Nyheter vid IAS

Ny forskning visar att kvinnor har svårare än män att få jobb på annan ort

2018-04-13

Magnus Bygren, professor vid IAS, intervjuas i Dagens Nyheter om ny forskning som visar att kvinnor har svårare än män att få jobb på annan ort. Studien undersöker huruvida arbetsgivarnas val vid anställning bidrar till det så kallade trailing spouse phenomenon, d v s att det ofta är männens jobb och karriärer som prioriteras när par flyttar till en ny ort för att arbeta. Läs intervjun och mer om studien här: Kvinnor har sämre chans för jobb på annan ort

Ny studie om lönespridning och arbetsbyte

2018-03-12
Chanchal Balachandran (Linköpings universitet) och Aleksandra Kacperczyk (London Business School), publicerade nyligen en artikel med titeln "Vertical and Horizontal Wage Dispersion and Mobility Outcomes: Evidence from the Swedish Microdata" i tidskriften Organisation Science den 22 februari, 2018.
 
I artikeln framhävs förhållandet mellan lönespridning och sannolikhet att byta arbetsgivare. Författarna föreslår att effekterna av lönespridning beror på huruvida lönespridningen är högre vertikalt (mellan arbetsnivåer) eller om den är högre horisontellt (inom samma arbetsnivå). 
Resultaten visar att den vertikala lönespridningen minskar sannolikheten att anställda söker sig till andra arbetsgivare, då denna är förknippad med faktorer som är fördelaktiga för anställda såsom attraktiva möjligheter till utveckling. Däremot ökar den horisontella lönespridningen sannolikheten att anställda söker sig till andra arbetsgivare. Författarna diskuterar olika sätt på vilket horisontell lönespridning är förknippat med faktorer som är ofördelaktiga för anställda, såsom ojämlikhet och arbetsklimat.

Ny artikel i Journal of Computational Social Science

2017-11-27

I den första upplagan av Journal of Computational Social Science påvisar Marc Keuschnigg, Niclas Lovsjö, och Peter Hedström hur Computational Social Science (CSS) och Analytisk Sociologi (AS) kan dra ömsesidig lärdom av varandra: https://t.co/Irz1aEiswx. Genom att bidra med analytiska metoder för att på ett rigoröst sätt adressera sociologiska kärnfrågor, så har CSS potentialen att kunna göra för sociologi vad introduktionen av ekonometri gjorde för ekonomi under det förra seklet. Vidare diskuteras hur CSS kan nå sin fulla potential genom att förflytta fokus från beskrivningar och prediktioner till förklaringar av sociala fenomen.

Två av IAS forskare får prestigefyllda bidrag från Vetenskapsrådet

2017-11-07

Vi är stolta över att två av våra forskare i hård konkurrens har erhållit varsitt treårigt bidrag från Vetenskapsrådet.

Eduardo Tapias projekt “Understanding the dynamics of school choice to reduce segregation in education” behandlar skolvalets dynamik och syftar till att öka förståelsen om skälen till skolsegregation i Sverige. Projektet består av tre delområden som baseras på storskalig och empiriskt kalibrerad agentbaserad modellering för skolval, applicerad på SCB:s registerdata. Inledningsvis (a) studeras elevers preferenser för olika skolor, därefter (b) analyseras den ackumulerade effekten av elevers skolval på segregationen och slutligen (c) utvärderas effekten av nuvarande och alternativa antagningsprinciper på segregationen.

