Priser och utmärkelser vid Medicinska fakulteten

Fakulteten delar årligen ut pris för "Bästa avhandling" och "Utmärkt studentinsats". Förutom dessa priser delas även "Andreas Rousseaus pris" ut för bästa föreläsning på läkarprogrammet, till minne av överläkare Andreas Rousseau samt Bergdahlpriset för pedagogisk insatser till minne av professor Björn Bergdahl. Här finns också information om Fernströmpriset.

Bästa avhandling

2021 Yvonne Zhang

"Video assisted training of clinical elements of the nursing education"

2020 Sebastian Sten

”Mathematical modelling of neurovascular coupling”.

”I Sebastian Stens avhandling används matematisk modellering för att belysa mekanismerna kring cirkulatoriska reaktioner i hjärnan. Avhandlingens resultat är viktiga för att kunna göra djupare och mer mekanismbaserade analyser av fMRI-data.

Ramberättelsen är relevant och välskriven. Delarbetena håller hög kvalitet och är publicerade i välrenommerade tidskrifter. Därtill ger tvärvetenskapligheten avhandlingen akademisk tyngd.”

2019 Pierfrancesco Mirabelli

"”Inhibitors of corneal inflammation and angiogenesis: prospectives and challenges”

”Avhandlingen är välgjord med stark klinisk implikation. Det offentliga försvaret höll hög vetenskaplig klass med en ytterst dynamisk diskussion med opponenten.”

2018 Anna Klawonn

"Molecular mechanisms of rewards and aversion"

"Både i sitt avhandlingsarbete och vid disputationen visade Anna prov på djup kunskap, kreativt tänkande och stor nyfikenhet. Flera av hennes arbeten är publicerade i ledande internationella tidskrifter."

2017 Johannes Stratmann

Avhandlingen ”Genetic mechanisms during terminal cell fate specification in the Drosophila CNS”

"Delarbetena är mycket omfattande och håller mycket hög kvalitet. Ramberättelsen visar prov på ypperlig förmåga att pedagogiskt sammanfatta ett forskningsområde med god balans avseende innehållets djup och bredd. Vid det offentliga försvaret visades gedigen kunskap inom forskningsområdet som imponerade."

2016 Shadi Jafari

Shadi Jafari får pris för avhandling "Mechanisms of Olfactory sensory neuron class maintenance in Drosophila: It is all about design and equilibrium" med motiveringen: "En avhandling baserad på tre mycket gedigna arbeten och försvar av mycket hög klass tydande på hög vetenskaplig nivå och mognad". 

2015 Judit Svensson-Arvelund

Judit Svensson-Arvelund  forskar om hur mammans immunförsvar anpassas för att förhindra avstötning av fostret och hur en misslyckad anpassning kan medverka till graviditetskomplikationer. Hon prisades för avhandlingen ”Immune regulation at the fetal-maternal interface with focus on decidual macrophages”, som utsågs till årets bästa avhandling 2015. "Avhandlingen visar nya och viktiga mekanismer för tolerans och immunreglering under human graviditet. Den innehåller tre starka arbeten, varav två är publicerade i Journal of Immunology som är en mycket ansedd tidskrift."

Utmärkt studentinsats

2019 Sara Bjurman

”Sara Bjurman har ett stort engagemang inom utbildningsfrågor och hennes insatser inom läkarprogrammet har lett till förbättring av implementering av decentraliseringen, digital examination samt arbetsbelastning och psykisk hälsa för studenter inom hela läkarprogrammet. Hon har också varit en drivande kraft för att ta fram Medicinska föreningens nya utbildningsråd och hon är förtroendevald i studiesociala nämnden.”

