Nationalism och populism är växande rörelser i Europa, såväl på den vänstra som på den högra sidan av det politiska spektrumet.

Det här projektet undersöker de politiska, ekonomiska och sociala betingelserna som har bidragit till detta. Partimanifest används som underlag för att placera partier i tvådimensionella politiska fält och för att analysera deras utveckling över tid. Tidigare forskning har visat att högerradikala partier i Västeuropa påtagligt har ändrat sin position genom att bli betydligt mer nationalistiska, medan andra partier har blivit mer globalt inriktade (Eger & Valdez under arbete, Eger & Valdez 2016).

Med denna forskning som utgångspunkt så undersöker detta projekt uppgången av vänster- och högerpopulism som komplementära snarare än motsägande krafter inom politiska system. Målet för populistiska partier är att frånta vad de uppfattar som den korrupta eliten kontrollen och återge makten till ”folket”, men strategin för att uppnå detta beror på partiets överordnade politiska ideologi. Därför kan såväl vänster- som högerpopulism uppstå som en respons på en långt framskriden globalisering, eftersom de är som de olika sidorna på ett och samma mynt.

Huruvida ett vänster- eller högerpopulistiskt utspel når framgång är dock inget man kan singla slant om. Det bestäms av den nationella kontexten såsom politiska livsbanor och ekonomiska förutsättningar. Detta projekt fokuserar på skärningspunkten mellan dessa faktorer för att förklara uppkomsten av olika typer av populism. Med utgångspunkt i spatiala modeller av politisk konkurrens använder detta projekt sekvens-, kluster- och överlevnadsanalyser för att undersöka hur etablerade partier rör sig i det politiska fältet och därigenom oavsiktligt kan skapa ideologiska nischer där populistiska partier kan nå framgång.


Forskare

Forskargrupp

Mer om IAS