Anders Hjorth-Trolles projekt “Grading Practices and Inequality of Opportunity” fokuserar på betygssättning och social ojämlikhet. Projektet studerar effekterna betygssättning och det betygssystem som lärare utgår ifrån vid bedömningen av sina elever har på den sociala stratifieringen. 1997 ändrades betygssättningssystemet inom det svenska utbildningsväsendet från relativa betyg, där lärarna bedömde elevernas färdigheter i förhållande till deras kamrater, till en absolut skala, där lärarna baserar sina betyg på specifika kriterier för varje kurs. Projektet kommer att analysera om en sådan förändring i betygssättningssystemet påverkar elevers betyg olika beroende på deras etniska bakgrund och föräldrarnas socioekonomiska status, samt vilken betydelse betygen har för framgång senare i livet i form av lön, utbildning och hälsa. Projektet kommer att jämföra resultaten från Sverige med motsvarande analyser från Danmark, som är en jämförbar välfärdsstat och som nyligen införde liknande reformer.

Nya bevis för “the low-cost hypothesis”

2017-10-06

Marc Keuschnigg, biträdande universitetslektor vid IAS, har i ett naturligt experiment visat hur förändringar i normer påverkar sambandet mellan attityder och beteende.
Detta samband brukar ofta benämnas “the low-cost hypothesis”: när kostnaden för ett visst beteende är låg kommer attityder och beteenden ofta överensstämma, men när det blir svårare eller dyrare att göra ett visst val uppstår större skillnader mellan attityder och beteende.

Genom att exemplifiera med hushålls återvinning av sopor, visar forskarna att denna grundpremiss bakom ”the low-cost hypothesis” endast gäller för beteenden där det inte finns starka normer som driver beteendet i fråga. Resultaten, som nyligen publicerats i Environment and Behavior, stämmer väl överens med tidigare miljövetenskaplig forskning.
Läs artikeln här: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0013916517726569

IAS välkomnar ny forskarkollega

2017-08-11

Vi är glada att kunna välkomna vår nya postdoktor Satu Helske till IAS. Satu disputerade i statistik vid universitetet i Jyväskylä i Finland 2016, med inriktning på statistisk analys och visualisering av komplexa livsförloppsdata. Hon var sedan postdoktoral forskare inom multigenerationell demografi vid Oxford. Hon är också en av utvecklarna av tilläggspaketet seqHMM för R, för analys och visualisering av komplexa sekvensdata med Markov-modeller. På IAS kommer Satu att fortsätta med sitt arbete kring sekvensanalys, med fokus på att utveckla metoder för att simulera komplexa livsförloppsdata.

Ny forskarkollega vid IAS

2017-06-26

Vi välkomnar vår nya kollega Carl Nordlund som precis börjat på IAS. Carl disputerade i humanekologi vid Lunds universitet 2010 och har sedan 2011 varit postdoktoral forskare vid Center for Network Science vid Central European University, Budapest. Där har han specialiserat sig på nätverksanalytisk metod samt dess olika tillämpningar inom olika samhällsvetenskaper. På IAS komer han att utforska hur rollanalys, ett klassiskt makroperspektiv, kan användas i kombination med den analytiska sociologins fokus på mikromekanismer, samt studera mönster av par-relationer mellan och inom olika etniska grupper i Sverige.

Programmet RSiena, framtaget av bland andra IAS-forskaren Christian Steglich, erhåller pris

2017-06-19

Vid Sunbelt-konferensen i Beijing utsåg en kommitté bestående av Vlado Batagelj, Alessandro Lomi och Jim Moody programmet rSiena till årets vinnare.
Tillsammans med Tom Snijders (University of Groningen och University of Oxford) har IAS-forskaren Christian Steglich varit den forskare som främst bidragit till programmets utveckling. Våra varmaste gratulationer!

William D. Richard-priset är ett ”lifetime achievement award” för att uppmärksamma personer som har skapat publikt tillgängliga datorprogram för att analysera sociala nätverksdata. Priset som är uppkallat efter tidigare ordföranden för INSNA, Bill Richards, delas ut vartannat år. Priset har tre syften: att uppmärksamma nydanande program för analys av sociala nätverk som fått stort genomslag inom den akademiska världen, att belöna program som utvecklas i nära samspel med den ledande nätverksforskningen, och slutligen att ge ett erkännande till forskare som är villiga att tillhandahålla denna service till forskningssamhället.  

