MIO 2.0 - Mer innovation i offentlig sektor

Vi undersöker hur den offentliga sektorn kan arbeta för att stödja medarbetarnas innovationsförmåga: på vilket sätt kan innovationsstöd förbättra arbetet och vilken roll har cheferna?

Organisationer i den offentliga sektorn förväntas idag arbeta med innovationer för att dels höja effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet, dels bidra till att hantera sektorns ökade utmaningar. Men hur kan den offentliga sektorns organisationer konkret arbeta med innovationer och på vilket sätt kan innovationsstöd förbättra deras arbete? Vilken är chefernas roll för att stödja medarbetarnas innovationsförmåga?

Projektets syfte och design

Syftet är att öka kunskapen om kommuners förutsättningar att leda och organisera för innovation samt hur dessa förutsättningar kan utvecklas. Särskilt fokuseras den formella organiseringen av innovationsarbetet ex. utvecklings-/ stödorganisationen och dess förhållande till ordinarie verksamhet, samt chefers ledarskap för innovation. Projektet bygger på en interaktiv design och pågår 2017-2019, med finansiering av VINNOVA inom utlysningen Leda och organisera för ökad innovationsförmåga.

Nyttiggörande av resultat

Två kommuner deltar i projektet. Under 2017 genomfördes en studie om ”chefer i framkant” för att öka kunskapen om hur chefer kan skapa förutsättningar för medarbetarnas innovationsarbete. Under 2018 fokuseras organisatorisk innovation i de deltagande organisationerna. Parallellt med projektet har vi baserat på MIO-modellen tagit fram ett utvecklingskoncept för chefer i kommunal verksamhet: Ledarskap för innovation.

Relevans och förväntade effekter

Hur den offentliga sektorns organisationer hanterar välfärdens utmaningar har stor betydelse för oss alla. Därför behövs systematisk kunskap om hur dessa organisationer kan utvecklas för att möta utmaningarna innovativt.

Medverkande parter

  • Mjölby kommun
  • Motala kommun

ForskareVisa/dölj innehåll

Om HELIXVisa/dölj innehåll