Att studera med funktionsnedsättning

Om du har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning finns det möjlighet att få stöd och service i din studiesituation. Funktionsnedsättningen ska kunna styrkas med intyg. Med permanent funktionsnedsättning jämställs även dokumenterade läs-och skrivsvårigheter.

Tre personer som sitter med anteckningsböcker Ansökan om pedagogiskt stöd görs genom att följa instruktionen nedan. Observera att du måste vänta med att ansöka om stöd tills du är antagen till kurs eller program vid Linköpings universitet.

Om du inte har en varaktig funktionsnedsättning utan en tillfällig skada eller sjukdom omfattas du inte av särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta en studievägledare på din institution.

Så här ansöker du om stöd

  1. Gör din ansökan i Nais genom att klicka här. Du kommer till en annan webbplats.
  2. När du har gjort din ansökan i Nais, får du ett mail från en av oss koordinatorer där du uppmanas att boka en tid för samtal.
  3. Efter samtalet får du ett beslut och rekommenderade stödåtgärder i Nais. Du får ett mail när det är klart.

Exempel på stödåtgärder

Här finns exempel på stödåtgärder som du kan ansöka om via universitetets koordinatorer. Vid samtalet diskuterar vi tillsammans fram vad som kan vara aktuellt för dig.

Anteckningshjälp

Anteckningshjälp innebär att att en medstudent skriver minnesanteckningar under föreläsningen som du sedan får kopiera. Medstudenten erhåller ett arvode. Vanligtvis anställs en kurskamrat, som du själv tillfrågar. Man måste som student själv närvara under föreläsningen.

Studentmentor

Studenter med dokumenterade svårigheter kring planering och strukturering har möjlighet att få hjälp med detta av en studentmentor. Studentmentorn är en medstudent som finns tillhands för detta någon eller några timmar per vecka.

Att vara Mentor - Handbok för studenter och mentorer

Teckenspråkstolk

Universitetet ansvarar för att den som är döv eller hörselskadad får teckenspråkstolk i undervisningssituationen. Då det är brist på tolkar måste behovet anmälas i mycket god tid före utbildningens start och allra senast i samband med ansökan till universitetet.

Anpassad tentamen

Det kan finnas möjlighet till en anpassad examinationsform. Det kan handla om förlängd skrivtid, möjlighet att sitta i mindre grupp under tentamen. Tentamen kan skrivas på dator med talsyntes och rättstavningsprogram. Efter överenskommelse med berörd examinator kan en student beviljas en alternativ tentamensform.

KontaktVisa/dölj innehåll

Ytterligare information om att studera på LiUVisa/dölj innehåll