3. Bedöm svårighetsgrad

Steg tre i Nationell modell för öppna prioriteringar handlar om att bedöma hur svårt det aktuella hälsoproblemet är.

svårighetsgraf-nationella-modellen

När ni bestämt vilka hälsoproblem/tillstånd och vilka åtgärder som ni behöver göra en prioritering mellan är det dags att starta med att bedöma hur svåra ni anser att hälsoproblemen är. I modellen används ordet svårighetsgrad för denna bedömning.

 

Nationella modellen 2017 

Vid bedömningen behöver ni besvara följande frågor:

 • Hur svårt är tillståndet/hälsoproblemet då åtgärden (som ni kopplat ihop med hälsoproblemet) ska sättas in? 
 • Hur varaktigt bedömer ni att problemet skulle vara om inte den aktuella åtgärden sattes in?
 • Hur ofta känner de som drabbas av tillståndet av sina hälsoproblem? Konstant? Någon gång i månaden?
 • Finns det någon risk för försämring eller att en ohälsa uppstår i framtiden?
 • Finns det någon risk för att patientgruppen dör i förtid och i så fall inom vilken tidsrymd? 

 Bedömningen av svårighetsgraden innehåller många olika aspekter. Tanken är alla dessa aspekter ska vägas samman till en svårighetsgrad och anges i en fyragradig skala: 

 • Mycket stor
 • Stor
 • Måttlig
 • Liten

När ni gör bedömningen av svårighetsgrad tänk då på: 

 • Att tänka gruppnivå: Hur svårt är hälsoproblemet för de flesta personer som drabbas?
  Eller annorlunda uttryckt: Hur svårt är hälsoproblemet vanligen, oftast etc.?
 • Att det är det hälsoproblem som åtgärden förväntas påverka som ska bedömas.
 • Är till exempel andra åtgärder redan insatta som har minskat problemet? 
 • Att era ställningstaganden om vad som avgör svårighetsgraden måste kunna förklaras.
 • Att vara vaksamma så att inte bedömningarna står i strid med människovärdesprincipen.

Mer om steg 3 - Bedöm svårighetsgrad
Bildspel
PDF att ladda ner.
Manus att ladda ner

 

Svårighetsmatrisen
Bildspel
PDF att ladda ner.
Manus att ladda ner.


 

Mer information

Relaterat material 

Om Prioriteringscentrum