Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet

I skolan finns ett stort behov av lärare med fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Denna uppdragsutbildning förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter som speciallärare vad gäller undervisning, utvärdering och utredning samt pedagogiskt utvecklingsarbete för elever i behov av särskilt stöd.

Från och med hösten 2020 ger LiU på uppdrag av Skolverket Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet. Utbildningen är på 90 hp och går på halvfart över sex terminer. Du kan välja mellan följande specialiseringar:

  • Matematikutveckling
  • Språk-, skriv- och läsutveckling
  • Utvecklingsstörning

Det går inte längre att söka den här kursen, ansökan är stängd.

Information till dig som är antagen
Visa/dölj innehåll

Genomförande
Visa/dölj innehåll

Genomförande

Utbildningen ges på distans med 3-5 träffar per termin på Campus Valla, Linköpings universitet.

Under utbildningen studerar du både enskilt och tillsammans med andra studenter. Vid de campusförlagda tillfällena tar du del av föreläsningar och diskuterar på seminarier med lärare och andra studenter. Mellan träffarna arbetar vi på vår lärplattform Lisam och du studerar litteratur.  

Programmet är uppdelat i tre block (30 hp per block)

  1. Introduktion av det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet
  2. Fokus ligger på elevers grundläggande färdigheter i svenska eller matematik eller lärande och utveckling för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
  3. En teori- och metodkurs samt ett examensarbete.

Mål med utbildningen

Programmets mål är att du genom att förena teoretiska och verksamhetsinriktade studier ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar tillsammans med forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.

Målgrupp

För att delta ska du vara anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Du ska vara lärare eller förskollärare och ha en sådan grundläggande lärar- eller förskollärarexamen som tillsammans med speciallärarexamen kan ligga till grund för ytterligare behörighet enligt behörighetsförordningen. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande.

Specifika förkunskapskrav

För specialisering mot matematikutveckling krävs antingen att du har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet matematik, eller att du genom din examen fått behörighet att undervisa i matematik.

Om din examen inte är avsedd för undervisning i matematik krävs att du blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet matematik, eller inom kunskapsområdet matematikutveckling.

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs antingen att du har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska, eller att du genom din examen fått behörighet att undervisa i svenska.

Om din examen inte är avsedd för undervisning i svenska krävs att du blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. 

Validering

Du som deltar i denna utbildning har möjlighet att ansöka om validering efter att du antagits till utbildningen. Validering är frivilligt. Inför utbildningsstart kommer du få instruktioner om hur du på olika sätt kan visa såväl din formella kompetens (tidigare studier) som din reella kompetens inom det specialpedagogiska området som du önskar få tillgodoräknad. Vi kommer även bjuda in till en gemensam information om valideringsprocessen.

Efter ansökan om validering kommer du att prövas enskilt mot de kursmål som du önskar få prövade, bedömda och validerade. Detta görs genom skriftliga och muntliga moment.

 

Kontakt
Visa/dölj innehåll