Vuxenlärares pegagogiska ledarskap och elevernas lärande

Det här är kursen för dig som är verksam som lärare inom vuxenutbildningen och som vill utveckla din pedagogiska kompetens. För att du ska vara behörig till kursen krävs lärarexamen.

Kursen behandlar fyra teman som är relaterade till vuxenlärarens pedagogiska ledarskap i dagens vuxenutbildning:

  • Vuxenutbildningens roll och elevers förutsättningar för deltagande
  • Undervisning
  • Ledarskap och kommunikation
  • Bedömning

Kursen erbjuder lärare ett vuxendidaktiskt perspektiv på undervisning och vuxnas lärande samt bedömning. Syftet är att stärka lärarnas klassrumsarbete och deltagarnas lärande.
Kursen erbjuder verktyg för klassrumsledarskap, utmanar det egna ledarskapet och ger kunskap om kommunikationsmönster i klassrummet. Genom dessa kunskaper får läraren en ökad medvetenhet om ledarskapets positiva möjligheter och värdet av utvecklad kommunikativ förmåga i klassrummet. 

Med film som verktyg analyseras det egna ledarskapet och kommunikationen i klassrummet. Filmanalysmetoden erbjuder djupare insikter om det egna ledarskapet och kan förändra lärarens syn på det egna arbetet.

Kursen utmanar och problematiserar vuxenlärarens arbete och sätter det i ett samhällsperspektiv. Genom att utmana lärarens arbete som företeelse och problematisera företeelsen erbjuds möjlighet till fördjupad förståelse för lärarprofessionens hinder och möjligheter i samhället.

Målgrupp och förkunskapskrav

För att du ska vara behörig till kursen krävs lärarexamen (minst 180 hp). Du ska arbeta som lärare inom vuxenutbildningen. 

Kursinformation

Kursen ger 7,5 hp. Kursperioden är 1 år och 3 månader. Tidigare har kursen haft 6 fysiska träffar, detta kan vi dock anpassa efter uppdragsgivarens behov och önskemål. 

Kursen ges i form av föreläsningar, individuella och gruppspecifika arbetsuppgifter, hemuppgifter, litteraturläsning, filmning av den egna undervisningen, gruppdiskussioner och reflektioner mellan mötesdagarna. Examination sker med en skriftlig hemtentamen samt en analyserande och problematiserande text som, med utgångspunkt i de fyra teman ur kursmålen, behandlar vuxenlärares ledarskap och vuxenelevers lärande.

Anmälan

Om du är intresserad av kursen, antingen som deltagare eller uppdragsgivare, kan du kontakta LiU Uppdragsutbildning för att få information om eventuell anmälan. 

KontaktVisa/dölj innehåll

Vill du veta mer om uppdragsutbildning vid LiU?Visa/dölj innehåll