IAS-forskaren Marc Keuschnigg får prestigefyllt pris för bästa artikel inom Analytisk Sociologi

2017-06-16

Robert K. Merton var en av de mest inflytelserika sociologerna på 1900-talet. Det han skrivit om principerna för och vikten av s.k. middle-range teori liksom hans egna teorier om självuppfyllande profetior och Matteus effekter har varit viktiga inspirationskällor för framväxten av analytisk sociologi. Robert K. Merton-priset för bästa artikel inom analytisk sociologi delas ut en gång per år i samband med den årliga INAS-konferensen. Vinnaren av priset utses genom en omfattande urvalsprocess. Nomineringar lämnas från akademiker över hela världen och beslutet fattas av en kommitté bestående av ledande forskare, utsedda vid INAS-konferensen. 2017 års Robert K. Merton-pris gavs till artikeln "Disorder, social capital, and norm violation: Three field experiments on the broken windows thesis", skriven av Marc Keuschnigg and Tobias Wolbring. Den publicerades i tidskriften Rationality and Society 2015.

Läs mer på analyticalsociology.com

Betydelsen av skolsegregering är överskattad

2017-05-16

Det finns en oro över etnisk skolsegregering i Sverige. Frågan har debatterats flitigt i och med att Skolkommissionen presenterat sina förslag. I en nyligen genomförd studie har IAS forskare Maria Brandén, Gunn Elisabeth Birkelund och f d IAS-forskaren Ryszard Szulkin undersökt frågan om grundskolans etniska sammansättning i sig påverkar hur det går för elever i skolan. Spelar det någon roll för en elevs chans att få bra betyg om hen går i en skola med, säg 50 procent utrikes födda, jämfört med om hen går i en skola med, säg 5 procent utrikes födda? Resultaten från studien visar att effekten av etnisk skolsegregering är betydligt överskattad i den politiska debatten och i media.

Läs hela blogginlägget på Stockholms universitet

Lottning bättre än närhet och kötid för att bryta segregering

2017-05-03 

Det fria skolvalet har bidragit till ökad skolsegregation. Urval baserat på kötid är sannolikt en bidragande förklaring. Även om lottning inte per automatik leder till blandade skolor är det en metod som har bättre förutsättningar att bryta segregering. Metoden är enkel, transparent och ger alla sökande lika möjligheter, skriver 20 skolforskare, bland andra Peter Hedström, professor och föreståndare för IAS.

Till debattartikeln i DN 

Kungliga Vitterhetsakademien har utsett ny Akademiforskare

2017-03-02 

Karl Wennberg, professor och biträdande föreståndare vid IAS, har utsetts till akademiforskare i samhällsvetenskap vid Kungliga Vitterhetsakademin. Utnämningen innebär att han de närmaste åren kommer att bygga upp ett stort forskningsprogram om hur urbanisering och migration påverkar företagsdemografi – d.v.s. typen av organisationer i samhället. Som akademiforskare kommer Wennberg studera hur migration och urbanisering påverkar organisationer i samhället, samt konsekvenser för organisationernas utveckling och arbetstagares karriärer.

Vetenskapsrådet finansierar forskning om sociala relationer och boendesegregation

2016-11-09

Fem forskare vid Linköpings universitet får bidrag av Vetenskapsrådet för forskning om problem aktuella för samhälle, människa och kulturer.

Benjamin Jarvis, universitetslektor vid IEI och forskare vid IAS tillsammans med Guilherme Kenjy Chihaya, Umeå universitet, får 4 050 000 kronor för projektet Sociala relationer och boendesegregation.

