Mäns företagande tar över i offentliga sektorn

De politiska förväntningarna var höga på att en
ökning av kvinnors företagande. Men företag i branscher som tandvård, vård och skola domineras av män. Det visar en avhandling vid Linköpings universitet.
förskolaFoto: JO UNRUHDen offentliga sektorn har länge dominerats av kvinnliga anställda. År 2012 utgjordes arbetskraften i kommuner och landsting av 80 procent kvinnor. När den offentliga sektorn började konkurrensutsattas i början på 1990-talet hoppades därför politiker på att detta skulle leda till ett ökat antal företag drivna av kvinnor. Birgitta Skölds avhandling visar att resultatet blev något annat.

– Fler kvinnor har visserligen startat företag än innan, men det varierar stort mellan olika branscher. I 14 av de 16 näringsgrenar som jag tittat på är män överrepresenterade som företagare i relation till deras andel av de sysselsatta, säger Birgitta Sköld. Hon har studerat de småföretagare som mellan åren 1993 och 2010 bedrev verksamhet inom offentlig sektor.

Män startar och driver alltså fortfarande företag i högre utsträckning än kvinnor och även i kvinnligt dominerade branscher. Orsaken till att kvinnors företagande i stor utsträckning uteblivit ser Birgitta Sköld i samhällets strukturer och normer.

– Siffrorna synliggör vad tidigare forskning visat - att det finns en manlig norm i företagandet som missgynnar kvinnor och denna norm verkar förstärkas över tid. Det förvånade mig i arbetet med studien att det var så uppenbart, säger Birgitta Sköld.

Barnomsorg - en bransch där manligt företagande dominerar

En bransch som hon studerat särskilt är barnomsorgen där kvinnor utgör cirka 90 procent både av företagarna och av de anställda. Även här gör den manliga normen för entreprenörskap sig gällande. I absoluta tal dominerar kvinnors företagande inom barnomsorgen, men företag ägda av män drivs oftare som aktiebolag, har högre årliga inkomster och fler anställda än företag ägda av kvinnor. Dessutom har män som arbetar inom barnomsorgen större benägenhet att bli företagare, vilket går i motsatt riktning mot vad politiker förväntade när de privata reformerna infördes.

Studien indikerar också att olika branschers strukturella förhållanden gör att storföretag har större möjlighet att klara sig på de nya marknaderna, något som försvårar för kvinnor som i regel driver småföretag.