Vi studerar hur chefer kan skapa goda förutsättningar för lärande och innovation i det dagliga arbetet.

Bild på arbetsmöteIdag kräver organisationer att chefer och ledare på alla nivåer ska utöva ett ledarskap som främjar förbättring, utveckling, innovation och lärande. I det dagliga arbetet tar dock andra arbetsuppgifter ofta överhanden. För att stödja utveckling av ett ledarskap för lärande och innovation krävs därför förändringar av ledares ledarstilar och beteenden i det dagliga arbetet.

Det krävs också gynnsamma organisatoriska förutsättningar, såsom exempelvis ekonomiska resurser, aktivt medarbetarskap, expansiva lärmiljöer och lämpliga storlekar på personalgrupper.

Projektets syfte och design

Syftet med projektet är att bidra med ökad kunskap om, och verktyg för, hur chefer och ledare kan skapa goda förutsättningar för lärande och innovation i det dagliga arbetet och bättre förstå vilka organisatoriska villkor som kan stödja ett sådant ledarskap. I projektet studeras chefers möten och dagliga arbete. Data samlas främst in genom intervjuer och observationer/skuggning.

Nyttiggörande av resultat

I projektet ordnas workshops där resultat återförs och analyseras med projektdeltagarna. Här introduceras forskningsbaserad kunskap som verktyg för att stärka ledarskapet i organisationerna. Resultaten sprids nationellt och internationellt genom vetenskapliga publikationer, som exempelvis artiklar och rapporter.

Relevans och förväntade effekter

Kunskap om hur ett innovations- och lärstödjande ledarskap fungerar i det dagliga arbetet är viktig för att förändra och utveckla organisationers lär- och innovationsmiljöer. Kunskapen från projektet kan också vara relevant för både utbildning och rekrytering av chefer.

Forskare

Om HELIX