Stipendier för Norrköpingsstudenter och doktorander 2017

Studenter och doktorander kan nu söka stipendier. Deadline 10 november.

KUNGÖRELSE

Härmed utlyses följande STIPENDIER för studenter, doktorander och yngre forskare vid LiU Norrköping

Stipendium skall, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat, användas till något ändamål som för mottagaren medför utveckling av personlig kompetens eller vetenskaplig meritering. Detta kan ske exempelvis genom examensarbete utomlands, studieresa eller deltagande i konferens. Stipendium kan sökas individuellt för viss person eller för en grupp av personer, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat. Saknas närmare föreskrifter kan förekommande stipendier sökas av studenter på grund- avancerad och forskarnivå vid LiU Norrköping samt av forskare som bedriver verksamhet vid LiU Norrköping och som vid ansökningstillfället disputerat under de senaste fem åren.

Sista dag för ansökan 10 november.


Norrköpings kommuns stipendium. www.norrkoping.se

Total stipendiesumma är 25 000 kronor som kan delas mellan högst fem sökande. Stipendiet utdelas till studerande eller yngre forskare inom filosofiska fakulteten eller området för utbildningsvetenskap, LiU Norrköping, som i eller genom sina studier eller forskning bedöms ha gjort förtjänstfulla insatser för Norrköpings utveckling och/eller för kommunal verksamhet i Norrköping. Även sökande som avslutat utbildningen/forskningen föregående läsår kan komma ifråga för insatser gjorda under sista läsåret. Stipendiet kan också utdelas för pågående eller planerade studier inom dessa områden.


Landstingets i Östergötland stipendium, www.lio.se

Total stipendiesumma är upp till 25 000 kronor som kan delas mellan högst fem sökande. Stipendiet utdelas till ambitiösa och talangfulla studenter vid Hälsouniversitetet, LiU Norrköping. Engagemang i kår och/eller sektionsarbete är meriterande. Medlen skall användas till förkovring och utveckling, och sökande skall ange i ansökan hur de skall användas.


Norrköpings Polytekniska Förenings stipendium, www.polytekniska.se

Total stipendiesumma är 75 000 kronor. Två typer av stipendier kan komma att utdelas - projektstipendier och allmänna stipendier. Stipendiet kan delas mellan flera sökande, och riktar sig till studenter och doktorander vid Tekniska högskolan, LiU Norrköping. Även doktorander med tvärvetenskaplig inriktning kan komma ifråga om aktuellt projekt har ett kvalificerat teknikinnehåll, liksom studenter vid lärarutbildningen om projektet är kopplat till teknikundervisningen i skolan. Projektstipendier utdelas som stöd till genomförandet av kvalificerade examensarbeten och studieresor samt till doktorand- eller forskningsprojekt, som är av speciellt värde för samhälle och näringsliv. Bidrag kan även lämnas till utvecklingen av den tekniska utbildningen vid LiU Norrköping samt till kvalificerad vetenskaplig litterär produktion. Allmänna stipendier, ej kopplade till specifika projekt, utdelas för att uppmuntra ambitiösa och talangfulla studenter. Meriterande i detta fall är även engagemang i kår- och/eller sektionsarbete.


LFV:s stipendium, www.lfv.se

Total stipendiesumma är 10 000 kronor som normalt delas mellan flera stipendiater. Stipendiet ska tilldelas ambitiösa och talangfulla studenter / doktorander / yngre forskare vid LiU Norrköping eller som genomför Initial training på EPN inom ramen för programmet Flygtrafik och Logistik. Även personer som under året avslutat sina studier kan komma ifråga. Stipendiet ges som stöd till examens- och kvalificerade uppsatsarbeten, studieresor eller forskningsprojekt, samtliga med inriktning mot flygtrafik (t ex logistik, miljö, visualisering, analys av data och säkerhet). Projekten kan vara på planeringsstadiet, under utförande, eller avslutade. Med fördel kan de ha internationell inriktning.


Anvisningar

Din stipendieansökan ska senast 10 november 2017 skickas med e-post till ann-christin.noren@liu.se som ett (1) pdf-dokument per stipendium du söker. Ansökan som inte uppfyller detta formella krav kommer att returneras med en uppmaning om att sammanföra hela ansökan till ett pdf-dokument. Det vill säga, sänd ej separata CV, betyg, etc utan lägg in allt i samma dokument och gör en PDF.

Ansökan ska innehålla tydlig uppgift om vilket stipendium du söker, uppgifter om studieresultat och andra meriter som du åberopar (du rekommenderas att klistra in ett ladokutdrag), samt klar redogörelse för användningen av stipendiet. Lämna även i ansökan en kort text med beskrivning av dig själv, med fokus på dina studie- och forskningsintressen och hur de främjas av stipendiet.

