Mottagare av Medicinska fakultetens förtjänstmedalj

Följande personer har mottagit Medicinska fakultetens förtjänstmedalj. Förtjänstmedaljen delades ut fram till och med 2014.

Förtjänstmedaljer 2014

Silver – Jörg Schilcher

HU:s förtjänstmedalj i silver 2014 tilldelas Jörg Schilcher. Han disputerade den 29 november 2013 med avhandlingen ”Epidemiology, Radiology and Histology of Atypical Femoral Fractures: Development of understanding”. Avhandlingens delarbeten publicerades i högt rankade tidskrifter som New England Journal of Medicine och Bone. Avhandlingen fick även pris som ” Årets bästa avhandling i ortopedi” av Svensk Ortopedisk Förening.

Silver – Tom Åberg

HU:s förtjänstmedalj i silver 2014 tilldelas Tom Åberg. Tom Åberg är ordförande i Sjuksköterskesektionen i Linköping och han har där visat stort engagemang för att hjälpa och stötta andra studenter.  Tom Åberg är särskilt engagerad i att hjälpa andra studenter genom  Sjuksköterskesektionens räknestugor, där äldre studenter hjälper yngre studenter med läkemedelsberäkning. Dessutom är han aktiv som studentmentor för studenter på termin 1.
  

Förtjänstmedaljer 2013

Silver – Fredrik Barrenäs

Fredrik Barrenäs avhandlingsarbete utvecklade på ett tvärdisciplinärt och nyskapande sätt bioinformatiska metoder för systemmedicinska analyser. Arbetet gjordes i samarbete med kliniska, experimentella, genomiska och bioinformatiska forskare. Det resulterade i standardiserade analytiska metoder som presenterats i högt rankade tidskrifter och har även väckt internationellt intresse. Fredrik Barrenäs fick en post doc tjänst från Vetenskapsrådet för att applicera området inom ett annat medicinskt fält vid ett topprankat laboratorium i USA.

 

Silver – Anna Asratian

Anna Asratian har visat stort engagemang för utbildningen i medicinsk biologi och inspirerat många ungdomar till naturvetenskapliga studier.
Hon har varit ordförande för Medicinsk biologi 2012-2013. Hennes ledarskap, glädje och kunnande spred sig till hela styrelsen. Med sitt intresse för kandidatprogrammets utformning och vilja att inspirera andra har hon haft en aktiv roll i att förbättra
studierna för nuvarande och framtida studenter.

 

Förtjänstmedaljer 2012

Guld – Inger Sandström

HU:s förtjänstmedalj i guld går 2012 till Inger Sandström.  Med stort engagemang, uthållighet och entusiasm har Inger alltid jobbat med Hälsouniversitetets bästa för ögonen. Inger började sin anställning på Hälsouniversitetet i augusti 1973 och var alltså högst delaktig i etableringen av läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet. Hon medverkade som biträdande sekreterare i dåvarande Universitets- och högskoleämbetets utredning om ett regionalt hälsouniversitet, den sk LIV-utredningen (Linköpingsutredningen om integrerade vårdutbildningar). Ingen fråga har varit för stor, för liten, för svår eller på annat sätt omöjlig: Inger har alltid engagerat sig och vridit och vänt på problemen. Internationella samarbeten, kvalitetsfrågor, lokalfrågor och lika villkor är några områden som spänner över hela fakulteten och Inger har alltid varit lika engagerad. Hon har genom sin samlade gärning för Hälsouniversitetet på ett utmärkt sätt bidragit till Hälsouniversitetets utveckling.

Silver – Björn Ingelsson

HU:s förtjänstmedalj i silver 2012 tilldelas Björn IngelssonHan disputerade på sin avhandling ”Reversible modifications of chloroplast proteins and assessment of their functions” den 16 maj 2012. Avhandlingens syfte var att öka förståelsen för hur modifieringar av den fotosyntetiska apparaten sker i växten Arabidopsis thaliana för anpassning till den miljö där växten befinner sig. Fokus ligger på reversibel proteinfosforylering och samspel mellan enzymer specifika i fotosyntesen.

Avhandlingen, som bygger på avancerade och skickligt använda metoder, inkluderar fyra välgjorda delarbeten, varav ett har publicerats i PNAS och ett i Plant Cell. Hans arbete med att identifiera ett specifikt fosfatas är ett vetenskapligt genombrott.

Silver – Hanna Allemann

HU:s förtjänstmedalj i silver 2012 tilldelas Hanna Allemann för hennes målmedvetna förbättringsarbete, internt och externt, för att sprida kännedom om det integrerade masterprogrammet. Hanna Allemann har visat prov på stor kreativitet och ett genuint engagemang under hela sin studietid. Hanna Allemann har därtill samverkat med övriga studenter i programmet och drivit kvalitets- och utvecklingsfrågor i programutskottet, deltagit i arbetsmarknadsmässor och informerat och rekommenderat nya blivande studenter att söka programmet. Hanna Allemann har vidare deltagit mycket aktivt i utvecklingen av ett nytt utbildningsmoment som ledde fram till den populärvetenskapliga konferensen inom ramen för examensarbeteskursen. Hanna Allemann har också visat stor omtanke om sina medstudenter, varit en uppskattad ledamot i masterprogrammets programutskott och visat på goda studieresultat.

