Bildning, utbildning, fortbildning

Välkomna till den 13:e nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning i Linköping 22-23 november 2018!

Höstbild på Campus Valla, Linköpings universitet

Svenskämnet erbjuder genom språket och litteraturen kraftfulla verktyg för en framåtsyftande bildning. Att äga ett språk och ha tillgång till en mångfald av textvärldar är en förutsättning för att delta i samhället fullt ut som en demokratisk, kritisk och självständig medborgare. Temat för årets konferens är därför Bildning, utbildning, fortbildning. Vi vill med detta tema belysa olika aspekter av forskningsområdet svenska med didaktisk inriktning.

Vi välkomnar presentationer i form av paper och symposium som ur olika forskningsperspektiv ansluter till temat, men också föredrag som presenterar annan forskning. Konferensspråk är svenska men vi mottar även bidrag på andra nordiska språk. Abstract kan anmälas fram till 15 maj 2018. Vi kommer att erbjuda publicering av ett urval antagna föredrag i en konferensvolym. Sista datum för anmälan är den 15 september 2018. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Konferensavgift fastställs senare.
 

Program

Konferensen äger rum på Linköpings Konsert & Kongress i centrala Linköping och inleds kl. 09.00 torsdag den 22 november. Avslutning sker fredag den 23 november kl. 15.30. 
I samband med konferensen anordnar vi den 21 november en workshop för doktorander och handledare. Doktoranderna skickar in och får respons på sina paper (ca 10-15 sidor) av en grupp seniora forskare bestående av konferensens plenarföreläsare, handledargruppen samt ytterligare forskare och gästforskare vid Linköpings universitet. Anmälan med titel på paper sker i samband med anmälan till konferensen senast den 15 september.

Länk till ramprogram

Länk till sessionsprogram
 

Årets plenarföreläsare

Cristina Vischer Bruns, LaGuardia Community CollegeCristina Vischer Bruns Gunilla Molloy, Stockholms universitetGunilla Molloy  Per Ledin, Södertörns högskolaPer Ledin

 

Cristina Vischer Bruns
LaGuardia Community College/CUNY, New York

Students and Stories In and Out of Classrooms

Literature—fiction, poetry, and drama—faces challenges from two seemingly opposing directions. On the one hand, many students find the literature required in classes to be boring, meaningless, just another school expectation to endure and overcome. On the other hand, in the United States at least, education policy of the past decade has shifted the emphasis to teaching informational texts, minimizing time spent in schools on literary reading. This presentation proposes that literature educators counteract both these trends by watching what students do with stories of all kinds outside of school—in the imaginary worlds of videogames, in writing and reading fanfiction, in the superhero stories that cross continents and media—, astonishing investments of time that show how young people build selves from stories and that suggest how we educators can better build bridges between students’ encounters with literature in classrooms and that important work that students accomplish through stories outside of school.

 

Gunilla Molloy
Stockholms universitet

På spaning efter ett svenskämne

Min spaning kommer att utgå från de tre begrepp som är temat för denna konferens; bildning, utbildning och fortbildning.
Jag kommer att diskutera frågor som: Hur förhåller sig skolämnet svenska till olika bildningsbegrepp? Vilken utbildning har vi som forskare i svenska med didaktisk inriktning fått och vilken utbildning får blivande svensklärare? Vad kännetecknar det svenskämne som är kärnan i Läslyftets satsning på fortbildning av svensklärare?
Och – insatt i ett vidare politiskt sammanhang – vilka möjligheter ges svenskämnet i skolan för att eleverna ska kunna delta i samhället fullt ut som demokratiska, kritiska och fullvärdiga medborgare?

 

Per Ledin
Södertörns högskola

Skolans nya och kvalitetssäkrande språk

Vi lever i ett granskningssamhälle, som i skolan inte minst tar sig uttryck i olika kvalitetsmätningar. Här abstraheras verbalspråket bort i olika digitala mallar där det mesta boxas in och siffersätts. Det är detta nya och multimodala språk som jag kritiskt vill belysa. Jag tar avstamp i Bernstein och Habermas. För Bernsteins del i hans tankar om den regulativa diskursen och dess maktbemängda klassificeringar. I Habermas fall i idén om hur systemvärlden och dess styrmedier riskerar att ge upphov till ”violent abstractions” – livsvärlden, och dess mellanmänskliga och etiskt grundade relationer, inklusive dem mellan lärare och elever, riskerar att perverteras när allt och alla ska bli mätbara. Jag illustrerar denna utveckling med exempel från förskola och universitet. Hotar det nya kvalitetssäkrande språket, som kan ses som en global regulativ diskurs kodifierad i nya styrmedier att urholka det mellanmänskliga i livsvärlden, det som Bernstein benämner ”instructional discourse”? Har det utvecklat sig till en egen grammatik med sin egen rationalitet och hur påverkar det lärares arbete?

 

Viktiga datum

1  februari       Call for papers
15 maj             Deadline för insändande av abstract
15 juni             Anmälan till konferensen öppnas
15 augusti        Besked om antaget abstract
15 september   Sista anmälningsdag för konferensen och workshopen


Anmälan till konferensen är nu öppnad.

Vill du anmäla dig till konferensen använder du dig av denna länk för att registrera din anmälan. Du är tvungen att göra anmälan även om du redan anmält ett abstract. Priset för konferensen är 2200 kr exklusive moms (det pris man betalar med faktura ställd till en myndighet, till exempel en högskola). Anmälan till konferensen görs på denna länk:  

Länk till anmälan

I samband med konferensen, den 21 november, anordnar vi en workshop för doktorander och handledare. Doktoranderna skickar in och får respons på sina paper (ca 10-15 sidor) av en grupp seniora forskare bestående av handledargruppen samt ytterligare forskare. Vill du anmäla dig till doktorandworkshopen den 21 november och till den ordinarie konferensen (frivilligt) använder du sig av denna länk:

Anmälan till doktorandworkshop

Utställare är välkomna att delta till ordinarie konferensavgift plus tillkommande avgifter för utställningsbord med mera. Utställare använder sig av följande länk:

Anmälan för utställare

Sista anmälningsdag är den 15 september.

Varmt välkomna till Linköping i november!

Organisationskommittén för SmDi i Linköping:
Maritha Johansson, Bengt-Göran Martinsson, Suzanne Parmenius Swärd och Agnese Griesle. 

 

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll