Samhällets ökade komplexitet kräver ständig anpassning och den här anpassningsförmågan kallas ibland resiliens. En organisation agerar resilient om den kan upprätthålla sin funktion under både förväntade och överraskande omständigheter.

Anpassning. Foto: Unsplash

Idag finns det en motsägelsefullhet i offentlig sektor; den starka betoningen på regler, planering och kontroll skapar samtidigt orörlighet när det kommer till anpassning. För att få en säkrare och mer effektiv offentlig sektor behöver förutsättningarna för resiliens förbättras.

Projektets mål

I projektet studeras möjligheten att skapa större matchning mellan den offentliga organisationens processer respektive verkliga behov och flöden. Projektet kommer bidra med kunskap om hur en utvecklad processutveckling kan se ut för att bättre främja – och inte hämma – anpassning i offentlig sektor.

Projektets design och tidplan

Resiliens behandlar såväl vardag som kris, vilket projektet hanterar genom att utgå från två fallstudier; en demensvårdkedja i Alingsås samt flyktingmottaganden hösten 2015 i Malmö. Båda fallen är dynamiska, ställer stora krav på organisationen och bidrar med värdefull kunskap om små och stora anpassningar i de studerade organisationerna.

Empirin kommer relateras till teoretisk kunskap från olika akademiska discipliner och projektet kommer resultera i ett ramverk för resilient processutveckling. Projektet genomförs höst 2019 och vår 2020.

Projektets resultat och nyttiggörande

Ramverket för resilient processutveckling är ett första steg i en längre användarnära process. Idéerna kommer vidareutvecklas och förfinas tillsammans med intressenter från offentlig sektor.

Under våren 2020 genomförs en första workshop.