Prioriteringskonferens 25 oktober 2017

Program 25 oktober


Löser en statlig sjukvård våra prioriteringsproblem? Utblick mot England och Norge

Ibland hävdas att statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården gör resursfördelningen enklare, vården mer likvärdig mellan geografiska områden och befolkningsgrupper och resulterar i en mer rättvis fördelning av hälso- och sjukvård och i förlängningen också av hälsa. Avsikten med denna session är mot bakgrund av utländska erfarenheter belysa för- och nackdelar med statligt ansvar och implikationerna för prioritering av vård.
Medverkande: Daphne Austin, Director of Ethical Decision Making (Ltd), England; Olav Valen Slåttebrekk, Helsedirektoratet, Norge
Presentation D Austin
Presentation O V Slåttebrekk

Parallella sessioner 9-13

9. Kronologisk ålder som prioriteringskriterium

Frågan om huruvida kronologisk ålder bör vägas in vid prioriteringar är omdiskuterad. I remissomgången till reviderad nationell modell för öppna prioriteringar visade det sig att regioner och landsting var mer positiva till att väga in ålder, medan ett antal professionsförbund och Statens medicin etiska råd var negativa. Den här sessionen syftar till att nyansera och fördjupa frågan kring huruvida kronologisk ålder bör vägas in vid prioriteringar eller inte.
Medverkande: Ingemar Engström, Smer; Eirik Tranvåg, Universitetet i Bergen, Norge; Lars Sandman, Prioriteringscentrum 
Presentation E Gustavsson
Presentation E Tranvåg

10. Etikkommittéer och etiska vägledare – vilken roll kan de spela i prioriteringsarbetet?
Runt om i vården finns idag engagerande personer som fungerar som etiska vägledare, etikombud, etiksamordnare eller på annat sätt har uppdrag som rör etiska frågor i vården. På senare tid har det uppmärksammats att allt fler av de frågor som etiska vägledare får handlar om prioriteringar. Vi låter oss inspireras av hur kliniska etikkommitéer i Norge arbetar med prioriteringar och resursfördelning. I den här sessionen delar vi erfarenheter och lyfter gemensamma frågor om hur vägledning kring prioriteringar kan gå till och vad man som etisk vägledare själv behöver för stöd.
Medverkande: Morten Magelssen, Universitetet i Oslo, Norge; Cecilia Lundmark, Västra Götalandsregionen
Presentation M Magelssen
Presentation C Lundmark

11. Prioriteringens gamla och nya aktörer – att prioritera på olika samhällsnivåer när regionfrågan tog paus
I den offentligt finansierade hälso- och sjukvården sker prioriteringar på olika samhällsnivåer och kan handla om servicenivån i geografiska områden, om nya investeringar eller nyttan med gamla beprövade metoder. Avsikten med sessionen är att belysa hur rollfördelning mellan gamla aktörer fungerar i vårdens prioriteringar liksom att diskutera vilka möjligheter och vilket utrymme det finns för nya aktörer att spela roll i prioriteringsarbetet.
Medverkande: Ulrika Winblad, Uppsala universitet, Jan Boström, Statskontoret; Marie-Louise Forsberg-Fransson, Ljusnarsbergs kommun; Lars-Torsten Larsson, Socialstyrelsen
Presentation U Winblad
Presentation G Andersson
Presentation J Boström

12. Leder satsningar på cancervård till undanträngning?
I det pågående arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp inom cancervården genomförs också analyser om riskerna för undanträngning av annan vård. I den här sessionen ges en fördjupad bild av undanträngningar, både avseende risker och åtgärder för att undvika dessa.
Medverkande: Thomas Davidson, Prioriteringscentrum; Ingrid Schmidt, Socialstyrelsen; Johan Rosenqvist, Landstinget i Kalmar län; Jens Andersson, Region Västmanland
Presentation intro
Presentation T Davidson
Presentation I Schmidt
Presentation J Andersson

13. Ordnat införande på lokal nivå: erfarenheter från Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar har sedan 2012 en process för ordnat införande av nya läkemedel. Beslutsgruppen ska prioritera och besluta om budgetstöd för ökade kostnader under de första två åren. Arbetet har gradvis förändrats. Svåra prioriteringar sker nu oftast nationellt i NT-rådet. Den regionala cancerläkemedelsgruppen rapporterar till RCC Sydost. Det finns både fördelar och nackdelar med detta vilket kommer att tas upp i denna session.
Medverkande: Ellen Vinge; Petra Hallén; Magnus Lagerlund, Landstinget i Kalmar län
Presentation i pdf

Värdebaserad vård – värdefullt eller värdelöst?
Under senare år har värdebaserad vård på olika sätt fått stort genomslag inom svensk hälso- och sjukvård och flera hälso- och sjukvårdsaktörer ägnar sig nu åt att introducera värdebaserad vård. Samtidigt har detta debatterats utifrån olika perspektiv – delvis utifrån ett prioriteringsperspektiv. I denna session debatteras frågan utifrån olika perspektiv.
Medverkande: Jörgen Nordenström, Karolinska Institutet; Karl Sallin, Svenska läkaresällskapet

Om alla i första hand tänker på sig – vem ska då se till helheten? En framåtblick
Prioriteringsutredningen tänkte sig att allmänt accepterade etiska principer och riktlinjer skulle motverka risken för ovidkommande värderingar inverkar på fördelningen av resurser i hälso- och sjukvård. Man kan tolka det som att dessa principer och riktlinjer skulle medverka till att se till helheten i den offentliga hälso- och sjukvården och att vi alla måste vara solidariska och stå tillbaka om vi har lägre prioriterade behov. Men är detta en idealistisk tanke i en värld där utrymmet för individen alltmer betonas och organiserade intressen ständigt gör sig påminda? I denna session diskuteras frågan med forskare, debattörer och företrädare för olika grupper.
Medverkande: Helena Stensöta, Göteborgs universitet; Jessica Rydell, Landstinget i Kalmar län; Anna Wahlstam, Landstinget i Kalmar län; Freddi Lewin, Region Jönköpings län
Presentation H Stensöta

Tillbaka till konferensen