Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildning anordnas för dig som är anställd i skolan och på uppdrag av din arbetsgivare som då bekostar din utbildning. Du kan läsa kurser på grund- eller avancerad nivå från universitets ordinarie utbud och på så sätt kan du komplettera eller utveckla din kompetens. Din utbildning skall också innehålla inslag av examination och motsvara minst en veckas heltidsstudier.
et]

Engelska

Engelska består av tre delar: språk, litteratur och kultur. Tonvikten ligger på modern engelska i ett kulturellt sammanhang med omfattande studier av främst Storbritanniens och USA:s historia och samhällsliv.

KontaktGunilla Christiansen, 013-28 1859, gunilla.christiansen@liu.se

Etik/tillämpad etik

Etik/tillämpad etik behandlar etikens teori och metod samt aktuella etiska problem inom exempelvis sjukvård, teknik, ekonomi, politik och forskning.

Kontakt: Anders Nordgren, 013-28 4721, anders.nordgren@liu.se

Filosofi

Filosofi rymmer praktisk och teoretisk filosofi. Ämnena studerar de mest generella kategorierna för vårt tänkande. Den teoretiska filosofin kan sägas syssla med världsåskådning medan den praktiska filosofin sysslar med livsåskådning.

Kontakt: Fredrik Stjernberg, 013-282175, fredrik.stjernberg@liu.se och Pernilla Ahrén, 013-282620 pernilla.ahrén@liu.se

Franska

Franska behandlar tre delområden; muntlig och skriftlig språkfärdighet, språkkunskap och litteratur samt fransk kultur och samhällsvetenskap. Det finns också en nybörjarkurs för dem som inte har några förkunskaper i franska.

KontaktGunilla Christiansen, 013-28 1859, gunilla.christiansen@liu.se

Företagsekonomi

Företagsekonomi ger möjlighet att utveckla förmåga att identifiera, beskriva och analysera frågeställningar kring företagandets och organiserandets förutsättningar, problem och möjligheter.

Kontakt: Karin Bredin, 013-281558, karin.bredin@liu.se

Geografi/Kulturgeografi

Geografi behandlar sambanden mellan människan, samhället och naturmiljön. Det gäller frågor om landskapets innehåll och förändring, naturresurser, miljö, klimatförändringar och hållbar samhällsutveckling. Kulturgeografi handlar om hur olika natur- och kulturlandskap uppkommit och formats runt om i världen, hur landsbygd, städer och stadsområden är uppbyggda och hur den alltmer globaliserade ekonomin påverkar regioners utveckling och människors liv. Kartor och kartografi är viktiga hjälpmedel i båda ämnena.

Kontakt: Ida Ekström, 013-282767, ida.ekstrom@liu.se 

Historia

Historia ger oss kunskaper om människors identiteter och levnadsvillkor under olika epoker. Genom att historien också berättar om olika slags samhällen ger den även en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster. Den historiska metoden, källkritiken, handlar om att värdera information, vilket är av stor betydelse i ett alltmer informationstätt samhälle.

Kontakt: Willy Smith, 013-282399, willy.smith@liu.se och Birgitta Lönning, 013-28 1082birgitta.lonning@liu.se

Informatik

Informatik behandlar utveckling, användning, förändring och värdering av informationssystem samt förändringsarbete. Ämnets profil vid LiU är verksamhetsinriktad systemutveckling. Inom profilen utvecklar du förståelse av IT-system i sammanhang – helheter; detta för att i olika roller kunna bidra till hur IT-system utvecklas och används av människor. Samspelet mellan människa, IT-system och organisation är fokuserat inom ämnet.

Kontakt: Stefan Holgersson, 013-28 4049, stefan.holgersson@liu.se

Konstvetenskap och visuell kommunikation

Konstvetenskap och visuell kommunikation är ett brett kulturvetenskapligt ämne, som ur historiska, tekniska, sociala, ekonomiska, ideologiska, estetiska och teoretiska perspektiv behandlar de olika typer av formgivna objekt som människan skapat från äldsta tid till idag.

Kontakt: Pernilla Ahrén, 013-282620, pernilla.ahrén@liu.se Birgitta Lönning, 013-28 1082birgitta.lonning@liu.se

Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer

Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer har sin teoretiska bas inom organisationsteori och socialpsykologi.

