Utveckling av arbetsgivarstöd för förebyggande av sjukskrivning

Sjukskrivning är ett kostsamt problem för individer, arbetsplatser och samhälle. Forskning pekar på vikten av arbetsplatsen som arena för förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Särskilt betydelsefullt är kunniga chefer, rutiner samt organisatoriska förutsättningar för anpassning av arbete. Strategier för detta bör bygga på bästa tillgängliga kunskap samt inkluderas i det dagliga arbetet och i organisationers ledningssystem.

Syfte och design

Syftet är att utveckla en standard för hur arbetsplatser leder och organiserar arbetet med att förebygga sjukskrivning och hantera återgångsprocesser. Projektet sker i samverkan med medverkande organisationer och relevanta aktörer, som medverkar i att ta fram underlag och implementera standarden i praktiken. Standarden utvecklas på ett sätt som möjliggör att den kan användas av olika typer av organisationer för att systematiskt organisera och leda arbetet inom detta område. Den ska också kunna integreras med befintliga standarder och regelverk kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Projektet inleds våren 2017 och pågår under HELIX programperiod.

Nyttiggörande av resultat

Projektet bygger på att medverkande organisationer bidrar med sina erfarenheter och problem, som används för att utveckla stödet. Projektets resultat blir därmed direkt tillämpbara i praktiken. Därtill publiceras vetenskapliga rapporter och artiklar kring utvecklingsarbetet.

Relevans och förväntade effekter

Nyttan av projektet är att medverkande organisationer – och andra som väljer att använda stödet – får bättre förutsättningar att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och att hantera rehabiliteringsprocesser på ett mera strukturerat sätt.

Medverkande parter

 

  • Norrköpings kommun
  • Motala kommun
  • Mjölby kommun
  • Rimaster
  • Region Östergötland
  • Försäkringskassan
  • TeamArbejdsliv, Köpenhamn
  • Centre for Research on Work Disability Policy, Kanada
  • CSA Group, Kanada

Forskare

Om HELIX