Mer om Medicinska fakulteten

När de första studenterna började på Medicinska fakulteten (dåvarande Hälsouniversitetet) 1986 var målet att anpassa utbildningarna till verkligheten och en ny tids synsätt: Patienten i centrum, vikten av ett fungerande lagarbete inom vården och ett breddat perspektiv på vad som skapar och bibehåller hälsa.

Medicinska fakulteten ligger i frontlinjen när det gäller utveckling av pedagogik för vård- och medicinutbildningar. Den snabba kunskapsutvecklingen leder till att den kunskap man skaffar sig under sin utbildningstid löper risk att bli föråldrad, samtidigt som den totala kunskapsmassan hela tiden växer. Vi tillämpar därför problembaserat lärande samt har tidig träning i patientkommunikation och kontinuerlig träning i samarbetsförmåga vid våra utbildningsavdelningar.

Våra utbildningar karaktäriseras av:

  • Problembaserat lärande.
  • Arbete i mindre grupper.
  • Vetenskapligt förhållningssätt.
  • Samhällsanknytning och tidig patient/klientkontakt.
  • Betoning på hälsa och prevention
  • Samverkan mellan utbildningarna.
  • Studenter från alla program läser vissa kurser tillsammans.
  • Samverkan mellan vård/omsorg i samhället.
  • Integration mellan ämnen, och mellan teori och praktik.

Medfak i siffror

Grundutbildning

3700 studenter
2700 om dessa omräknas till helårsstudenter
7 grundutbildningsprogram på vilka 95% av studenterna går
3 masterprogram samt flera specialistutbildningar på avancerad nivå
Runt 50 fristående kurser
Drygt 500 personer tar examen inom vård- och medicinområdet varje år.

Forskarutbildning

Strax under 500 forskarstuderande, kvinnor är i majoritet
Drygt 50 personer tar doktorsexamen varje år och knappt 10 licentiatexamen.

Personal

Knappt 700 anställda omräknat i helårsanställningar, 30 % är män
Drygt 100 professorer, var fjärde professor är kvinna
Sammanlagt finns drygt 300 lärare

Milstolpar i Medicinska fakultetens historia 

1970
Medicinska fakulteten vid Linköpings högskola etablerades den 1 juli. Läkarstudenterna gick de två första, prekliniska åren i Uppsala.

1975 
Högskolan i Linköping blir Linköpings universitet.

1979 
Universitetskanslern Hans Löwbeer ger uppdraget att utreda och konkretisera idén om "Ett svenskt Regionalt Hälsouniversitet" (RHU)

1981 
Linköpingsutredningen om integrerade vårdutbildningar (LIV-utredningen) läggs fram till UHÄ.

1985 
Riksdagen godkände planen för upprättande av det regionala hälsouniversitetet i Linköping.

1986 
I augusti kom de första studenterna till Hälsouniversitetet. Här fanns utbildningslinjer för blivande arbetsterapeuter, laboratorieassistenter, läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor och arbetsledare inom social omsorg.

2015 

Hälsouniversitetet byter namn till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Informationsmaterial

Broschyrer om Medicinska fakulteten kan hämtas i tryckt form på Medicinska fakultetens kansli, Sandbäcksgatan 7, 1 trappa upp. 

Längst ner på sidan, under "Relaterade dokument" finns powerpointpresentationer om Medicinska fakulteten på både svenska och engelska.

Hedersdoktorer och priser

Fonder

Relaterade Dokument