Reell kompetens

Du som saknar formell behörighet men anser att du skaffat relevanta färdigheter på annat sätt kan få din reella kompetens prövad. I bedömningen prövas om dina samlade färdigheter är tillräckliga för att kunna tillgodogöra dig den sökta utbildningen i förhållande till dess faktiska innehåll.
Reell kompetens 

Vad innebär reell kompetens?

Reell kompetens är ett sätt att validera dina färdigheter om du saknar hela eller delar av den formella behörigheten. En validering innebär att bedöma kunskaper och erfarenheter i förhållande till de krav som universitetet och den sökta utbildningen ställer. Du måste därför kunna styrka att du på annat sätt än genom att uppfylla det formella behörighetskravet har tillägnat dig de förkunskaper som är nödvändiga för att kunna gå in i högskolestudier och att du kan tillgodogöra dig de kurser eller program du vill läsa.

Dokumenterade erfarenheter från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser och kunskaper från genomgången personalutbildning och annan kursverksamhet är exempel på sådant som kan ingå i valideringen. På detta sätt kan behörighetskrav bestående av gymnasiemeriter, akademiska meriter eller annat ersättas med behörighet genom reell kompetens, förvärvat och styrkt på annat sätt.

Hur länge gäller ett beslut kring reell kompetens?

På Linköpings universitet är beviljad reell kompetens för grundläggande behörighet på grundnivå giltig tills vidare, utan tidsbegränsning, för alla våra kurser och program. För grundläggande behörighet på avancerad nivå samt för särskild behörighet är beslutet giltigt i fem år för den specifika kurs/program det beviljats. Ett beslut om reell kompetens gäller bara för kurser/program på det lärosäte där det beviljats.

Ansökan om reell kompetens

Att tänka på innan du ansöker om reell kompetens

Vill du få din reella kompetens prövad ska du lämna en redogörelse för var och hur du har skaffat den, tillsammans med din ansökan. Vilka behörighetskraven är framgår på respektive kurs- eller programsida på liu.se.

Observera att: 

 • är du redan formellt behörig till den utbildning du söker kommer din ansökan om reell kompetens inte att beaktas.
 • kommer din ansökan om reell kompetens in efter sista anmälningsdag, eller är ofullständig, kan universitetet inte garantera att den hinner behandlas inom antagningsperioden.
 • styrker du inte din ansökan med relevant dokumentation relaterad till de behörighetskrav du saknar, kan vi komma att be dig komplettera, i mån av tid.
 • beslutet meddelas via antagningsbeskedet om du söker inom en antagningsomgång. Gäller ansökan ett förhandsbesked meddelas du beslutet via post.
 • Antagningen begär inte in kompletteringar till ofullständiga sena ansökningar. Eventuell bedömning görs då bara utifrån de underlag du skickat in.
 • Linköpings universitet använder sig inte av tester eller intervjuer i bedömningen av reell kompetens.

Gör högskoleprovet för att få meritvärde

Beviljad reell kompetens ger behörighet men inte meritvärde eller förtur till sökt utbildning. Därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning på nybörjarnivå och saknar avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet, så att du får ett meritvärde att konkurrera med i urvalet.

Så här ansöker du om reell kompetens

 1. Gör din anmälan till kurser eller program på antagning.se.
 2. Läs informationen om reell kompetens på antagning.se. Där hittar du också anvisningar och blankett för ansökan om prövning av reell kompetens som du skriver ut och fyller i. Gäller din ansökan förhandsbesked hoppar du över detta och går direkt vidare till punkt 3.
 3. Beskriv gärna så utförligt du kan i fritext på vilket sätt du skaffat den kunskap/kompetens/erfarenhet som du behöver för att tillgodogöra dig den utbildning du söker, det vill säga din reella kompetens. Överst skriver du dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, e-postadress samt telefonnummer). Därefter skriver du vilken behörighet du saknar och ansöker om reell kompetens för (exempelvis Naturkunskap B/2) och vilken utbildning du söker/avser söka (exempelvis Sjuksköterskeprogrammet).
 4. Styrk dina uppgifter så långt som möjligt med intyg/dokument från exempelvis kurser, betyg och kursförteckningar/transcripts samt kursplaner från akademiska studier, erfarenhet från föreningsliv, utlandsstudier (för vissa länder gäller specifika regler för att styrka studiemeriter), arbetsliv (läs mer om intyg från arbetslivet), personalutbildning eller andra typer av erfarenhet. Ingen dokumentation som är relaterad till det du saknar i behörighetskravet kan vara till din nackdel.Observera att alla dokument måste vara vidimerade för att beaktas!
 5. Skicka din kompletta ansökan till: Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm eller ladda upp din ansökan på antagning.se. Gäller din ansökan förhandsbesked skickar du den direkt till LiU, Linköpings universitet, Antagningsenheten, 581 83 Linköping.

