Sociala roller påverkar tuppars personlighet

Ett djurs ställning i gruppen kan påverka dess beteenden och personlighet. Det visar en studie där forskare vid Linköpings
universitet och Stockholms universitet manipulerat tuppars sociala status.
Inte bara människor utan också djur kan ha olika personlighet. Vissa individer av samma art är till exempel mer risktagande och utforskande än andra.

Intresset för det nya forskningsfältet om djurs personlighet har ökat lavinartat de senaste tio åren. Men kunskapen om hur variationen av personlighetstyper uppstår är ändå relativt begränsad, likaså orsaken till att individer är konsekventa i sitt beteende. En teori som föreslagits är att stabilitet i andra omständigheter påverkar personligheten. En sådan omständighet är individens sociala status, det vill säga om individen är i en dominant position eller inte.Ståtlig tuppFoto: Hanne Løvlie

De modiga blir ledare

Tidigare studier har visat att det hos flera arter finns en koppling mellan individens roll i den sociala hierarkin och personlighetstypen. Ofta är det de modigare individerna som hamnar i ledande positioner. Orsakssambandet bakom denna koppling är dock oklar, eftersom det kan gå åt båda hållen: antingen kan vissa personlighetstyper ha lättare för att tillskansa sig en dominant position, eller så kan beteendet påverkas av individens position i gruppen. Genom att manipulera tuppars sociala status mellan upprepade personlighetstest har nu forskarna i Stockholm och Linköping rett ut orsak och verkan. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society of London B.

Enligt Hanne Løvlie, evolutionsbiolog vid Linköpings universitet, är tuppar särskilt lämpliga djur för att undersöka ett sådant samband.

– Tuppar varierar i personlighet och formar relativt stabila dominanshierarkier där högrankade tuppar är mera vaksamma och gal mera än de med lägre rang. Vi visar i vår nya studie att de högrankade också är mer aktiva när vi undersöker deras beteenden i personlighetstester, säger hon.

Åttiofyra tuppar av den ursprungliga rasen gammalsvensk dvärghöna delades in i par med en dominant och en underordnad i varje. Sedan mättes olika aspekter av deras beteende i ett klassiskt personlighetstest för djur. Därefter bildades nya par med dominanta tuppar för sig och underordnade för sig. På så vis fick en tupp i varje par byta status.

Sociala rollen påverkar

När forskarna upprepade personlighetstestet var det tydligt att den sociala rollen påverkade tupparnas beteende. Tuppar som fick en dominant roll blev mer aktiva, utforskande och vaksamma, i motsats till dem som bytte till en underlägsen position. Benägenheten att ta risker förändrades inte lika mycket, vilket tyder på att det är ett personlighetsdrag som inte påverkas nämnvärt av tuppens aktuella sociala status.

– Våra resultat visar därför att också andra faktorer än gener kan påverka personligheten. Vi hoppas att dessa resultat kommer inspirera andra studier kring komplexiteten och bakomliggande faktorer till variation i personlighet, också hos andra arter, säger Hanne Løvlie.

– Resultaten ökar vår förståelse för hur gruppdynamik samverkar med individens beteenderesponser, säger Anna Favati, doktorand i zoologi vid Stockholms universitet och försteförfattare till artikeln.

Artikel:
Social status and personality: stability in social state can promote consistency of behavioural responses av A. Favati, O. Leimar, T. Radesäter och H. Løvlie. Proceedings of the Royal Society of London B No 280, open access 14 februari 2013.

Kontakt