Själva ansökningsbrevet skall högst omfatta 5000 tecken. En CV på max två sidor. Om du söker flera stipendier ska separat och fullständig ansökan inges för respektive stipendium. Hela PDF:n som innehåller, ansökningsbrev, CV, samt ev inklistrade betyg, mm får ej överstiga mer än 10 sidor.

Beslut om tilldelning av stipendier kommer att fattas av gruppen prefekter med verksamhet vid LiU Norrköping i slutet av november 2017, varefter alla sökande meddelas det egna utfallet. Stipendierna kommer att överlämnas vid en särskild högtid 14 december 2017 i Utsikten, Kåkenhus, i samband med lunch.

Frågor besvaras av Stipendieordförande Erik Berggren, erik.berggren@liu.se som ansvarar för beredningen.

 

SE DETALJER:

Villkor och föreskrifter för stipendier, instiftade för studenter, lärare och forskare vid LiU Norrköping, Linköpings universitet

1 Allmänna föreskrifter
1.1 Gruppen av prefekter med verksamhet helt eller delvis förlagd till LiU Norrköping (f.n. ISAK, ISV, ITN och Tema), härefter kallad prefektgruppen, beslutar efter be- redning om utdelning av stipendium i enlighet med av stipendiegivaren före- skrivna villkor. Detta är rektorsbeslut Dnr LiU-2009-01215, och förtydligas ne- dan.
1.2 För beredningen ansvarar Erik Berggren (utsedd enligt samma rektorsbeslut).
Beredningsgrupper beslutas av prefektgruppen. Till varje grupp utser donator en representant, och därutöver skall finnas minst en student och en lärare/forskare för den fakultet stipendiet i första hand berör.
1.3 Stipendiebeslut fattas av prefektgruppen efter skriftlig ansökan, vilken skall vara inlämnad till universitetet inom föreskriven tid. Tidplan fastställs av berednings- ansvarig.
1.4 Stipendium kan sökas individuellt för viss person eller för en grupp av personer, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat. Saknas närmare föreskrifter kan före- kommande stipendier sökas av:
a) forskare som bedriver verksamhet vid LiU Norrköping och som vid ansöknings- tillfället disputerat under de senaste fem åren
b) studenter vid LiU Norrköping på grund-, avancerad och forskarnivå
1.5 Stipendium kan delas mellan flera sökande, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat.
1.6 Stipendium kan tilldelas samma person vid flera tillfällen, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat.
1.7 Stipendium skall, om stipendiegivaren inte föreskrivit annat, användas till något ändamål som för mottagaren medför utveckling av personlig kompetens eller ve- tenskaplig meritering. Detta kan ske exempelvis genom studieresa, deltagande i konferens eller finansiering av arbete avsett för publicering.
1.8 Universitetet har rätt att, om annat inte föreskrivits av stipendiegivaren, rekvirera aktuellt stipendiebelopp av respektive stipendiegivare för utbetalning till stipen- diemottagarna.
1.9 Om kvalificerade sökande saknas till ett stipendium äger donator rätt att besluta att hela eller delar av stipendiebeloppet skall dras in.

2 Slutredovisning av stipendiets användande, i de fall detta är aktuellt, skall lämnas in ett och ett halvt år efter utdelningen för att resterande belopp skall delas ut , dvs för 2017 års stipendier gäller att slutredvisning skall inlämnas senast den 30 juni 2019.


2 Särskilda villkor

2.1 Villkor för Norrköpings kommuns stipendium.
Stipendiesumman för år 2017 är 25 000 kr. Utöver de allmänna föreskrifterna gäller:
a) Stipendiet utdelas till studerande eller yngre forskare inom filosofiska fakulteten och området för utbildningsvetenskap som i sina studier eller i sin forskning be- döms ha gjort förtjänstfulla insatser för Norrköpings utveckling och/eller för kom- munal verksamhet i Norrköping. Stipendiet kan också utdelas för pågående eller planerade studier inom dessa områden.
b) Sökande skall studera eller arbeta inom filosofiska fakulteten eller området för ut- bildningsvetenskap vid LiU Norrköping. Även sökande som avslutat utbildningen/
/forskningen förgående läsår och som söker för insatser gjorda under sista läsåret av sin utbildning/forskning kan komma ifråga.
c) Stipendiet kan delas mellan högst fem sökande.


