentorer på skolorna. Det är verksamma förskollärare och lärare i skola och fritidshem som på 20 procent har LiU:s uppdrag att rekrytera och stötta handledare och studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen. I dagsläget är de 35 stycken, säger Marianne Jeppson.
Därutöver går ett antal kursmentorer, precis som fältmentorerna aktiva lärare och förskollärare, in i kurserna.
– Det händer så mycket i skolan. Våra mentorer är förankrade i förskolan, skola fritidshem och kan förmedla vardagserfarenheter till studenterna.
Det vanliga är annars att lärosätena mer eller mindre överlåter till kommunerna att organisera praktikplatserna. Under studietiden har studenterna motsvarande 30hp av sin utbildning verksamhetsförlagd.

Platsbesök

– Vi har byggt upp vår organisation under nära två decennier, den fungerar väl och är värd att satsas på. Fältmentorerna finns ute på plats och nära studenterna. De, och även handledarna, kan snabbt få stöd om de behöver. Vi kan med hjälp av fältmentorerna placera studenterna inom rätt verksamhetsområde och ämne och som motsvarar deras utbildning.
I den fördjupade studien kommer handledare och studenter till tals och utredarna ska även göra platsbesök för att intervjua representanter för lärosätenas och lärarutbildningarnas ledning, VFU-lärare, handledare samt representanter för skolhuvudmännen.
– Det blir en hel del extra jobb men på plussidan står det fokus som studien allmänt sätter på VFU:n, säger Marianne Jeppson.
I den fördjupade studien ingår förutom LiU Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Konstfack, Luleå tekniska universitet samt Malmö högskola. Rapporten beräknas vara klar till november 2015.

Publicerad 2015-03-05