Nationell expertgrupp för horisontella prioriteringar

Partnerskapet för kunskapsstyrning, där myndigheter och regioner samverkar, har inrättat en nationell expertgrupp med uppdrag för att utveckla horisontella prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Prioriteringscentrum är värd för detta arbete som inleddes under hösten 2020 och beräknas pågå åtminstone till 2022.
Bild nationell expertgrupp på priocBild expertgrupp

 

Bakgrund och uppdrag
Likvärdiga prioriteringar förutsätter gemensamma nationella metoder, baserade på gemensamma antaganden, principer och värderingsmässiga ställningstaganden utvecklade på grundval av den etiska plattformen för prioriteringar i hälso- och sjukvården. Inom den nationella kunskapsstyrningen har behovet av att utveckla horisontella prioriteringar blivit tydligt. Uppdraget handlar bland annat om att utveckla modeller för bedömning av svårighetsgrad, vilka tröskelvärden för kostnadseffektivitet som bör tillämpas, hur rangordningar bör omsättas i resurssättning, samt frågor kring ransonering och utmönstring.

Expertgruppens ledamöter
I syfte att uppnå största möjliga nationella enhetlighet består gruppen av personer från såväl myndigheter, regioner som akademi med metodkunskap och praktiska erfarenheter av prioriteringsarbete:

Lars Sandman, Prioriteringscentrum, ordförande i expertgruppen
Mari Broqvist, Prioriteringscentrum
Sofia Orrskog, Socialstyrelsen
Douglas Lundin, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Jan Liliemark, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Sofia Ljungdahl, Folkhälsomyndigheten
Olle Olsson, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Gerd Lärfars, Region Stockholm/Gotland
Anders Carlqvist, Västra regionen
Sven Karlsson, Södra regionen
Susanne Waldau, Norra regionen
Lars Lindholm, Umeå universitet

Till gruppen knyts även referensgrupper med företrädare för olika intressenter (regioners tjänstepersoner, patientföreträdare, professionsföreträdare samt politiker) för löpande kommunikation och förankring. Förslaget till modell kommer att sändas på bred remiss.

Kontakt

Forskningsverksamhet