Digitalisering och management, en profil i tiden – och för framtiden

Profilen Digitalisering och management handlar om de nya, snabbväxande, IT-intensiva företagen och deras organisations- och styrformer. Hur vår teknikintensiva miljö kan skapa värde för olika aktörer och hur risker/motsättningar kan upptäckas.

Profilen Digitalisering och management fokuserar utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Vi riktar uppmärksamheten mot nya, snabbväxande, vanligen internationella eller nationsgränslösa verksamheter (inte minst creative industries), som verkligen strävar efter att förstå och utnyttja vår teknikintensiva miljö för att skapa värde för olika aktörer. 
Profilen utrustar dig som ingenjör med insikter och verktyg för att se igenom hypen som ständigt omger teknikutveckling och tillväxt. Digitaliseringen bidrar till utvecklingen av en förväntningsekonomi, där ord som unik och disruption och ideal som låna mycket, väx snabbt, skörda sedan underblåser uppbyggnaden av överdrivna förväntningar. 

Digitalisering och management, en profil i tiden – och för framtiden. Nycketord 

Obligatoriska kurser

I profilen ingår följande obligatoriska kurser:

 • TDEI71 Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller
 • TDEI72 Strategi och digitalisering – teknik, standarder och nätverkseffekter
 • TDEI21 Strategisk organisatorisk IT-användning – workflow och knowledge management
 • TDEI 35 Strategisk ekonomistyrning
 EIS kurser inom profilen Digitalisering och management

I kursen Digitalisering, affärsekologier och affärsmodeller (TDEI71), skärskådar vi enhörningsdrömmen och hjälper dig att förstå mekanismerna bakom värderingsraketer som Apple, Amazon, Google, Uber, Mojang, Klarna och Spotify. Digitalisering handlar bara undantagsvis om klassiska IT-företag; digitaliseringen kan vara en viktig omvärldsfaktor, kärnan i produkten, en förutsättning för tjänsteförmedling, eller en hörnsten i nätverksbyggande. Genom att ta ett affärsekologiskt perspektiv (ett bredare nätverksperspektiv) ökar möjligheten att identifiera paralleller och se hur framgångarna i stor utsträckning bygger på lyckosamma kombinationer av huvudsakligen redan brett existerande idéer och resurser. Detta ger en bas för att realistiskt uppfatta möjligheter och utmaningar. Att identifiera affärsmodeller, deras möjligheter och risker, handlar både om att se hur det specifika värdeerbjudandet skapas och förmedlas och att identifiera existerande och alternativa prismodeller för väsentliga delar av resursanskaffningen och för intäktsgenereringen. I denna, likt i profilens andra kurser, prövar du din förmåga att förstå och använda analysverktyg och insikter genom att studera och analysera egenvalda, typiskt sett unga, svenska satsningar. I den här kursen väljer du främst unga företag (som ofta utmanar äldre, etablerade aktörer), men i andra kurser i profilen väljer du kanske att även analysera hur mer traditionella aktörer hanteringar digitaliseringens möjligheter och utmaningar. 

I kursen Strategi och digitalisering – teknik, standarder och nätverkseffekter (TDEI72) riktas fokus på hur eftersträvansvärda tillväxtspiraler – och negativa spiraler – beror av strategiska vägval i organisationens samspel med sin omvärld. Exempel på sådana vägval är proprietära (unika) kontra öppna (delade) tekniska lösningar; allianser, standardsamarbeten och standardkrig; och hantering av direkta, indirekta, enkla och dubbelsidiga nätverkseffekter.

I kursen Strategisk organisatorisk IT-användning – workflow och knowledge management (TDEI21) riktas fokus istället inåt, mot hur den relevanta organisationen (numera allt oftare ett virtuellt samarbete över legala enheters gränser) kan stärkas. Två områden där digitalisering skapar möjligheter och utmaningar är workflow (både avseende överblick och transparens och genom effektivisering, t ex industri 4.0 med smarta fabriker och värdekedjor genom utnyttjande av Internet of things och molntjänster) och knowledge management (kunskapsutveckling- och spridning och kompetenshantering i allt mer sammanlänkade och utspridda organisationer). Management handlar naturligtvis även mycket om ekonomistyrning, och här fortsätter digitaliseringen att öppna möjligheter – och skapa utmaningar. I vår allt mer digitaliserade värld är det allt mer angeläget att ha genomtänkta sätt att följa och uppfatta väsentliga utvecklingar i omvärld och inom organisationen och att uppmuntra och förmå medarbetare och samarbetsparter att sträva mot gemensamma mål.

För att få en organisation att agera strategiskt krävs strategisk styrning. Kursen Strategisk ekonomistyrning (TDEI35) sätter den strategiska dialogen i centrum: hur kan man som ledning använda styrinstrument för att kommunicera och kommunicera om önskad inriktning? Hur kan styrningsverktyg hjälpa ledning och medarbetare att uppfatta omvärlden och organisationens agerande och resultat så att snabbt, decentraliserat och samordnat agerande blir möjligt? Hur kan styrningsverktyg används för att uppnå effektivt samarbete med andra parter?

 

Valfria kurser

Dessutom erbjuder vi möjlighet att välja bland våra andra kurser: om informationsinfrastrukturen i företag (Affärssystem, TDEI13); om verktyg för ekonomisk styrning och deras samspel i styrmixen (Ekonomisk styrning, TDEI19) och utvärdering av IT-produkter (Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter, TDDC34).

Naturligtvis finns även möjlighet att komplettera med en del andra kurser. Utöver dessa våra egna kurser kan kan det passa bra med:

 • TEIE72 Affärsstrategier
 • TEIO13 Ledarskap och industriellt förändringsarbete
 • TEIO06 Innovativt entreprenörskap
 • TEIO07 Avancerad projektverksamhet
 • TETS32 Logistikanalys - verktyg och modeller
 • TPPE29 Finansiella marknader och instrument


Genom kursuppläggen i våra kurser tränar du metodtänkande, källkritik och utnyttjande av akademiska tidskrifter.

Vad kan du bli?

Naturligtvis ska du välja profil efter vad som intresserar dig, men profilen bestämmer inte din framtid. Likt I-are i stort från många av de andra profilerna kan man bli litet allt möjligt när man gått Digitalisering och management. Här ger vi bara ett axplock av vad de som gått våra kurser har kommit att få för arbeten, men som du ser är redan den här listningen rätt omfattande.

 
 • CEO
 • Konsult
 • Enhetschef
 • Forskare
 • Utredare
 • Kravanalytiker
 • Systemanalytiker
 • Projektledare
 • Produktutvecklare
 • Koncern VD
 • Logistikansvarig
 • Politiker och styrelseledamot

Kontakt Visa/dölj innehåll

Studievägledning Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll