Respons på Interpersonellt Våld - RIV

RIV är en forskargrupp som bedriver tillämpningsnära grundforskning som kan användas lokalt, nationellt och internationellt i syfte att bekämpa våld mellan människor. 

Professor Margareta Hydén har under många år varit verksam som forskare inom området, nationellt och internationellt.

År 2010 tog hon initiativ till att etablera forskargruppen Responser på Interpersonellt Våld (RIV) vid Linköpings universitet, samt Responses to Interpersonal Violence International Network, ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt där ett tjugotal forskare från olika delar av världen möts och studerar interpersonellt våld i olika kulturella sammanhang.

RIV bedriver tillämpningsnära grundforskning som kan användas lokalt, nationellt och internationellt i syfte att bekämpa våld mellan människor. Verksamheten stöds genom bidrag från FAS, RJ och Brottsofferfonden.

Interpersonellt våld förekommer inom olika slag av relationer mellan människor, som familjen och parförhållandet. Det omfattar våld som barnmisshandel, sexuellt utnyttjande, kvinnomisshandel, misshandel av äldre, samt arbetsplats relaterade trakasserier. Våldshandlingarna kan vara av fysisk eller sexuell art, utgöra psykiskt våld eller vanvård.

Traditionellt har forskningen studerat våldets orsaker och effekter. Forskargruppen vidgar detta perspektiv till att även omfatta studier av relationer och responser på våldet från individen (exempelvis olika slag av motstånd), från det sociala nätverket (exempelvis familj, släkt, vänner, arbetskamrater och grannar), liksom professionella och institutionella sammanhang (exempelvis polis, rättsväsende, socialtjänst, hälso- och sjukvård, skolan och arbetsplatsen).

Genom att studera interpersonellt våld ur detta perspektiv kan vi få en bättre förståelse av individens responser över tid och av vilka processer inom nätverket som bidrar till att våldet upphör eller fortsätter.

Kontaktpersoner