 

Bedömning av reell kompetens

Reell kompetens för grundläggande behörighet för grundnivå

All bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet på grundnivå görs av Antagningsenheten. Som alternativ till slut- avgångsbetyg från gymnasium eller folkhögskola kan bedömningen av grundläggande behörighet göras utifrån andra typer av dokumenterad kunskap inom främst svenska och engelska, men också inom matematik och samhällskunskap.

En avgörande förutsättning för att tillgodogöra sig akademiska studier är vana att använda det svenska och engelska språket. Du kommer att behöva arbeta med abstrakta och teoretiska resonemang både muntligt och skriftligt och måste därför kunna ta del av såväl svensk- som engelskspråkig litteratur samt föreläsningar på de utbildningar du söker till. Inom ämnesområdet matematik måste du visa att du kan tillämpa matematisk kunskap med anknytning till vardagslivet genom att formulera, analysera och lösa problem. Du bör även styrka att du kan tolka och kritiskt granska statistiska data. För att styrka reell kompetens i samhällskunskap efterlyser vi dokumentation som påvisar livserfarenhet och allmänbildning.

Sedan några år tillbaka finns en schablon för grundläggande behörighet på grundnivå. Har du lägst betyg G/E i nedanstående kurser samt arbetslivserfarenhet behöver du inte ansöka om reell kompetens formellt. Du bör dock uppmärksamma oss på detta genom att skicka ett mail till adressen infocenter@liu.se. Glöm inte att ange ditt personnummer! Uppfyller du inte schablonen helt måste du ansöka om reell kompetens enligt ovan nämnda instruktion.

 • Svenska B eller Svenska 3
 • Engelska kurs A eller Engelska 6
 • Matematik kurs A eller Matematik 1a, b eller c
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 och 1a2
 • Tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder (styrks genom tjänstgöringsintyg där omfattning måste framgå).

Reell kompetens för grundläggande behörighet på avancerad nivå

Grundläggande behörighet på avancerad nivå avser här kandidatexamen. Beslut om reell kompetens fattas av studierektor/programansvarig på respektive kurs/program.

Hur bedöms särskild behörighet?

Bedömningen av särskild behörighet utgår från det faktiska innehållet i den kurs eller program du söker. Det finns därför inga allmänna kriterier framtagna för respektive ämnesområde. För beslut om reell kompetens för särskild behörighet varierar det vem som fattar beslut, det kan vara Antagningsenheten eller studierektor/programansvarig. 

Att överklaga

Beslut om reell kompetens kan överklagas. Överklagan görs skriftligen till Linköpings universitet som sänder skrivelsen vidare till Överklagandenämnden för högskolan. I skrivelsen anger du vilket beslut som överklagas, vilken ändring du begär och varför ändringen bör göras.

Överklagandet ska ha kommit in till Linköpings universitet inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Skriv under överklagandet och ange din adress (gärna även telefonnummer och e-postadress). Om du finner uppenbara fel i hanteringen av din anmälan, exempelvis misstag i registreringen av betyg, ska du inte överklaga utan istället omgående kontakta Antagningsenheten vid Linköpings universitet.

Läs mer om överklagan av reell kompetens på antagning.se.

För frågor om reell kompetens

Har du fler frågor om reell kompetens? Kontakta i så fall Antagningsenheten på Linköpings universitet via infocenter@liu.se

Mer om behörighet och antagning