Många över 65 kan ha fått olämplig medicin

Nästan varannan person över 65 år har ordinerats potentiellt olämpliga läkemedel och var tredje långtidspatient har inte följt sin förskrivna medicinering. Följden är att risken för biverkningar och
läkemedelsrelaterade sjukdomar ökar, visar en avhandling vid Linköpings universitet.

Bild på flera tabletter.

Problemen med felaktig användning av läkemedel har förvärrats i takt med att den svenska befolkningen blir allt äldre och att allt fler lider av kroniska sjukdomar. I ett slumpmässigt urval av drygt 5 000 östgötar beräknade doktoranden Khedidja Hedna och hennes medarbetare hur vanligt det var med olämplig förskrivning till äldre och dålig följsamhet vid behandling av högt blodtryck. De undersökte också eventuella samband med läkemedelsrelaterad sjuklighet.

Fallolyckor

Resultatet visar att 46 procent av de äldre hade fått en medicinering som bedömdes som potentiellt olämplig vilket ökade risken för biverkningar, till exempel fallolyckor vid behandling av benzodiazepiner mot ångest.

Bland patienter som använde en kombination av blodtryckssänkande mediciner visade 35 procent bristande följsamhet. Hos dem som inte följde ordinationen av ett enskilt blodtryckssänkande läkemedel en månad innan deras vårdbesök var det vanligare med förhöjt blodtryck.

Bred studie

Khedidja Hednas studie är bland de första som omfattar personer ur den vanliga befolkningen för att utvärdera sambandet mellan förskrivningens kvalitet och förekomsten av läkemedelsbiverkningar. Tidigare undersökningar har huvudsakligen gjorts i sjukhusmiljö.

Avhandling: Inappropriate prescribing, non-adherence to long-term medications and related morbidities – pharmacoepidemiological aspects av Khedidja Hedna. Linköping University Medical Dissertations 1469, DOI: 10.3384/diss.diva-122266.

Kontakt:
Khedidja Hedna, farmaceut, doktorand i läkemedelsforskning, 070-2027514, khedidja.hedna@liu.se

Publicerad 2015-12-02