Nu växer NATDID

NATDID är ett nationellt centrum med uppdrag att stödja skolutvecklingen genom att sprida forskningsresultat från ämnesdidaktisk forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik till verksamma i skolan. Nu växer NATDID, både vad gäller antalet personer och den geografiska spridningen, genom så kallade NATDID-ambassadörer.

En NATDID-ambassadör är en person som arbetar på uppdrag av NATDID men som har sin placering vid ett annat lärosäte än Linköpings universitet. De kommer att arbeta med forskningskommunikation och att etablera regionala nätverk.

NATDID strävar mot dialog och relationer

Sedan NATDID invigdes i oktober 2015 har vi arbetat med att bygga nätverk med personer inom såväl skolan som universitet och högskolor.

Vår huvudidé kring forskningsspridning bygger på kommunikation mellan lärare och skolledare å ena sidan och forskare å den andra sidan. NATDID kan bidra till undervisning på vetenskaplig grund genom att fungera som en länk mellan skola och forskning.

I vårt arbete är två nyckelord vägledande – dialog och relationer. Vi hjälper till att bygga relationer genom nätverk vilket stödjer en dialog kring forskning och dess användning för skolutveckling.

Vi tror även starkt på långsiktighet. Forskning visar att om kompetensutvecklingsinsatser för lärare ska ge effekt på skolans utvecklingsarbete och elevers resultat behövs mer än bara en enskild insats.

Det handlar snarare om ett förhållningssätt där lärare får möjlighet att kontinuerligt uppdatera sig och utveckla sin undervisning. Men då måste också förutsättningarna vara sådana att det finns tid för att läsa, reflektera och diskutera under arbetstid. Därför vänder vi oss inte bara direkt till lärare, utan även till skolledare.

Webbresurser viktigt för tillgänglighet

Webben ger en god tillgänglighet av det som NATDID vill förmedla. Grunden är vår hemsida, men vi finns också på Facebook och Twitter.

Genom att följa oss på sociala medier kan lärare och forskare få uppdateringar om vad som är aktuellt, samt kommentera, ställa frågor och interagera kring ämnesdidaktisk forskning.

På hemsidan publicerar vi så kallade professionsvetenskapliga artiklar. De bygger på aktuell forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik och är skrivna särskilt för lärare.

Tanken med texterna är att de ska vara relativt korta och kärnfulla. De ska fokusera på den del av forskningen som är värdefull för lärare. Till texterna kopplar vi också lärares egna röster genom att lärare från NATDID:s lärarpanel får uttala sig om forskningens resultat.

Detta blir ett sätt att låta skola och forskning närma sig varandra. De professionsvetenskapliga artiklarna ska fungera som inspiration för lärare att reflektera kring sin egen undervisning.

NATDID-ambassadörer stärker fysisk närvaro

Som komplement till våra webbresurser behövs också fysiska möten. De geografiska avstånden är dock ett hinder när det gäller möten. För att korta ner avstånden har vi nu valt en modell där vi har rekryterat NATDID-ambassadörer vid olika lärosäten runt om i Sverige. Inledningsvis har vi rekryterat fyra NATDID-ambassadörer. Utöver dessa fyra finns också samma funktion vid Linköpings universitet, campus Norrköping.

En NATDID-ambassadör är en person som arbetar med forskning och/eller lärarutbildning inom naturvetenskapernas och/eller teknikens didaktik. Eftersom NATDID-ambassadörerna finns utspridda i Sverige, kommer de i sin tur att etablera regionala nätverk bestående av lärare och skolledare. Det här blir ett ytterligare ett sätt att låta skola och forskning närma sig varandra.

Under hösten kommer NATDID-ambassadörerna att arbeta med att etablera regionala nätverk och inventera vilka önskemål och behov som finns från skolorna i de olika regionerna. Det kan exempelvis handla om nätverksträffar för förstelärare inom naturvetenskap och teknik eller hjälp att starta läsecirklar kring forskningsartiklar eller professionsvetenskapliga artiklar.

Som lärare eller skolledare kan du kontakta din närmsta NATDID-ambassadör för intresseanmälan och utbyte av idéer.

2016-08-22