Projekt Covid-19

Här hittar du projekt relaterade till Covid-19 som
Prioriteringscentrum driver eller medverkar i.

Medborgarperspektiv på prioriteringsriktlinjer för vaccination mot Covid-19
Som en motsvarig studie till medborgarperspektiv på prioriteringsriktlinjer för IVA-vård vid Covid-19, har även en studie gjorts av medborgarreaktioner på prioriteringsordningen för vaccinering mot viruset, inhämtade från massmedias kommentarsfält. Projektet genomfördes som en praktikuppgift av etnologen Moa Broqvist inom ramen för masterstudier vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. Ansvarig för studien är Lars Sandman vid Prioriteringscentrum.
https://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1555483&dswid=-7738

Erfarenheter av och reflektioner över covid-19 och samhällets prioriteringar – en longitudinell fokusgruppsstudie
Syfte med studien är att dokumentera och analysera personers erfarenheter och reflektioner avseende Covid-19 och dess konsekvenser för dem och för samhället under pandemins första år. Av särskilt intresse är sådant som berör hälso- och sjukvård och dess prioriteringar. Covid-19 har lett till mycket stora och hastiga förändringar i människors liv och i samhället och det kommer att pågå under en ännu okänd tidsperiod. Många svåra beslut har tagits och måste tas av staten, regioner och kommuner om hur resurser ska fördelas och prioriteras i samhället och i hälso- och sjukvård samt omsorg. Beslut måste även tas av varje individ om hur de ska förhålla sig till de restriktioner och förändringar som pandemin medför. Studien ger viktig kunskap och lärande om människors värderingar, tillit och anpassning i en extrem situation.
Studien genomförs av Barbro Krevers, Karin Bäckman och Ann-Charlotte Nedlund vid Prioriteringscentrum.

Nu ska forskningsskulden betas av
Studier som inte är covid-relaterade har inte sällan tvingats pausa under pandemin. Hör hur Prioriteringscentrums medarbetare och forskningschef vid Skånes universitetssjukhus Ingemar Petersson resonerar kring återupptagandet av annan forskning i pandemitider https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/07/nu-ska-forskningsskulden-betas-av/

Sjuksköterskors erfarenheter kring prioriteringar för hälsa och välbefinnande av personer i äldreboende i Sverige under covid-19 pandemin: en kvalitativ studie
Sjuksköterskor har den högsta medicinska kompetensen i äldreboenden och deras prioriteringar kan vara av avgörande betydelse. Prioriteringar har rapporterats vara svårt för sjuksköterskor, och kan ytterligare ha komplicerats genom covid-19 pandemin. Genom att studera sjuksköterskornas prioriteringar i äldreboenden skapas kunskap om vilken typ av stöd de kan behöva för att bli stärkta i prioriteringsprocessen. Ansvarig för studien är Pier Jaarsma vid Prioriteringscentrum.

Medborgarperspektiv på prioriteringsriktlinjer för IVA-vård i Coronatider
Vårdens situation i Covid-tider har huvudrubriker i tidningar dag efter dag, följt av en livlig respons på sociala medier. Hur reagerar då medborgarna på de prioriteringsprinciper som Socialstyrelsen presenterade för IVA-vård? Prioriteringscentrum har analyserat kommentarsfälten till artiklar i våra stora dags- och kvällstidningar för att få inblick i medborgarnas uppfattningar kring detta. Ansvarig för studien är Mari Broqvist vid Prioriteringscentrum.

Medborgarperspektiv på prioriteringsriktlinjer för vaccination mot Covid-19
Som en motsvarig studie till medborgarperspektiv på prioriteringsriktlinjer för IVA-vård vid Covid-19, görs även en studie av medborgarreaktioner på prioriteringsordningen för vaccinering mot viruset, inhämtade från massmedias kommentarsfält. Projektet genomförs som en praktikuppgift inom ramen för masterstudier vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet. Ansvarig för studien är Lars Sandman vid Prioriteringscentrum.

 

Sidan uppdaterades: 2021-05-19



Om Covid-19 och prioriteringar

Om Prioriteringscentrum