Livshistoria för de radikala högerpartiernas kandidater

I den här studien analyserar vi 55.000 individer som ställde upp i kommunala val i Sverige är 2014 och vi undersöker i vilken utsträckning som de högerradikala kandidaternas livshistoria skiljer sig i väsentliga avseenden från övriga partiers kandidater.

Valsedlar i Europaparlamentsvalet 2009

Foto: Bengt Nyman on Flickr CC BY 2.0

De radikala högerpartiernas framgångar i många västeuropeiska länder har ofta förklarats med att de appellerar till de individer som är ”förlorarna” i modernitetsprocessen och till dem som utsatts för ökad ”etnisk” konkurrens. I den här studien undersöker vi om samma typer av faktorer är utmärkande för de högerradikala partiernas kandidater.

Utifrån ”modernitetshypotesen” förväntar vi oss att kandidater för radikala högerpartier har varit mer exponerade för ekonomisk utsatthet än övriga politiska kandidater, och vi undersöker huruvida kandidater för extrema högerpartier har livshistoria som skiljer sig från kandidater för äldre och mer etablerade partier i detta avseende. Vi undersöker således kandidaternas livshistoria vad gäller deras arbetsmarknadsstatus – huruvida de är anställda, undersysselsatta eller utanför arbetsmarknaden. Vi testar även hypotesen om etnisk konkurrens genom att undersöka huruvida kandidater för radikala högerpartier oftare härstammar från områden med många invandrare och om deras socioekonomiska bakgrund är sådan att de sannolikt varit utsatta för konkurrens från nyanlända till Sverige (lågutbildade, män). Vi studerar de grannskap kandidaterna har bott i med avseende på etnisk sammansättning och ekonomisk utsatthet.

En nydanande aspekt av vår studie är att vi använder s.k. sekvensanalys (SA) för att skapa sammanfattande mått som beskriver kandidaternas livshistoria utifrån deras sysselsättnings- och boendehistorik. En dynamisk sekvensanalys ger en rikare och mer tillförlitlig beskrivning av de sociala kontexter kandidaterna befunnit sig i än vad statiska mått kan ge. Vidare, istället för att utgå från ett antal a priori bestämda kategorier så tillåter sekvensanalysen att man identifierar latenta mönster i livsbanorna med hjälp av klusteranalys.

Exempel på frågor som kommer att analyseras i denna studie inkluderar:

1) Hur skiljer sig de grannskap som de högerradikala kandidaterna levt i från de grannskap som övriga kandidater levt i vad gäller ekonomiska utsatthet och andel utlandsfödda invånare?

2) Har kandidaterna för de högerradikala partierna upplevt större ekonomisk osäkerhet under sina liv än övriga kandidater?

3) Vilka av de äldre och mer etablerade partierna har kandidater vars livshistoria mest liknar de radikala högerradikala kandidaternas livshistoria?

Läs mer om IAS Visa/dölj innehåll