2018 Hanna Östenberg och Isabelle Andersson

"Hanna och Isabelle har båda visat stort engagemang för logopedprogrammet genom att vara engagerade i Oralspex, Logopedstyrelsen samt Consensus, vilket inspirerar resten av studenterna på programmet. Tack vare deras engagemang och samarbete med andra program, inte bara på MedFak utan även på FilFak och TekFak, har de bidragit till en god interaktion mellan logopedprogrammet och andra program vid Linköpings Universitet. Hanna och Isabelle sprider glädje och energi som lätt smittar av sig och har genom sitt arbete vid flera tillfällen satt sina studiekamrater i första rummet."

2017 Signe Skog

"Signe har under sin studietid visat prov på omtanke för sina kurskamrater och studiemiljö genom att engagera sig i både mentorskap och introduktion av nya studenter till universitetslivet. Hon har också varit en god representant för programmet utanför universitetet och förtjänstfullt arbetat för att förbättra och utveckla programmet i programutskottet. 

Efter avslutad kandidatexamen har Signe fortsatt att bidra till programutveckling genom att delta i arbetet med nytt curriculum för Medicinsk biologi; Experimental and Industrial Biomedicin."

2016 Håkan Edler

"För sitt engagemang vid Medicinska fakulteten genom att i samverkan med lärare, region/kommun driva kvalitets- och utvecklingsfrågor för att skapa goda förutsättningar för studenters lärande".

2015 Alexander Biskup

Utmärkelsen ”Utmärkt studentinsats” vid Medicinska fakulteten 2015 tilldelades Alexander Biskup ”för sin förmåga  att på Clinicum skapa goda förutsättningar för lärande för alla studenter på Medicinska fakulteten, bland annat genom att på ett pedagogiskt sätt använda visualiseringsbordet i anatomiundervisningen”.

Andreas Rousseaus pris för bästa föreläsning på läkarprogrammet

Rousseaupriset för årets bästa föreläsning på läkarprogrammet är ett pris inrättat för att hedra Andreas Rousseau, som var överläkare och verksam som lärare vid Medicinska fakulteten. ”Årets föreläsning” ska vara relevant, informativ, insiktsfull, inspirerande, tankeväckande  och skapa entusiasm för läkaryrket.

2021 Lennart Nilsson

2020 Anna Spångeus

”Anna höll inte bara den bästa föreläsningen den här terminen (k4) utan den bästa föreläsningen på hela läkarprogrammet. Att felfritt klara av att göra en film som är så kreativ, inspirerande och pedagogisk förtjänar ett pris. Anna har lyckats med ett fantastiskt bra upplägg som många föreläsare kan lära sig av. Hon förklarar svåra saker på ett enkelt och strukturerat sätt som gör det både roligt och lätt att förstå. Det har varit svårt för många föreläsare att klara av distansläget, så Anna ska ha en extra stor eloge för att hon gjort det så bra."

2017 Olivia Landen

"Med enkla föreläsningsknep och stor ödmjukhet pratar Olivia om sex och sexualitet på ett professionellt och självklart sätt. Hon tar i ämnen som traditionellt inte hör hemma i läkarutbildningen, men som alla människor bär med sig. 

Hon hjälper oss studenter till ett språk och ett sätt att närma oss ämnen som ofta ses som skamliga och pinsamma. Någonstans under diskussionerna kommer man på sig själv att kunna prata om det man inte tidigare vågat, utan att känna sig dum eller utelämnad."

2016 Stig Linder

Stig Linder, professor i farmakologi, och hans föreläsning "Principer för behandling av tumörsjukdomar" som gavs på läkarprogrammet termin 3. Motiveringen lyder: ”Föreläsningen hade ett tydligt och mycket välstrukturerat innehåll som presenteras med stort fokus på studenternas möjlighet till förståelse. Föreläsningen innehöll korta pauser efter varje större mekanism för möjlighet till att ta anteckningar och kort fundera över effekterna. Detta ökade märkbart förståelsen och välkomnade frågor på ett inbjudande vis. Stig Linders stora engagemang och närvaro var ständigt tydligt och gjorde detta till en av de bästa och mest inspirerande föreläsningarna hittills på utbildningen.”