2.2 Villkor för Region Östergötlands stipendium till studerande
Stipendiesumman för år 2017 är 25 000 kr. Utöver de allmänna föreskrifterna gäller:
a) Stipendiet utdelas till studerande vid Medicinska Fakulteten, LiU Norrköping
b) Stipendiet utdelas till ambitiösa och talangfulla studenter medengagemang i studierna. Kår- och/eller sektionsarbete är meriterande. Relevanta bilagor som styrker studentens studie-engagemang bifogas till ansökan.
c) Medlen skall användas till framtida förkovring och utveckling, ochsökande ska ange i ansökan hur medlen ska komma att användas.
d) Stipendiat skall med en skriftlig rapport i efterhand redogöra för hurstipendiet använts. Rapporten inskickas, utan anmodan, till Ann-Britt Wiréhn, enhetschef för Enheten för forskningsstöd, Ledningsstaben, Region Östergötland se punkt f) nedan.
e) Stipendiet kan årligen delas mellan högst fem sökande.
f) Halva stipendiebeloppet utbetalas efter prefektgruppens beslut omstipendiater och resterande belopp efter det att Region Östergötlandgodkänt rapporten enligt punkt d) ovan.


2.3 Villkor för Stiftelsens Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och Bidrags- fond stipendium
Stipendiesumman för år 2017 är 75 000 kr. Utöver de allmänna föreskrifterna gäller: Två typer av stipendier delas ut:
- projektstipendier
- allmänna stipendier
Fördelningen av det totala anslaget mellan dessa två bestäms varje år i förhållande till antalet ansökningar som inkommit och dessas kvalitet. Beslutet tas av ansvarig instans för stipendier på LiU Norrköping och den av styrelsen för NPF utsedde kontaktperso- nen.
Utöver de allmänna föreskrifterna gäller följande: Projektstipendier:
a) Stipendierna syftar övergripande till att stärka LiU Norrköpings renommé. Detta sker i första hand genom stöd till genomförandet av kvalificerade examensarbeten eller studieresor samt till ett- eller fleråriga forskningsprojekt, som är av speciellt värde för samhälle och näringsliv. Bidrag kan även lämnas till utvecklingen av den tekniska utbildningen vid LiU Norrköping samt till kvalificerad vetenskaplig litterär produktion.
b) Stipendiet skall tilldelas studenter eller doktorander vid den tekniska fakulteten vid LiU Norrköping. Även doktorander med tvärvetenskaplig inriktning kan komma ifråga om aktuellt projekt har ett kvalificerat teknikinnehåll, liksom studenter vid lärarutbildningen för examensarbete eller särskilt projekt kopplat till teknikunder- visningen i skolan.
c) Stipendiet delas normalt mellan två eller flera sökande.
d) Stipendiat skall i görligaste mån, i projektdokumentationen, ange att projektet har sponsrats genom ett stipendium från NPF.
e) Stipendiat skall med en skriftlig rapport i efterhand redogöra för hur stipendiet an- vänts. Rapporten inskickas, utan anmodan, till Norrköpings Polytekniska Förening, Box 157, 601 03 Norrköping alt. stipendie@polytekniska.se. Stipendiat kan komma att anmodas göra en presentation av det projekt, examensarbete eller studieresa, för vilket han/hon erhållit bidrag, vid ett av NPFs ordinarie medlemsmöten eller styrel- semöten.
f) Halva stipendiebeloppet utbetalas efter prefektgruppens beslut om stipendiater och resterande belopp efter det att NPF godkänt rapporten enligt punkt e) ovan.
Allmänna stipendier:
Dessa stipendier utdelas för att uppmuntra ambitiösa och talangfulla studenter. Merite- rande i detta fall är även engagemang i kår- och/eller sektionsarbete.


2.4 Villkor för LFV:s stipendium
Stipendiesumman för år 2017 är 10 000 kr. Utöver de allmänna föreskrifterna gäller:
a) Stipendiet skall tilldelas ambitiösa och talangfulla studenter/doktorander/forskare vid LiU Norrköping. Även personer som under året avslutat sina studier kan komma ifråga.
b) Stipendiet skall ges som stöd till kvalificerade examens- och uppsatsarbeten särskilt med innovativ inriktning, studieresor eller forskningsprojekt, (t ex logistik, miljö, visualisering, analys och säkerhet), relaterade till LFV:s verksamhet. Projekten kan vara på planeringssta- diet, under utförande, eller avslutade. Med fördel kan de ha internationell inriktning.
c) Stipendiet kan delas mellan flera sökande.
d) Stipendiat skall med en skriftlig rapport i efterhand redogöra för hur stipendiet använts. Rapporten inskickas utan anmodan till LFV; att: Chef LFV Utveckling; Vikboplan 11; 601 79
Norrköping. Stipendiat kan komma att anmodas göra en presentation av projektet.
e) Halva stipendiebeloppet utbetalas efter prefektgruppens beslut om stipendiater och reste- rande belopp efter det att LFV godkänt rapporten enligt punkt d) ovan.


Mattias Severin, prefekt ITN Marie Jansson, prefekt ISV Per Gyberg, prefekt Tema
Hans Nilsson, prefekt ISAK

Erik Berggren, e.u.