Masterprofil logistik och supply chain management

Logistik och supply chain management gör företag och organisationer konkurrenskraftiga och hållbara genom att, med ett helhetsperspektiv, utveckla och styra material- och informationsflöden på ett effektivt sätt. Genom att välja logistik och supply chain management som masterprofil lägger du grunden för ett framgångsrikt arbetsliv där karriärmöjligheterna är i det närmaste oändliga.

En logistiker är flödesorienterad, har förståelse för både den strategiska och operativa nivån samt en förmåga att göra och presentera välgrundade kvantitativa och kvalitativa analyser. Vi utbildar logistiker som förstår värdet av att samarbeta i en supply chain, med t ex leverantörer och kunder, samt med andra funktioner i företaget som inköp, produktion, marknad och försäljning.

Inriktningen Logistik och supply chain management förstärkt med övriga färdigheter från era program, resulterar i en kreativ, proaktiv, problemlösande, samarbetande civilingenjör som tar sig an och löser dagens och morgondagens utmaningar på ett snabbt, lönsamt och hållbart sätt. 

Från att tidigare ha varit en relativt operativ disciplin, har logistik blivit en viktig del i organisationers strategiska arbete. Detta kräver nya kunskaper och någon som ska kunna hantera båda nivåerna och framförallt bryggan mellan dem.

Omvärldsfaktorer såsom fokus på hållbarhet och digitalisering där företag strävar efter att utnyttja nya tekniska möjligheter är ytterst relevanta inom logistiken. Tydliga exempel på detta syns inom E-handeln med kunder som ställer höga krav på korta snabba leveranstider och returer. Förmågan att samarbeta med leverantörer och kunder blir allt viktigare, där flöden av information och fysiska produkter mellan företag har hög prioritet och därmed ett stort behov av logistik- och supply chain management-kompetens.

Prioritering av logistik och logistikerns förmåga att samarbeta, kartlägga, analysera, visualisera flöden och logiker är en möjliggörare för att företag och organisationer ska kunna lyckas med att utveckla sina strategier i en globaliserad värld. En logistiker har siktet inställt på avgörande och långsiktiga förbättringar ur ett helhetsperspektiv, snarare än isolerade, marginella och kortsiktiga lösningar.

Obligatoriska och valbara kurser

För Industriell ekonomi ska masterprofilen innefatta minst 30hp på avancerad nivå. Du ska läsa tre obligatoriska kurser som kommer ge dig 18hp på avancerad nivå. Detta innebär att du som I’are kan välja minst två ytterligare kurser på avancerad nivå inom logistik, inköp, hållbarhet, sjukvård eller simulering. För Maskinteknik ska masterprofilen innefatta minst 60hp, varav 36hp är obligatoriska inom profilen. En av de obligatoriska kurserna är TAOP88 Optimering för ingenjörer, som ges av MAI, medan övriga ges av IEI. 

De valbara kurser som presenteras nedan ingår i Logistiks kursutbud, men det finns även valbara kurser inom till exempel kvalitetsutveckling, marknadsföring eller produktionsekonomi inom ramen för Maskintekniks masterprofil.

Obligatoriska kurser

 • TETS37 Grundläggande logistik (grundläggande nivå)
 • TETS27 Supply chain logistics eller TETS57 Logistikanalys (båda obligatoriska för Maskinteknik)
 • TETS38 Logistikprojekt

Valbara kurser

 •  TETS27 Supply chain logistics eller TETS57 Logistikanalys, beroende på vilken du valt som obligatorisk.
 • TETS36 Hållbara logistiksystem
 • TETS56 Logistik och kvalitet inom vården
 • TETS23 Inköp
 • TETS31 Logistikstrategier
 • TPPE99 Simulering av produktion och logistik

 

Om kurserna

I kursen Grundläggande logistik (TETS37) utgår vi ifrån det varuproducerande företaget och dess processer (materialförsörjning, distribution) och logistikaktiviteter (transport, lagring, materialhantering). En central del i kursen är att ur ett system­perspektiv/helhetsperspektiv förstå olika logistiklösningar och logiken i hur en välutformad logistik bidrar till företagets lönsamhet genom att påverka kostnader, intäkter (genom hög leveranserservice) och ett minskat kapitalbehov.

I Supply Chain Logistics (TETS27) utökas logistiksystemet till en kedja med flera företag. Du lär dig att strukturerat analysera olika logistikupplägg i en så kallad supply chain, t ex logistikstrukturer, lagerlösa flöden och koordinering/inte­gration med kunder och leverantörer. Dessutom arbetar du med logistikplattformar och det viktiga interna samarbetet i ett företag mellan logistik och t ex produktion, inköp och marknad/försäljning – ofta en förutsättning för lönsam integration med kunder och leverantörer. För att lösa uppgifterna i kursen görs analyser i Excel med stora mängder data – såväl kvantitativt och kvalitativt.

