1. Syfte och prioriteringsområde

Steg ett i Nationell modell för öppna prioriteringar handlar om att bestämma syfte och prioriteringsområde.

Webbhandbok1_hemsidan

För att kunna tillämpa Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård är det viktigt att förhålla sig till varför prioriteringsarbetet ska göras i er verksamhet. Syftet med ert prioriteringsarbete kommer nämligen att påverka vad som ska bli föremål för era prioriteringsdiskussioner och vad modellen ska tillämpas på. Ett preciserat syfte kan hjälpa er bestämma för vilka patientgrupper och åtgärder rangordningen ska skapas. Ni kan med andra ord närmare definiera och avgränsa ert prioriteringsområde. 

Beroende på hur de prioriteringar som tas fram ska användas kan modellen tillämpas på hela eller avgränsade delar av er verksamhet. Några exempel kan vara:

– Är syftet att sinsemellan i er verksamhet göra mer lika prioriteringar för samma vårdbehov? Är det i så falla vissa vårdbehov där olikheterna är som störst som bör ingå i diskussionerna?
– Syftar tillämpningen av modellen att utveckla införandet av metoder på ett systematiskt sätt? Finns det i så fall några hållpunkter eller kriterier för dessa "nya" metoder som blir viktiga för att avgränsa vad diskussionen ska omfatta?
– Behövs en vägledning i det dagliga arbetet om vilka prioriteringar som bör göras, som omfattar hela verksamheten? 
– Ska modellen användas som ett verktyg för att identifiera det lägst prioriterade som ska bli föremål för beslut om ransonering? Mer om detta under "Frågor och svar".

Att tänka igenom följande kan också vara till hjälp att definiera prioriteringsområdet som modellen ska tillämpas på:
 • Tillämpningen av det arbetsblad som ingår i modellen kommer att resultera i en rangordningslista. Till vad ska den listan användas? Vilken typ av resursfördelning och prioriteringsbeslut ska den vägleda - det dagliga arbetet med patienter/brukare? Investeringsbeslut? Ransoneringsbeslut? Annat?

 • I vilka situationer ska rangordningen användas? Det viktiga är förstås hur prioriteringarna får avtryck i den verksamhet ni bedriver, men det kan också vara värdefullt att tänka på om det finns konkreta situationer där själva listan ska användas. I ledningsmöten? På teamkonferenser? Finnas på ert intranät?

 • Vem ska i första hand använda rangordningen? Är det era medarbetare, patienterna/brukarna, ledningen i er verksamhet eller ska ert arbete ingå i ett större sammanhang där er huvudman är en viktig avnämare?

Mer om Steg 1 - Syfte och prioriteringsområde
Bildspel
PDF att ladda ner.
Manus att ladda ner.

 

 


Mer information 

Relaterat material 

Om Prioriteringscentrum