 

Förtjänstmedaljer 2011

Guld – Gösta Berlin

HU:s förtjänstmedalj i guld går 2011 till professor Gösta Berlin för synnerligen viktiga insatser för samverkan mellan Hälsouniversitetet och Landstinget i Östergötland. Gösta har i alla sammanhang bevakat de akademiska intressena i denna viktiga samverkan och på ett konstruktivt sätt bidragit till konkretisering av en rad idéer som utvecklar och stimulerar såväl utbildning som forskning i nära samarbete mellan akademi och sjukvård. Han har i samverkan med Hälsouniversitetet under många år lagt både mycket energi, kompetens och kreativitet på att skapa och utveckla en rad viktiga komponenter som bidrar till att akademisera hälso- och sjukvården i Östergötland.

Silver – Amanuenserna i histologi, anatomi, klinisk kemi, obduktion och klinisk fysiologi 

HU:s förtjänstmedalj i silver 2011 tilldelas amanuenserna i histologi, anatomi, klinisk kemi, obduktion och klinisk fysiologi – med chefsamanuenserna i spetsen. Våra yngsta juniora lärare, amanuenserna, som tillhör Hälsouniversitets studenter, visar ett stort engagemang i undervisningen och är goda förebilder för våra yngre studenter. Med hjälp av deras idéer, initiativ och arbetsinsatser bidrar de till att utveckla olika undervisningsmoment och förbättra pedagogiken inom våra medicin- och vårdutbildningar.

Silver – Ingrid Steinvall

HU:s förtjänstmedalj i silver 2011 tilldelas Ingrid Steinvall. Hennes avhandling har titeln “Organ dysfunction among patients with major burns”, disputationsdatum 2011-09-08.
Ingrid har utfört en värdefull studie på patienter i ett nationellt brännskadecenter, och har behandlat skador som inbegriper utveckling av multipel organsvikt på ett nytt och mer detaljerat sätt.
Hennes avhandling är välskriven och rik på kunskap baserat på undersökningar, jämförelser och ifrågasättande av resultat från egen och andras forskning.
Samtliga artiklar i avhandlingen har publicerats i internationella tidskrifter. Flera av artiklarna har varit värdefulla för ökad förståelse av syndromet multipel organsvikt.
Förutom en välskriven avhandling har Ingrid på ett tydligt och logiskt sätt presenterat avhandlingen, bemött kritik på ett professionellt sätt samt fört en vetenskapligt värdefull diskussion med opponenterna. Ingrids arbete har ett betydande värde för både forskning och utbildning.
  

Förtjänstmedaljer 2010

Guld – Åke Wasteson

Åke Wasteson har haft en avgörande betydelse för uppbyggnaden och planeringen av läkarutbildningens basala delar, där integrationen mellan teori och praktik samt interprofessionella samarbeten mellan utbildningarna var ett särskilt spännande inslag i den nya utbildningen.
Åke Wasteson har varit en omtyckt lärare och har alltid haft ett stort engagemang för mottagandet av Hälsouniversitetets studenter, där hans ställningstagande för begrepp som bildning och kultur blev särskilt tydligt. Åke värnar också starkt om studentperspektivet i våra utbildningar – vilket på senare år bland annat gav sig uttryck i hans arbete med Lika villkor.
Åke Wasteson har varit både prefekt och dekanus på Hälsouniversitetet. Som chef månade han om alla medarbetares möjlighet till kompetensutveckling, både för grupper av medarbetare och för enskilda anställdas karriärutveckling, alltid med stor omtanke och hög personlig integritet. Han fick stor betydelse för fakulteten med sina personliga egenskaper, som bland annat innebar att han var en utmärkt representant för HU även i internationella sammanhang. ”

Silver – David Olander

”David Olander, som för närvarande går termin 3 på det nystartade BMA-programmet, har tagit på sig ansvaret för att starta en ny programsektion inom Hälsouniversitetets studentkår Consensus. Detta är en mycket viktig del för programmets kvalitet, studentinflytande och gemenskap. Genom sitt outtröttliga engagemang i starten av en ny sektion har David successivt lyckats att föra sina kurskamrater närmare varandra och skapat en mycket stark gemenskap. Få personer har Davids energi och uthållighet.”
Förutom arbetet med en ny sektion har David också varit mycket engagerad i olika sammanhang med att informera om BMA-programmet till presumtiva studenter.

