Det globala klassrummet

Det globala klassrummet är en högskolekurs för alla lärare, oavsett undervisningsämne. Målet med denna introduktion till ämnet svenska som andraspråk är att du ska stärka all din undervisning där du möter flerspråkiga och nyanlända elever.

Uppsträckta händer från jordens alla hörn.Uppsträckta händer från jordens alla hörn.Kursen behandlar områden som flerspråkighet, kartläggning, litteracitet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, transspråkande och identitetsutveckling, allt kopplat till lärande och organisering av undervisning i kulturellt heterogena lärandemiljöer.

Målgrupp

Målgrupp för de kursvarianter som ges på Linköpings universitet är lärare i årskurs 1-6 respektive 7-9, som är anställda hos

  • huvudman inom skolväsendet
  • huvudman för utbildning i LVU-hem
  • huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt
  • någon som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan (entreprenad), eller folkhögskola.

Kursen ”Det globala klassrummet” är en möjlighet för deltagaren att, med stöd i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, få kunskaper om ämnet svenska som andraspråk, utan krav på att deltagandet ska leda till behörighet.

Deltagande är möjligt både för dem som redan är behöriga i svenska som andraspråk och för dem som inte är behöriga. Vid eventuellt senare deltagande i behörighetsgivande kurs i svenska som andraspråk inom LLII kan kursen ”Det globala klassrummet”, likt övriga högskolestudier, komma att ligga till grund för tillgodoräknande.

Kursinformation

Kursen ges helt på distans och genomförs med månatliga gruppseminarier i en onlineplattform. Därtill tillkommer självstudier, inlämningsuppgifter och en skriftlig avslutande examination.

Skolverket bekostar utbildningen.

Kursen är indelad i fyra delar. Den första delen är en introduktion av begreppet flerspråkighet i förhållande till lärande och organisering av undervisning i kulturellt heterogena lärandemiljöer. Teoretiska modeller studeras och tillämpas för att synliggöra och förstå hur kulturella mönster, attityder, värderingar och normer i förhållande till flerspråkighet i skolan och i samhället påverkar elevernas lärande och utveckling.

Den andra delen innehåller studier av modeller för språkutveckling (bygga svenska) i förhållande till kartläggning och de didaktiska frågorna vem och vad.

Del tre fokuserar på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med utgångspunkt i kursplanernas förmågor att utveckla där litteracitet (läs- och skrivutveckling, multimodala uttryckssätt) är en del. I del tre studeras modersmålets betydelse för elevernas andraspråks- och kunskapsutveckling, utifrån transspråkande, modersmålsundervisning och studiehandledning.

Del fyra berör hur arbetet i klassrummet kan främja elevernas identitetsutveckling som flerspråkiga och hur elevernas erfarenheter kan utgöra en del av undervisningen (interkulturell undervisning).

På den här sidan finns kursplan.

Anmälan

Det finns två varianter av kursen. En för dig som är lärare i årskurs 1-6 och en för dig som är lärare i årskurs 7-9.

Vid intresse kontakta LiU Uppdragsutbildning.

 

Kontakt

Om LiU Uppdragsutbildning