Trafiksäkerhet för självkörande fordon med intelligenta transportsystem

Kursen behandlar intelligenta transportsystem, ITS, och hur verktyg därifrån kan bidra till att utvecklingen av självkörande fordon blir en verklighet. Kursen ges på distans.

Utvecklingen av självkörande fordon går fort och flera stora tester utförs redan i verklig miljö i Sverige och i andra länder. Kursens syfte är att ge kunskaper om tillämpningar inom området intelligenta transportsystem, speciellt självkörande fordon. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna utifrån aktuellt kunskapsläge reflektera över vilka möjligheter och begränsningar som finns förknippande med sådana system i framtiden.

Kursens innehåll

Kursen följer den nuvarande och framtida utvecklingen, granskar positiva aspekter, utmaningar och huvudteserna samt diskuterar resultat från ovannämnda tester. Deltagarna kommer att lära sig tekniker som används inom AV, exempelvis navigering, situationsanalys och rörelseanalys. Kursen kommer även presentera olika scenarier om hur AV kan komma att påverka infrastruktur och samhälle i Sverige i framtiden. Vad blir morgondagens politik för transporter och hur kan lagstiftningen ändras när AV introduceras i verklig trafik?

Kunskap om ITS (intelligenta transportsystem) för komplexitetsproblem vid transportsystem är kritiskt och därför en väsentlig del av kursen. ITS integrerar informations- och kommunikationsteknik med väginfrastruktur och fordon för kommunikation fordon-till-fordon (V2V), fordon-till-infrastruktur (V2I) och infrastruktur-till-infrastruktur (I2I). Deltagarna kommer att lära sig om funktion och påverkan för ett flertal viktiga ITS lösningar, hur dessa kan bidra till att uppfylla mål inom områden som trafiksystemseffektivitet, infrastrukturkapacitet (trafikstockningar), effektivitet i kollektivtrafiken, miljöpåverkan, etc. Kursens fokus är trafiksäkerhet, varvid särskild uppmärksammas sådant som olycksrapportering, avancerat förarstöd, kollisionsundvikande och resandeinformation med mera. 

Målgrupp

Yrkesverksamma inom olika samhällssektorer där trafik och trafiksäkerhet är väsentliga inslag i arbetet, såsom trafikplanerare, vägingenjörer, stadsplanerare, m.fl., men även politiker, journalister, etc.

Kursinformation

Vid intresse kontakta LiU uppdragsutbildning.

Kontakt

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?