Mer teknik ökar kraven på anhörigvårdare

Ny teknik ökar radikalt möjligheterna att vårda och övervaka sjuka i hemmen. Samtidigt riskerar kraven öka på anhöriga att sköta sina sjuka och att hantera den nya tekniken. Etikforskaren Elin Palm varnar för ökad stress och social isolering.
En tidsinställd bomb. Så karakteriseras den annalkande åldringsexplosionen i Europa. Idag går det fyra yrkesaktiva personer på varje pensionär. År 2050 förutses den kvoten ha sjunkit till två. En allt äldre och mer vårdkrävande befolkning är vad som väntar.

Politiker och planerare sätter hoppet till ny teknik, som gör det lättare att vårda och övervaka gamla och sjuka i deras hem. Sensorer inbyggda i klockor och kläder håller koll på blodtryck, puls och kroppstemperatur. Sensorer kan också hålla reda på exempelvis när kylskåpsdörren öppnades senast. Kameror kan övervaka den sjukes rörelser i hemmet och robotar underlätta att få kontakt med vårdgivare.

Tekniken finns och är under utprovning i s. k. living labs. Elin Palm, forskare i tillämpad etik, har studerat den utvecklingen. Hon ser en ökad risk för social isolering.

- Med elektronisk övervakning i hemmet och med samtal via skype behöver vårdpersonal inte längre åka ut till de sjuka lika ofta. Vi bygger bort de personliga mötena som ändå är grunden i en god vård.

Hon ser också en ökad utsatthet för anhörigvårdare. Redan idag är informell vård, som ofta ges mellan anhöriga, ett utbrett fenomen. Uppskattningsvis var fjärde invånare i Europa vårdar en anhörig. Den nya övervakningstekniken förväntas ytterligare öka denna andel, eftersom den möjliggör att ännu fler vårdas hemma.

Men anhörigas roll i vården är ofta oklar, otydligt definierad och avgränsad, liksom deras ansvar. Det skriver Elin Palm i en artikel i tidskriften ”Journal of Health Care Analysis”, med den dubbeltydiga titeln ”Who Cares?”.

- Den informella vårdens roll nämns sällan i diskussionerna kring framtidens vård, säger hon. Men den aktualiserar legala, sociala och etiska frågor som behöver diskuteras.

Stress och social isolering riskerar redan idag drabba anhörigvårdare, visar de få studier som gjorts. De är ofta oförberedda för vårduppdraget, vars omfattning och varaktighet de kan ha svårt att bedöma. De kan tvingas ge upp sina fritidsintressen, sociala aktiviteter och ledigheter. Deras insats ses som ett frivilligt åtagande trots att de många gånger inte har något val, renat moraliskt. Risken är stor för utbrändhet, vilket i sin tur kan leda till att anhörigvården urartar i vanvård, och att anhörigvårdaren själv behöver vård.

När sofistikerad övervakningsteknik installeras i den sjukes hem är den anhörige inte alltid tillfrågad. Inte heller erbjuds någon utbildning. Den anhöriga kan känna sig osäker på att hantera tekniken och att den fungerar som avsett. Ansvarsfrågan är outredd om feldiagnoser ställs på grund av brister i hur tekniken hanteras.

I vilken utsträckning kan anhöriga förväntas vårda sina gamla sjuka, frågar sig Elin Palm, och resonerar kring hur olika kulturer och tänkare ser på det. I Kina, exempelvis, har vuxna barn en legal skyldighet att ta hand om sina åldrande föräldrar, medan frågan i vårt västerländska samhälle inte har ett klart svar. Åldrande föräldrars behov måste balanserass mot vuxna barns behov, föreslår Elin Palm, och anhörigvårdare behöver både få utbildning och egna hälsokontroller. Deras rättigheter och ansvar behöver förtydligas och deras insatser avgränsas.

Ännu ligger den nya tekniken i sin linda, trots att det talas mycket om den, säger Elin Palm.

- Det är som man säger mycket snack och lite verkstad, än så länge.

Det gäller även i Japan, som ofta nämns som ett föregångsland i dessa sammanhang. En ”robotsäl” exempelvis, ett elektroniskt mysdjur, som tagits fram i Japan, används inte särskilt brett där, men har köpts in av Danmark för dansk äldreomsorg, berättar Elin Palm.

Hon har också utarbetat en modell för etisk teknikvärdering. Den består av ett frågebatteri, som ringar in hur tekniken ifråga påverkar centrala värden som självbestämmande, integritet och sociala relationer.