Medicinska fakulteten kritiserar forskare för oredlighet

Styrelsen för medicinska fakulteten vid Linköpings universitet
har 3 mars fattat beslut avseende den anmälan om oredlighet, som riktats mot en forskare vid fakulteten. Beslutet grundades på fakultetens bedömning, inklusive den utredning som gjorts av tre externa experter. Utredningen riktar bland annat kritik mot bristande följsamhet avseende föreskrifter i det laborativa arbetet, samt mot en publikation. Fakultetens beslut är därför att rikta kritik mot berörd forskningsledare på grund av oredligt förfarande.
När medicinska fakulteten vid Linköpings universitet våren 2015 fick en anmälan om bristande redlighet i en forskningsstudie inom det medicinska området, tillsattes en oberoende extern granskningsgrupp. I sin första rapport till styrelsen riktade de tre professorerna i granskningsgruppen kritik bland annat mot dokumentationen i studien och ansåg att forskningsledaren agerat oaktsamt. I januari 2016 inkom ytterligare information i samma ärende. Utifrån de nya uppgifterna, och forskningsledarens svar på utredningen, ombads granskningsgruppen att komplettera sin utredning.

Det första ärendet handlade om en studie som genomförts utomlands, där blinda patienter transplanterats med implantat. En central punkt i anmälan var att materialet i implantaten var ämnat för djurförsök och inte godkänt för användning på människor.

Hornhinneskador

-- Forskningsprojekten handlar om att ge människor med svår smärta och synnedsättning på grund av hornhinneskador en möjlighet att återfå synen och bli smärtfria. Men det finns kritik att rikta mot genomförandet, säger dekanus Johan Dabrosin Söderholm.

Den nya information som inkom gällde opublicerade data i en studie på patienter som även denna gång utförts utanför Sverige. De implantat som användes i denna studie ska enligt granskningsgruppens yttrande inte varit testade på tillfredsställande sätt och inte heller transporterats på överenskommet sätt.

I sitt kompletterande yttrande ändrar inte granskarna sitt tidigare ställningstagande angående oaktsamhet. Man påpekar i sin komplettering att verksamheten inom forskargruppen kan ifrågasättas när det gäller hantering, kontroll och dokumentation, och att man i vissa hänseenden visat bristande respekt för gällande regler och förordningar. Granskarna finner det vidare klandervärt att forskningsledaren stått som korresponderande medförfattare i en publikation från patientstudien, som avses i den första anmälan, trots att forskaren vid publiceringen kände till att den kliniska användningen var gjord utan föregående djurförsök.

Fakultetens beslut är därför att rikta kritik mot den anmälde forskningsledaren som genom upprepad oaktsamhet och felaktigt medförfattarskap agerat oredligt.

"Regler måste följas"

Rektor Helen Dannetun har nu att bedöma huruvida fakultetens beslut även ska föranleda arbetsrättsliga konsekvenser för den kritiserade forskningsledaren, det vill säga om det finns anledning för rektor att begära att berörd ansvarsnämnd prövar frågan om eventuella arbetsrättsliga påföljder. Nämnden kan exempelvis tilldela varning eller löneavdrag.

-- Den potentiella patientnyttan av den här forskningen är mycket stor och angelägen. Men hög angelägenhet försvarar inte avsteg från god forskningssed. Regelverk måste följas och etiska övervägande göras på rätt sätt, säger Helen Dannetun.

Medicinska fakultetsstyrelsen ger vidare dekanus Johan D Söderholm i uppdrag att ta fram en plan för att åtgärda de brister av mer allmängiltig karaktär som framkommit under utredningen.

Forskningsledaren, som till getts möjlighet att bemöta kritiken, tillbakavisar granskningsgruppens yttrande och kritiserar det sätt som utredningen genomförts på.

Nästa artikel i ärendet

Föregående artikel i ärendet