Ledarskap för lärande och innovation

Vi studerar hur chefer kan skapa goda förutsättningar för lärande och innovation i det dagliga arbetet och söker efter organisatoriska villkor som kan stödja ett sådant ledarskap.

Idag kräver organisationer att chefer och ledare på alla nivåer kan utöva ett ledarskap som främjar förbättring, utveckling, innovation och lärande. I det dagliga arbetet tar dock andra arbetsuppgifter ofta överhanden. För att stödja utveckling av ett ledarskap för lärande och innovation krävs ofta förändring av ledares ledarstilar och beteenden i det dagliga arbetet.

Projektets syfte och design

Syftet med projektet är att bidra med ökad kunskap om, och verktyg för, hur chefer och ledare kan skapa goda förutsättningar för lärande och innovation i det dagliga arbetet och bättre förstå vilka organisatoriska villkor som kan stödja ett sådant ledarskap. I projektet studeras ledningsgruppers möten och chefers dagliga arbete. Data samlas in genom intervjuer och observationer.

Nyttiggörande av resultat

I projektet ordnas workshops där resultat återförs och analyseras med projektdeltagarna. Här introduceras forskningsbaserad kunskap som verktyg för att stärka ledarskapet i organisationerna. Resultaten sprids nationellt och internationellt genom vetenskapliga publikationer.

Relevans och förväntade effekter

Kunskap om hur ett innovations- och lärstödjande ledarskap fungerar i det dagliga arbetet är viktig för att förändra och utveckla organisationers lär- och innovationsmiljöer. Kunskapen från projektet kan också vara relevant för både utbildning och rekrytering av chefer.

Medverkande företag

  • SAAB
  • Rimaster AB
  • Autoadapt AB

Forskare

Om HELIX