Exempel på prioriteringsarbeten i Sverige

Söker du efter exempel på prioriteringsarbeten som har genomförts i svenska regioner/landsting och kommuner? Här presenteras ett urval av arbeten från olika nivåer och med olika syften.

Regionövergripande prioriteringar

Region Östergötland har länge arbetat med systematiska prioriteringar som en grund i en resursfördelningsprocess. Prioriteringscentrum har följt och dokumenterat flera av dessa processer. Se gärna Rapport 2013:1 Ett decennium senare - Resursfördelningsprocessen i Landstinget i Östergötland 2012

Omfördelning av resurser

Västerbottens läns landsting har gjort flera prioriteringsarbeten med syfte att omfördela resurser och skapa utrymme för utveckling. Här skapande man horisontella grupper för att göra horisontella prioriteringar och man använde ett prioriteringsforum som arbetsform, där både politiker och verksamhetsföreträdare var engagerade. Se gärna Rapport 2009:2 Prioriteringar i Västerbottens läns landsting 2008

Ransonering

Landstinget i Västmanland startade ett prioriteringsarbete med både vertikala och horisontella inslag och med syfte att omfördela resurser, men ändrade senare inriktningen mot att begränsa utbudet (ransonering). Se gärna Rapport 2010:4 Öppna prioriteringar i Landstinget Västmanland

Prioriteringsprocess i ordinarie resursfördelningsprocess

Landstinget Kronoberg är ett exempel på hur man kan bygga in en prioriteringsprocess i sin ordinarie resursfördelningsprocess. Kronoberg är också ett exempel på hur ett litet landsting kan arbeta med frågan. Se gärna Rapport 2010:2 Landstinget Kronoberg - i linje med prioriteringar

Inprioriteringar/äskning

Landstinget i Kalmar län bedriver ett prioriteringsarbete med särskild fokus på inprioriteringar.

Prioriteringar inom verksamheter

Habilitering

Inom Habilitering finns flera exempel på prioriteringsarbeten med olika syften exempelvis:
• Omfördelning
• Genomlysning av verksamhet
• Kvalitetsarbete
• Jämlik vård inom ett län

Exempel på Habiliteringsverksamheter som bedrivit prioriteringsprocesser utifrån ovanstående syften finns i Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Östergötland, Landstinget i Västmanland och Stockholms läns landsting. Se gärna Rapport 2011:6 Att prioritera i team i tvärprofessionell verksamhet. Ett exempel från Habiliteringen.

Rehabilitering

  • Region Gävleborg och Kalmar läns landsting är exempel där man har genomfört prioriteringsprocesser som omfattar hela rehabverksamheter och inom ett helt län.
  • Exempel på enheter som genomfört prioriteringsarbeten är rehab-enheten vid Sahlgrenska sjukhuset. 
  • Erfarenheter av prioriteringsarbete inom kommunal rehabverksamhet finns hos Lessebo kommun. 

Prioriteringar inom yrken

Arbetsterapi

Arbetsterapeuter har varit engagerade i olika typer av prioriteringsprocesser exempelvis del i verksamhetsövergripande processer. Habiliteringen i Sörmland är ett exempel där man har arbetat professionsvis gemensamt i länet. Inom Landstinget Sörmland har man också varit del i ett regionsamarbete för reumatiska sjukdomar, där har arbetsterapeuter ingått i arbetsgruppen. Se gärna Rapport 2011:1 Öppna prioriteringar inom nya områden. Logopedi, nutritionsbedömning, habilitering och arbetsterapi

Logopedi

Norrbottens läns landsting har gjort ett prioriteringsarbete med syfte att genomlysa och kvalitetsgranska logopediverksamheten. 

Kuratorer

Inom Kalmar läns landsting har ett prioriteringsarbete gjorts inom kuratorsverksamheten med syfte att förstå och tillämpa den nationella modellen för öppna prioriteringar. Se gärna Rapport 2013:3 Kuratorer prioriterar. Tillämpning av den nationella modellen för öppna prioriteringar

Kommunövergripande prioriteringsarbete

Motala Kommun arbetar med en resursfördelningsprocess som berör alla kommunens förvaltningsområden, det vill säga inte bara hälso- och sjukvård. Läs två rapporter om deras arbete: 

Rapport 2017:1 Prioriteringar över kommunala förvaltningsområden: ett utvecklingsarbete i Motala kommun

Rapport 2021:1 Prioriteringsarbete integrerat i ett kommunalt ledningssystem: fortsatt utveckling i Motala kommun

Saknar du något?

Hör gärna av dig till prioriteringscentrum@liu.se och berätta vilka exempel du vill komplettera med.

Rapporter om landstingsövergripande prioriteringsarbeten

Rapporter om prioriteringar inom verksamheter eller yrken

Fler rapporter

Mer om prioriteringar i vården

Ta reda på mer

Om Prioriteringscentrum