2015 Jan Brynhildsen

Jan Brynhildsen, professor, fick priset för utmärkta pedagogiska insatser på läkarprogrammet genom sin föreläsning på termin 11 om preventivmedel. "Jan får studenterna att se ämnet i ett nytt ljus och har en otroligt bra genomgång, efter vilken vi känner att vi har mycket bättre kunskap om preventivmedel. Mycket inspirerande!", skriver studenterna i sin motivering.

2014 Åsa Kastbom

Åsa Kastbom, överläkare och doktorand i pediatrik. Hon fick priset för utmärkta pedagogiska insatser på läkarprogrammet genom sin föreläsning om barnmisshandel.

2013 Gunnar Holmgren

Gunnar Holmgrens föreläsning om internationell hälsa belönas nu med Andreas Rosseaus pris. ”Man påminns om varför man vill bli läkare” lyder bland annat prismotiveringen.

2012 Elvar Theodorsson

Elvar Theodorsson, IKE, vars föreläsning  Järnomsättning, hemosyntes, hemoglobinnedbrytning nominerats av läkarstudenter på termin två.
Elvar Theodorsson har i sin föreläsning  Järnomsättning, hemosyntes, hemoglobinnedbrytning med engagemang, entusiasm samt även humor och lättsamhet, väckt intresse för järnmetabolism utan att belamra föreläsningen med alltför mycket powerpoint-bilder. Han etablerar bra kontakt med sina åhörare genom att gå upp bland bänkraderna och komma nära sina lyssnare. Dessutom lyckas han betona de centrala kunskaperna för terminen samtidigt som intressanta inblickar i vård och sjukdomsperspektiv erbjuds.

Bergdahlpriset

Fernströmpriset

Eric K. Fernströms stiftelse delar varje år ut ett pris till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna. 

Det Nordiska Priset har en prissumma på en miljon kronor och är därmed ett av de största i sitt slag.

Nomineringsperioden 2020 pågår fram till 30 april.

Klicka här för att ladda ner nomineringsblankett med instruktioner.

Vilka kan nominera?

Samtliga professorer vid de medicinska fakulteterna i Norden.

Vilka kan nomineras?

Forskare som är verksamma vid nordiska medicinskt vetenskapliga institutioner. Forskarna förväntas också ha gjort särskilt framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Huvudprinciper är att det nordiska priset tilldelas en framstående forskare. Om särskilda skäl föreligger, kan priset delas mellan högst tre forskare inom samma ämnesområde. Kandidaterna bör ej ha erhållit Jahrepriset samma år.

Kan tidigare nominering upprepas?

Ja. Skicka in tidigare namnförslag, kortfattat CV, samt eventuellt nytillkomna publikationer.

Vem utser pristagare?

Den Fernströmska priskommittén vid Medicinska fakulteten i Lund.

Klicka här för att läsa mer om priset.

"Lilla Fernströmpriset"

Varje år delas också Eric K. Fernströms Svenska Pris ut lokala priser till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid medicinska fakulteter i Sverige.

Vem kan nominera?

Professorerna vid de svenska medicinska fakulteterna inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

 • Vederbörande ska vara född 1976 eller senare
 • Prissumman är 90 000 kronor
 • Priset får inte delas
 • Tidigare nominering kan upprepas
 
För att nominera en LiU-forskare till "Lilla Fernström"-priset, klicka här för nomineringsblankett och instruktioner. Nomineringsperioden pågår fram till 31/5 2020. Nomineringar enligt instruktionen skickas till dekanus.medfak@liu.se

Följande forskare har tidigare erhållit priset vid LiU:

 • 2019 Christopher Sjöwall
 • 2018 Colm Nestor
 • 2017 Dick Wågsäter
 • 2016 India Morrison
 • 2015 Mattias Alenius
 • 2014 Maria Lerm
 • 2013 Martin Hallbeck
 • 2012 Tino Ebbers
 • 2011 David Engblom
 • 2010 Fredrik Elinder

Relaterade länkar