Logistikanalys (TETS57) går ett steg djupare i logistikanalyserna med logistik­relaterade verktyg och modeller som totalkostnadsmodellen, leveransservicemått och Activity Based Costing. Stor vikt läggs på analys av hur logistikrelaterad data kopplas till kostnad, tid och service, liksom känslighetsanalyser för att bedöma tillförlitlig­heten i dess resultat. Vidare används Excel för att bygga modeller och hantera stora datamängder.

Logistikstrategier (TETS31) belyser logistikens strategiska betydelse för industri- och handelsföretag. Inom ramen för kursen analyseras hur logistik kan bidra till konkurrenskraft utifrån olika strategiteoretiska perspektiv. Vidare behandlas bland annat outsourcing av logistiktjänster, samt grunderna i logistikstrategierna lean och agile. En viktig gemensam nämnare för de olika delarna i kursen är deras förankring i strategi- respektive organisationsteori.

Logistikprojekt (TETS38) lär dig tillämpad utredningsmetodik. Din grupp tar er an uppgift från ett företag som ni med en systemsyn strukturerat bryter ner, preciserar, analyserar och drar slutsatser på ett väl underbyggt sätt. Utredningen presenteras tydligt och trovärdigt i en rapport som ni också presenterar ute på företaget. Beroende på de specifika projektens inriktning fördjupas olika delar av logistiken. Dessutom lär ni er tillämpa ett kritiskt förhållningssätt, t ex genom att opponera på andras gruppers arbeten. Kursen är utformad för att ge er bästa möjlig hjälp inför examensarbetet.

Inköp (TETS23) fokuserar på inköps strategiska betydelse för företag. Ett proaktivt inköpsarbete, i samarbete med andra delar av organisationen, bidrar på olika sätt till dess konkurrenskraft. Inköpsprocessen, från behovsspecifikation till avslutad leverans, löper som en röd tråd genom hela kursen. Särskild vikt läggs vid inköpsstrategier, leverantörsbedömning och leverantörsrelationer. Även specifika områden som förhandling och offentlig upphandling ingår i kursen.

Hållbara logistiksystem (TETS36) tar sin utgångspunkt i den föränderliga omvärldens påverkan på logistiksystemet och dess hållbarhet. För att möta dagens och framtidens logistikrelaterade hållbarhetsutmaningar studeras lösningar på såväl operativ som strategisk nivå. Verktyg för att exempelvis beräkna transporternas miljöpåverkan och externa kostnader introduceras. En fördjupad förståelse för transportlogistikens grunder ges. Forskningsnära uppgifter utifrån olika perspektiv såsom citylogistik och logistiksystem med samhällsvärde som främsta mål introduceras.

Logistik och kvalitet inom vården (TETS56) ger dig kunskaper om hur områdena logistik och kvalitetsstyrning, som primärt utvecklats inom industri och handel, kan överföras och tillämpas i en sjukvårdskontext. Kursen lägger stor vikt på förståelse för logistik- och kvalitetsutvecklings betydelse i olika vårdorganisationer för att du på ett övergripande sätt ska kunna behandla frågor som berör dessa områden. Olika metoder och verktyg som passar för vården diskuteras och används, exempelvis processkartläggning, statistisk processkontroll, verksamhetsuppföljning och behovsstyrd verksamhetsplanering. Grunden för kursen är att kunna bidra till att fortsätta ge god vård och då behövs effektivisering för att resurserna ska räcka till.

Detta kan du bli

Vi hoppas att du väljer en masterprofil som du tycker är intressant, eftersom vi är övertygade om att det ger dig bäst utvecklingspotential, bäst resultat och bästa förutsättningar för ditt framtida arbetsliv. Med det sagt så vill vi hävda att genom att välja logistik och supply chain management som masterprofil så lägger du grunden för ett framgångsrikt arbetsliv där karriärmöjligheterna är i det närmaste oändliga. Det kan innefatta operativa arbetsuppgifter likväl som strategiska, nationella såväl som internationella, expertroller såväl som ledande befattningar. Även branschmässigt är bredden stor, med möjligheter inom konsultbranschen, tillverkande företag, handelsföretag, transport- och logistikföretag, offentlig verksamhet med mera. För att nämna några specifika roller kommer här ett axplock:

 • Supply Chain Manager/Logistikansvarig
 • Inköpare/Inköpsansvarig
 • Materialförsörjningsansvarig
 • Flödesanalytiker
 • Produktionslogistiker
 • Konsult (generalist eller expert)
 • Transportsamordnare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Forskare och utredare

KontaktVisa/dölj innehåll

StudievägledningVisa/dölj innehåll

Läs mer om utbildningenVisa/dölj innehåll