Kontakt: Linda Uhrbom, 013-281839, linda.uhrbom@liu.se

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap förmedlar kunskaper om skönlitteratur från äldsta tid fram till nutid, orienterar om litteraturens och författarnas funktion i samhället, vidgar och fördjupar förståelsen av den litterära texten som personligt, estetiskt och historiskt dokument och ger inblickar i litteraturvetenskapens och -kritikens historia, mål och metoder.

Kontakt: Elisabet Kloow, 013-281853, elisabet.kloow@liu.se

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap behandlar medierad kommunikation via press, radio, tv och internet i relation till samtidskultur och det offentliga samtalet i samhället. Medie- och kommunikationsvetenskap kan läsas upp till fördjupningsnivå.

Kontakt: Christian Svensson Limsjö, 013-282342, christian.svensson.limsjo@liu.se Birgitta Lönning, 013-28 1082,birgitta.lonning@liu.se

Nationalekonomi

Nationalekonomi är vetenskapen om mänskligt beteende när det gäller hushållning med knappa resurser med alternativ användning. Det studeras ur både ett individuellt och ett samhälleligt perspektiv.

Kontakt: Linnea Ingebrand, 013-28 2797, linnea.ingebrand@liu.se 

Pedagogik

Pedagogik omfattar studier av hur människan lär, påverkas och utvecklas i samspel med sin omgivning. Vad som lärs och på vilka villkor lärandet sker studeras utifrån individens, gruppens, organisationens eller samhällets perspektiv. Pedagogiska processer studeras inom utbildning, arbets- och vardagsliv.

Kontakt: Maria Fält, 013-282129, maria.falt@liu.se

Psykologi

Psykologi är läran om människans tänkande och beteende. Psykologin intresserar sig därmed bland annat för människors minnesprocesser, identitetsutveckling, hjärnans och nervernas funktioner, gruppprocesser och relationer, samt personlighet.

Kontakt: Fredrik La Fleur, 013-28 2104, fredrik.la.fleur@liu.se 

Sociologi

Sociologi är den vetenskap som studerar människan i gruppen och människan i samhället. Sociologin är bade en samhällsvetenskap och en beteendevetenskap. Den innefattar teorier och verktyg för att studera, beskriva, analysera och förklara samhällsförhållanden och människors handlingar.

Kontakt: Linda Uhrbom, 013-281839, linda.uhrbom@liu.se

Spanska

Spanska behandlar tre delområden – muntlig och skriftlig språkfärdighet, språkkunskap och litteratur, spansk och spanskamerikansk kultur- och samhällsvetenskap. Det finns en nybörjarkurs i spanska för dem som inte har några förkunskaper.

KontaktGunilla Christiansen, 013-28 1859, gunilla.christiansen@liu.se

Statistik

Statistik handlar om att besvara viktiga frågor genom att samla in och analysera data.

Kontakt: Lilian Ararik, 011-363590, lilian.alarik@liu.se

Statsvetenskap

Statsvetenskap är vetenskapen om politik och statsförhållanden.

Kontakt: Lars Niklasson , 013-28 2541, lars.niklasson@liu.se

Svenska språket

Svenska språket handlar om språkets struktur och historia samt dess användning som medel för information, påverkan, kontakt och konstnärligt skapande.

Kontakt: Elisabet Kloow, 013-281853, elisabet.kloow@liu.se

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk behandlar svenska språkets struktur och användning ur ett inlärningsperspektiv. Tvåspråkighetsfrågor, liksom samhällsfrågor behandlas. Svenska som andraspråk kan studeras upp till fördjupningsnivå.

Kontakt: Elisabet Kloow, 013-281853, elisabet.kloow@liu.se

Turism

Turism handlar om turismens innehåll, med betoning på kulturarv och naturmiljö, hur turismen kan förstås som en samhällsföreteelse liksom hur turistiskt arbete kan bedrivas. Turism kan studeras upp till fördjupningsnivå.

Kontakt: Willy Smith, 013-292399, willy.smith@liu.se Birgitta Lönning, 013-28 1082birgitta.lonning@liu.se

Tyska

Tyska behandlar tre delområden; muntlig och skriftlig språkfärdighet, språkkunskap och tysk litteratur-, kultur- och samhällsvetenskap. Det finns en nybörjarkurs i tyska för dem som inte har några förkunskaper.

KontaktGunilla Christiansen, 013-28 1859, gunilla.christiansen@liu.se