Vårt uppdrag

Prioriteringscentrum är ett kunskapscentrum som arbetar med policyutveckling, forskning och utbildning gällande prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Vi erbjuder också stöd till regioner, kommuner, myndigheter och kliniska verksamheter som behöver hjälp i frågor som rör prioriteringar.

I vårt uppdrag ingår att:

  • Medverka till utveckling av metoder som kan användas vid öppna prioriteringar
  • Stimulera till ökad medvetenhet och debatt om öppna prioriteringar
  • Bidra till kunskapsöverföring mellan forskning och praktisk vård och omsorg
  • Genomföra utbildningar och konsultinsatser
  • Bidra till kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte via publikationer, nyhetsbrev, handledning, metodstöd, konferenser och seminarier

 

Centrumet bildades år 2001 på uppdrag av dåvarande Nationella rådet för vårdpolitik, ett samarbetsorgan mellan Socialdepartementet, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet, och ingick då organisatoriskt som en del i Landstinget i Östergötland. Huvudfinansiärer idag är Socialdepartementet, Region Östergötland och Linköpings universitet.  Sedan 2010 ingick Prioriteringscentrum i Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.
I och med ny institutionsombildning ingår Prioriteringscentrum sedan 1 januari 2020 i Enheten för hälso- och sjukvårdsanalys vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV).

Verksamhetsberättelser

Om Prioriteringscentrum