Silver – Magnus Baumgardt

”Förtjänstmedalj i silver tilldelas Magnus Baumgardt för sin avhandling ”Genetic mechanisms behind cell specification in the Drosophila CNS”. Han har i fyra arbeten, som alla publicerats i högt aktade vetenskapliga tidskrifter, studerat de bakomliggande genetiska orsakerna för specialisering av nervceller. Han visar att den styrs av en sorts kod sammansatt av kombinatoriska effekter hos genregulatoriska proteiner, där sekvensen och kombinationen av deras verkan, bestämmer att nervcellen får en unik identitet, finns i rätt antal, etablerar korrekta kontakter med andra nervceller vid rätt tidpunkt i centrala nervsystemets utveckling.
Dessa fascinerande insikter och resultat om hur specialiseringen av cellerna i bl a människans nervsystem sker, erhålles genom studier hos modellorganismen bananfluga och visar hur viktiga biologiska funktioner konserveras i arvsanlagen hos många organismer.”


Förtjänstmedaljer 2009

Guld – Rolf Andersson

Under hela sitt verksamma yrkesliv har Rolf Andersson arbetat för Hälsouniversitetets bästa, både i det stora och det lilla. Han har alltid, både i motgång och medgång, haft Hälsouniversitetets bästa som mål tillsammans med den enskilde medarbetarens bästa. Rolf Andersson har med mycket stort engagemang varit lärare, forskare, avdelningschef, prefekt eller dekanus, och ofta alla rollerna samtidigt. Oavsett vilken roll han haft så har han använt sig av, inte bara sina medicinska kunskaper, utan också av sina stora humanistiska talanger.

  

Silver – Anita Öst

Anita Östs avhandling behandlar ett medicinskt mycket viktigt område, nämligen molekylära mekanismer för insulinsignalering och hur de ändras vid typ 2 diabetes.

Avhandlingens ”kappa” är utomordentligt välskriven och ger en mycket bred och lättläst översikt av ett komplicerat forskningsområde. Anita Öst gjorde också mycket väl från sig under disputationen och visade prov på både bred och djup ämneskunskap och vetenskaplig mognad.

Silver – Usama Mustafa Kamil och Max Pettersson

Vårterminen 2009 startade Usama Mustafa Kamil och Max Pettersson gruppen Corpus Accessorius som har agerat studiecoacher för sina medstudenter. De stöttar sina yngre medstudenter i sina studier så att de ska känna en större trygghet inför tentamenssituationen.

Hälsouniversitetet har med stor tillfredsställelse sett att dessa individers insatser på ett tydligt sätt har kunnat förbättra studieresultaten, dels genom att kunna ge förberedande stöd inför tentamina för de studenter som önskar, dels för personer med initiala svårigheter att klara våra examinationer.

 

Förtjänstmedaljer 2008

 

Göran Stenport 

En pionjär och nestor inom området endovaskulär diagnostik och terapi.
Han kom med ungdomlig entusiasm, stor begåvning och förmåga att med enkla medel utveckla såväl sig själv, sina medarbetare som den maskinella utrustningen till gagn för patienten, undervisningen och forskningen.
Han har under hela sin gärning på US varit personligen involverad i såväl forskning som undervisning inom sitt gebit även om tid inte fanns till avhandlingsarbete.
Utan Görans visionära förmåga, uppfinningsrikedom och positiva inställning till forskning och undervisning hade vi i dag inte varit så framgångsrika som vi är inom hjärtkärlsjukvården.

 

Elisabeth Hamrin

Professor emeritus Elisabeth Hamrin har sedan 1980-talet aktivt verkat för och medverkat till att Hälsouniversitetet blivit känt såväl nationellt som utomlands. Hennes internationella forsknings- och utbildningssamarbeten, framförallt med Poznan, Polen och olika universitet i Indien har medfört vidgade perspektiv och möjligheter. Hon har med detta och annat arbete spelat mycket stor roll för såväl grund- som forskarutbildningen och forskningen inom området Omvårdnad.

Clinicum

HU:s förtjänstmedalj tilldelas Clinicum för det framsynta och kompetenta utvecklingsarbete som lagts ner för att bygga upp ett kliniskt träningscentrum till nytta för alla våra studenter vid HU där praktiskt, kliniskt arbete kan tränas individuellt, i lag och interprofessionellt till nytta för den framtida hälso- och sjukvården. Arbetet har genomförts i konstruktivt och lyckosamt samarbete med landstinget vilket ger ytterligare utvecklingspotential och hela tiden bidrar till att upprätthålla den kliniska relevansen i verksamheten.

Linda Engström

Förtjänstmedalj i silver premierar goda forskartalanger. Mottagare utses bland forskarstuderande som disputerat ht 07 – vt 08. Kriteriet är i första hand excellens inom det aktuella forskningsområdet som kommit till uttryck i avhandlingen.
Linda Engström tilldelas medaljen för sin avhandling ”Inflammation-induced gene expression in brain and adrenal gland” (disputationsdatum 14 mars 2008)

 

2007
Bengt Normann, Anita Åkerbäck, Johnny Ludvigsson Emma Skarpås och Johan Emilsson

2006
Björn Norlander, KG Henriksson, Björn Bergdahl

2003
Bertil Lindblom, Kerstin Fridén

2001
Rune Wennerberg

1995
Nils-Holger Areskog

1993
Gunnar Ström, Nisse Hultgren

1992
Gunnar Öhrn