Ny forskning visar att stopp för anhöriginvandring gör att färre hittar försörjning

2016-10-26

Motverkar integration. Restriktionerna för familjeåterförening är en humanitär kris för dem som drabbas, men utgör även ett problem för migranter som vill skapa egen försörjning genom företagande. Den nya migrationspolitiken minskar möjligheten till arbetsmarknadsintegration, skriver forskarna Karl Wennberg och Miriam Bird. Läs mer

Karl Polany-priset 2016

2016-10-10

Marc Keuschnigg, gästlektor vid IAS, har tilldelats Karl Polany-priset för sin artikel “Product Success in Cultural Markets: The Mediating Role of Familiarity, Peers, and Experts” publicerad i Poetics 2015, Vol. 51. Priset, donerat av Economic Socilogy-sektionen av German Sociological Association, premierar toppublikationer inom ekonomisk sociologi.

Coleman Boat på sju minuter

2016-09-05

Professor och forskare Petri Ylikoski vid Institutet för Analytisk Sociologi har tagit fram en video som förklarar idé bakom så kallad Coleman Boat. Grafik och design av Wasita Witchutraiphob, röst Susanna Snell. Se här

IAS del av ECSR

2016.06-16

IAS har blivit medlem i Europeiska konsortiet för Sociologisk forskning (ECSR). För ytterligare information om ECSR, besök www.ecsrnet.eu

 

Ledamot i Sveriges unga akademi

2016-06-01

Karl Wennberg, biträdande föreståndare för Institutet för analytisk sociologi och gästprofessor i företagsekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, är en av åtta framstående yngre forskare som valts in som ledamot i Sveriges unga akademi. Läs mer

Artikel i Social Science Research

2016-05-02

I en nyligen publicerad artikel i Social Science Research visar Marc Keuschnigg, tillsammans med kollegorna Felix Bader och Johannes Bracher från LMU München hur globala crowdsourcing plattformar som exempelvis Amazon Mechanical Turk kan anpassas för att mäta lokala kontextuella effekter på beteende i spel.
nom den sociologiska forskningen tar man särskilt hänsyn till kontextuella effekter, till skillnad från den experimentellt inriktade forskningen inom ekonomi och psykologi där man inte lika fullt erkänner betydelsen av kontextuella effekter i förklaringar av individuellt beteende.
Länk till artikeln: Using crowdsourced online experiments to study context-dependensy of behavior.

Forskningsanslag

2016-02-08

Doktor Chanchal Balachandran (IAS) har erhållit ett två-årigt forskningprojekt från Handelsbankens Forskningsstiftelser, i samarbete med docent Timurs Umans, Högskolan i Kristianstad. Projektet ämnar att studera segregationsmekanismer i nya företags styrelser.

Artikel publicerad i Management Science

2016-04-12

Marc Keuschnigg, Institutet för analytisk sociologi, tillsammans med Christian Ganser, universitetet i München, publicerade en artikel om ”crowd wisdom” i Management Science.
Artikeln undersöker rollen av kompetens och heterogenitet i beslut som tas i grupp. Medan tidigare resultat visar på att mångfald är en viktig faktor i beslutsprocessen, visar Marc och Christian att förmåga även är en avgörande faktor för kollektiva beslut

7,5 miljoner till ekonomiforskning

2016-04-05

Karl Wennberg, vid Linköpings universitet är en av de forskare som får ta emot pengar av Ragnar Söderbergs stiftelse för forskning inom ekonomi. Tillsammans med två andra forskare tilldelas han 7,5 miljoner kronor för forskning om grupprocesser i nya, innovativa företag.

Nypublicerad artikel

2016-02-01

Peter Hedström, Kim Jansson och Monica K Nordvik, Institutet för analytisk sociologi, har tillsammans med Viktoria Spaiser University of Leeds, Shyam Ranganthan och David J.T Sumpter Uppsala Universitet fått artikeln Identyfying Complex Dynamics in Social Systems: A New Methodological Approch Applied to Study School Segregation publicerad i sociologtidskriften Sociological Methods and Research. Läs mer

Nyhetsartiklar