Sex utmanande projekt starten for Wasp

Startskottet har gått för Wallenberg Autonomous Systems Program, WASP, lett av LiU-professorn Lars Nielsen. Anders Ynnerman och Fredrik Gustafsson leder varsitt av de sex projekten. Nu pågår sökandet efter doktorander.
- Det övergripande målet är att skapa en plattform för grundläggande forskning och forskarutbildning som kan samverka med ledande svenska företag inom viktiga områden som autonomi och avancerad mjukvara. Med detta mål för ögonen har några av Sveriges ledande forskare nu samlats kring sex viktiga utmaningar, säger Lars Nielsen, professor vid Linköpings universitet och programdirektör för WASP.
Lars NielsenFoto: " "
De sex forskningsprojekten utgör starten för tioåriga forskningsprogrammet WASP. Varje projekt har en finansiering på mellan 3 och 6 miljoner kronor per år. I projekten ingår forskare från minst två och oftast tre universitet. Till det kommer inte mindre än 26 doktorander eller postdoktorer, där rekrytering nu pågår, och så småningom även industridoktorander.

Sex projekt

Automatiska transportsystem - kommer att revolutionera och effektivisera transporterna av både människor och gods, förbättra såväl trafikflödet som bränsleekonomin och minska antalet olyckor. Koordineras av professor Bo Wahlberg, KTH.

Autonoma moln - systemet ska autonomt kunna fördela kapacitet och andra resurser som fysiskt befinner sig i det distribuerade molnet. Koordineras av professor Karl-Erik Årzén, Lunds universitet.

Interaktion och kommunikation med autonoma agenter - nya system för avancerat beslutsstöd.

- Vi kommer att utveckla teknik och metodik som gör det möjligt för människor att interagera och kommunicera med framtidens intelligenta system, fordon, robotar med mera. Vi ska kunna fatta beslut som baseras på enorma mängder information som presenteras för oss på ett begripligt och mänskligt vis, förklarar Anders Ynnerman, professor vid LiU och koordinator för projektet.

Datadriven utveckling av autonoma system av system.

- Mjukvara är möjliggörare för smarta och autonoma system och utmaningen är att utveckla mycket stora system som kontinuerligt drar slutsatser, lär och utvecklar sitt kunnande utifrån sitt eget agerande. Vi ska ta fram nya metoder, tekniker och verktyg som hjälper den mjukvaruintensiva svenska industrin att hantera den utmaningen, säger Chalmersprofessorn och koordinatorn Jan Bosch.

Lokalisering och skalbarhet i autonoma system – hur man på ett effektivt sätt kan lokalisera och positionera exempelvis fordon, robotar och människor i storskaliga system. Koordinator är professor Fredrik Gustafsson, Linköpings universitet.

Interaktion, perception , lärande och verifikation i interaktiva autonoma system.
- Autonoma system interagerar med sin omgivning och inhämtar information om omvärlden via olika sensorer. För att systemen ska fungera allt bättre och anpassa sitt beteende till olika användare kommer vi att utveckla inlärningsmetoder som baseras på kombinationer av sensorer som kameror, laser eller taktila sensorer. Detta kräver ett tätt samarbete mellan forskare inom datorseende, robotik, reglerteknik, matematik och artificiell intelligens, förklarar Danica Kragic, koordinator och professor vid KTH.

Wallenberg Autonomous Systems Program är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin med en budget på 1,8 miljarder kronor fram till 2025. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 1,3 miljarder kronor och deltagande universiteten, Chalmers, KTH, Lunds, Umeå och Linköpings universitet, bidrar tillsammans med industrin med ytterligare 500 miljoner. Programmet skapar en bred plattform för forskning och utbildning inom autonoma system och mjukvaruutveckling i samarbete med ledande svenska industriföretag. Till programmet hör också en stor forskarskola.

Ansvariga forskare

Wallenberg Autonomous Systems Program