Vad betyder prioriteringsbegreppen?

Vad betyder olika begrepp som ryms i området prioriteringar inom vård och omsorg? Här ges en kort förklaring.

 

Prioritering

Begreppet prioritera innebär, enligt Nationalencyklopedin, "ge företräde åt". Att prioritera är således att ge något företräde framför något annat, det vill säga rangordna olika alternativ och välja ut. Prioritering inom hälso- och sjukvården innebär val mellan många alternativa åtgärder och patientgrupper.

Öppna och dolda prioriteringar

I slutbetänkandet från prioriteringsutredningen "Vårdens svåra val" (SOU 1995:5) definierades begreppet prioritera som om valet endast stod mellan två alternativ: "att prioritera betyder sätta före" och "prioriteringar innebär att något väljs och att annat väljs bort". Utredningen betonade särskilt behovet av öppna prioriteringar, det vill säga att prioriteringarna och skälen för dem kan öppet redovisas så att de kan diskuteras i det politiska systemet och av vårdanställda och allmänhet. Detta förutsätter systematiska prioriteringar som bygger på överenskomna etiska riktlinjer.

Motsatsen är dolda prioriteringar. Det betyder att prioriteringar görs men utan att skälen redovisas och ofta utan systematik. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska enligt 2 § HSL ges företräde till vården. För att detta ska kunna göras, måste behoven rangordnas på något sätt.

Horisontella och vertikala prioriteringar

Horisontella prioriteringar innebär val av åtgärder mellan t.ex. verksamhetsområden, kliniker eller sjukdomsgrupper. Vertikala prioriteringar innebär val av åtgärder mellan t.ex. sjukdomar inom en sjukdomsgrupp eller mellan olika behandlingsformer för en enskild patient.

Rangordning

Att rangordna betyder att välja ut det eller de alternativ av åtgärder som ska sättas före och åtgärdas, framför de alternativ som ska senareläggas eller inte åtgärdas alls. Rangordning kan ske på en eller flera nivåer och beröra två eller flera alternativ.

Ransonering

Att ransonera innebär att minska tillgången av något som är av värde för mottagaren. Inom vården handlar det om att begränsa möjligheterna att tillgodose patienternas behov fullt ut. Ett beslut om att ransonera resurstilldelning grundas, precis som vid en prioritering, på ett val baserat på en rangordning av olika alternativ. Utifrån rangordningen väljer man bort eller senarelägger åtgärder som anses lågt prioriterade.

Utmönstring

Begreppet utmönstring innebär att man väljer bort behandlingsalternativ som inte längre anses som relevanta. Det kan handla om åtgärder som visat sig sakna en positiv effekt eller i sammanhang där det finns nya behandlingsmetoder som bättre tillfredsställer vårdbehovet.

Effektivisering

Att effektivisera en verksamhet innebär att förändra den så att man får ett bättre utbyte av varje satsad krona. Inom vård och omsorg kan det betyda att producera mer vård för samma kostnad eller lika bra vård till en lägre kostnad. En lyckad effektivisering innebär vanligtvis att behovet av ransonering och andra försämringar i vården minskar.

Lästips!

Mer om prioriteringar i vården

Om Prioriteringscentrum