Medborgarperspektiv på vaccination mot Covid-19

En studie om vilka åsikter som medborgare uttrycker på Facebook om Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Bild på behållare med vaccin.Behållare med vaccin.

I december 2020 påbörjades vaccinationsprogrammet mot Covid-19 i Sverige. Då hade det gått nästan ett år sedan det första svenska fallet av den nya sjukdomen upptäcktes i slutet av januari tidigare samma år. Tidiga leveranser av vaccinen mot Covid-19 blev dock mindre än förväntat samtidigt som behovet var stort.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en föreslagen vaccinationsplan indelad i fyra faser, som myndigheten rekommenderar att regionerna följer. Som vid annan hälso- och sjukvårdsprioritering i Sverige är det de tre etiska principerna människovärdesprincipen, behovs-solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen som prioriteringsordningen grundas på. Detta innebär att prioritering sker efter vem som löper störst risk att bli allvarligt sjuk och dö i Covid-19, där de med störst risk vaccineras redan i den första fasen och de med lägst risk erbjuds vaccin i den fjärde fasen.

I denna studie undersöks och analyseras allmänhetens perspektiv på prioriteringsordningen genom att kommentarsfält på fyra svenska dagstidningars officiella Facebooksidor studeras. Vidare analyseras hur det som skrivs i kommentarsfälten kan relateras till de etiska principerna. Studien visar bland annat på att människovärdesprincipen både erhåller stöd och ifrågasätts. Dessutom framkommer av studien att solidaritet inte är ett entydigt eller okomplicerat begrepp, vilket blir tydligt inte minst vid diskussioner om säkerhet och pålitlighet gällande vaccinet.

Länk till rapporten:
https://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1555483&dswid=-7738

Länk till prioriteringsordningen:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/

 

Sidan uppdaterades 2021-05-19.

Forskningsverksamhet