Strategiska synergier och konflikter i massa- och pappersindustrin

Svensk massa- och pappersindustri har potential att bidra till omställningen till en biobaserad ekonomi. I projektet undersöks om företagens affärs-, energi- och innovationsstrategier medger den resurseffektivisering och produktdiversifiering som kommer att krävas.

Strategiska synergier och konflikter i massa- och pappersindustrin Foto: Birger Roos

Bakgrund

Massa- och pappersindustrin är viktig för Sveriges tillväxt. Skogsindustrin står för 9–12 procent av svensk industris sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde. 

Branschen står nu inför stora utmaningar. En vikande efterfrågan på traditionella pappersprodukter gör att man behöver utveckla helt nya produkter till helt nya marknader. Man har också krav på sig att förbättra sin energi- och resurseffektivitet för att minska sin klimatpåverkan och hantera en ökad konkurrens om skogsråvaran. 

Samtidigt skapar omställningen till en biobaserad ekonomi nya möjligheter för svenska massa- och pappersföretag. Deras råvaror och sidoströmmar kan användas för att skapa mer hållbara produkter för t ex kemi-, energi- och transportsektorerna.

Projektets mål och syfte

För att hantera utmaningarna och möjligheterna krävs väl utformade strategier på olika nivåer i företaget. Affärsstrategin påverkar viljan och förmågan att diversifiera och effektivisera verksamheten. Energistrategin påverkar vilka effektiviseringsåtgärder som genomförs och innovationsstrategin vilka nya produkter som utvecklas och hur resurseffektiv denna utveckling är. Hur denna påverkan ser ut och vilka synergier och konflikter som finns mellan olika slags strategier är dock oklart. 

Projektets mål är därför att undersöka strategiernas betydelse för utvecklingen av en energieffektiv och konkurrenskraftig produktion. I detta ingår följande delar:

  • Översikt och kategorisering av svensk massa- och pappersindustris affärs-, energi- och innovationsstrategier.
  • Analys av hur energi- och innovationsstrategier samverkar med affärsstrategierna.
  • Analys av hur energi- och innovationsstrategier samverkar med varandra och hur potentiella synergier och konflikter mellan dem kan hanteras för att öka företagens konkurrenskraft.

Genomförande och rapport

Projektet pågår 2017–2019 och finansieras av Energimyndigheten. Forskningen inkluderar analyser av årsredovisningar och andra dokument, intervjuer samt en enkätstudie. En referensgrupp är knuten till projektet för att se till att projektets utformning och resultat blir relevanta för branschen.

  • Ladda ner projektets slutrapport: 

 

Forskare Visa/dölj innehåll