Uppdragskurs: Människans aktivitetsförmåga, intervention och utvärdering 7,5 hp

Kursen riktar sig till arbetsterapeuter som i sitt arbete möter personer med kognitiva nedsättningar på grund av psykisk eller neurologiska symptom/diagnoser. Syftet är att ge mer kunskap om psykiska sjukdomstillstånd, psykosocial problematik, samt neurologiska sjukdomstillstånd och skador som ger konsekvenser för aktivitetsförmågan.

Sträcker upp händerna (människor i skugga) / Hands in the air (people in shadow)

Kursen vill ge kunskap om hur en bedömning av förebyggande, förbättrande och kompenserande åtgärder vid kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar kan genomföras. Den vill även ge kunskap om betydelsen av evidens i samband med intervention samt hur arbetsterapeuten kan tillämpa ett professionellt förhållningssätt vid intervention och utvärdering. I kursen kommer den studerande att få kunskap om värdet av att kunna förklara, argumentera och värdera betydelsen av förebyggande, förbättrande och kompenserande åtgärder. Få kunskap om värdet samt betydelsen av evidens i samband med arbetsterapeutisk intervention och utvärdering, samt få inblick i att kunna värdera ett arbetsterapeutiskt professionellt förhållningssätt i relation till interventions- och utvärderingsprocessen.

Undervisningen baseras på ett problembaserat lärande vilket innebär att kursen till stor del bedrivs i seminarieform där fokus ligger på eget intresse för kunskapsinhämtningen. De fem schemalagda dagarna på Campus kommer att innehålla föreläsningar och seminariediskussion som leds av en eller flera lärare. Varje tillfälle har ett tema och detta tema följer med till nästkommande gång vilket innebär att den studerande får möjlighet att söka kunskap som fördjupar lärandet. Föreläsningarna fungerar som introduktion och inspiration till det egna arbetet och seminariediskussionerna.

Examinationen består av en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt ett avslutande seminarium som görs gruppvis. Räkna med att utöver kursdagarna få lägga ner en dag i veckan på kursens innehåll.

I kursen ingår fika på förmiddagarna, frukt och två böcker. Har du frågor om kursen som du vill ha svar på redan nu så tveka inte att höra av dig till kursansvarig.

Kursplan

Kursplan – kurskod 8UG013 (pdf)

Relaterat innehåll