Vägen till arbetsgivarna

I projektet undersöks hur myndigheter arbetar för att främja arbetsmarknadsintegration, där olika modeller och arbetsformer för att bättre möta arbetsgivares behov utvärderas.

Flera grupper står idag utanför arbetsmarknaden. Exempelvis har personer med funktionsnedsättningar ett lågt arbetskraftsdeltagande, samtidigt som studier tyder på att gruppen önskar arbeta i högre grad än vad de gör idag. Dagens modeller för att stödja personer utanför arbetsmarknaden till att få en anställning är ofta individcentrerade och tar endast i begränsad utsträckning hänsyn till arbetsgivares behov i rekryteringsprocessen. Detta är ett problem både för arbetsgivare, som inte får det stöd de behöver för att kunna rekrytera, och för individer, som riskerar att inte komma ut i arbetslivet.

Projektets syfte och design

Syftet är att följa och utvärdera utvecklandet av stödsystem riktat mot arbetsgivare för att möjliggöra anställning av personer som står långt från arbetsmarknaden. Utvecklingsarbetet bygger på resultat från en tidigare HELIX-rapport. I projektet undersöks hur olika verksamheter organiserar stöd för att bättre möta arbetsgivares behov, där resultat följs upp på arbetsplats- och individnivå.En arbetsgivarorienterad modell för ökad inkludering av arbetslösa med funktionsnedsättning (Strindlund & Ståhl 2016)

En arbetsgivarorienterad modell för ökad inkludering av arbetslösa med funktionsnedsättning (Strindlund & Ståhl 2016).

Nyttiggörande av resultat

Erfarenheter från studien kommer att spridas till övriga organisationer inom HELIX via rapporter och seminarier. Därtill publiceras vetenskapliga rapporter och artiklar kring utvecklingsarbetet. Relevans och förväntade effekter Nyttan av projektet förväntas kunna ses på såväl individnivå ex. att fler får ett arbete och på arbetsplatsnivå ex. att rekryteringen fungerar bättre och blir mera hållbar. De modeller som utvecklas i projektet kommer att dokumenteras, vilket möjliggör för tillämpning i flera kontexter.

Medverkande parter

  • Linköpings kommun
  • Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Forskare

Om HELIX