Nätverkets övergripande syfte är att bygga upp kunskap och utbyta erfarenheter när det gäller kvalitets- och verksamhetsutveckling inom den kommunala organisationen.

Qvalitet Öst arbetar också för att samla regionens kvalitetskompetens och ta till vara och bygga vidare på det positiva arbete som bedrivs i kommunerna. Genom att synliggöra de gemensamma resurser som finns i kommunerna ökar chanserna att de blir nyttjade på ett mer effektivt sätt. Nätverket har pågått sedan 1996.

Nätverksträffar varje månad

I nätverket ingår elva kommuner i östra Götaland. Nätverksträffar med två representanter från varje kommun äger rum varje månad och kommunernas representanter har roller som kvalitetssamordnare, strateger och ledare som arbetar med kvalitetsfrågor, till exempel förvaltningschefer och utvecklingsansvariga.

Verksamhetsutveckling utifrån kommunernas behov

Innehållet i träffarna bygger på ett processtänkande i den meningen att kommunernas och deltagarnas behov och det som händer i omvärlden avgör innehållet.  Genom fördjupade temadiskussioner och gemensamma aktiviteter kring verksamhetsutveckling och lärande tillförs ny kunskap och utrymme för erfarenhetsutbyte.

Några gemensamma nämnare i kvalitetsarbetet:

 • ”För medborgarnas bästa” – att tillgodose medborgarnas behov
 • Ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete 
 • Ta del av forskning inom aktuella områden
 • Långsiktighet och systemtänkande
 • Ledarskapets betydelse
 • Allas delaktighet 

Exempel på teman och innehåll i nätverket:

 • Medborgardialog. Medborgar-, kund- och brukarundersökningar
 • Värderingar och visioner
 • Ledningssystem. Processer. Mål och handlingsplaner. Utvärderingar.
 • Innovationer och ständiga förbättringar
 • Organisation och struktur, implementering av kvalitetsarbetet 
 • Verktyg och metoder
 • Kommunikation och ledarskap 

Kontakt

En del av HELIX