Linköpings Universitet Holding AB:s hantering av personuppgifter

Detta är övergripande information om personuppgiftsbehandling inom Linköpings Universitet Holding AB:s verksamheter för innovationsstöd LiU Innovation och LiU Invest, samt Unitalent AB och Spetsa AB. Mer specifik information ges som en del i våra stödprocesser till berörda individer.

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt.

När och hur personuppgifter får användas regleras i bland annat dataskydds-förordningen (GDPR) och styrs av andra regelverk som reglerar de uppdrag Linköpings Universitet Holding AB utför inom olika verksamhetsgrenar för Linköpings Universitet, Region Östergötland, Tillväxtverket och SweLife. Linköpings Universitet Holding AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in.

Intresseavvägning, myndighetsutövning och samtycke

De rättsliga grunder som främst är aktuella för Linköpings Universitet Holding AB är intresseavvägning, myndighetsutövning och samtycke. I korthet innebär detta att vi behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att göra effektiva insatser i våra uppdrag, för att möjliggöra uppföljning av våra insatser i olika uppdrag samt för att fatta beslut som påverkar enskilda.

Vi använder bara personuppgifter för det ändamål de är insamlade för och lagrar dem bara så länge den rättsliga grunden för lagring kvarstår.

Vilka rättigheter har du?

  • Du har rätt att begära att få veta om vi lagrar personuppgifter om dig och få en sammanställning av vilka uppgifter det i så fall är.
  • Du har rätt att begära att lagrade uppgifter rättas, går att överföra och att behandlingen av uppgifter begränsas utifrån lagringsgrunden.
  • I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. När en sådan begäran kommer in via gdpr@liuholding.se prövar vi den enligt gällande lagstiftning och regelverk. Du kommer att få besked om när radering är genomförd och vilka uppgifter som inte raderats om prövningen visat att fortsatt lagring krävs för vissa personuppgifter.

Kontakt

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud på gdpr@liuholding.se
Personuppgiftsansvarig: Linköpings Universitet Holding AB, Teknikringen 10,
Telefon: 013-288989
Organisationsnummer: 556525-6186

Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).