Vanliga ord och uttryck på LiU

Ny på LiU? Då kommer du kanske få höra en del uttryck du inte förstår. Här ger vi en förklaring på några av dem.

Akademisk kvart
Av tradition brukar vissa föreläsningar börja 15 minuter efter hel timme.

Alumn
En tidigare student, kort och gott. Några kända alumner från LiU är politikern Gustav Fridolin och vår egen rektor, Helen Dannetun.  

Basgrupp
En basgrupp består rent generellt av 7-9 studenter – antingen inom utbildningen eller ämnesintegrerat med andra utbildningar – och är den centrala arbetsformen under studietiden. Studenterna träffas cirka två gånger per vecka och bearbetar tillsammans verklighetsnära situationer eller problem. Studentens egna frågor utgör grunden för lärandet och i basgruppen ges möjlighet att diskutera och pröva sina kunskaper.
 
Basgruppshandledare
Basgruppshandledaren är en erfaren lärare eller kliniker som hjälper till att vägleda studenterna under basgruppen.
 
Campusbussen
En busslinje som gratis transporterar dig som student mellan Campus Valla, Campus US och Campus Norrköping. Sköts i dag av Östgötatrafiken och linje 73.
 
Campus Norrköpings bibliotek (CNB)
Biblioteket på Campus Norrköping. Ligger i Kåkenhus (Ingång 33).
 
Consensus
Consensus är Medicinska fakultetens studentkår och den övergripande organisationen för alla utbildningar vid Medfak.
consensus.liu.se
 
Clinicum
Clinicum är ett kliniskt färdighetsträningscentrum för Medicinska fakultetens alla utbildningar där man får träna praktiska och laborativa färdigheter och koppla samman teori och praktik i en säker och trygg miljö.
 
Dekanus
Chef för en fakultet och ordförande för en fakultetsnämnd. 
 
Doktorand
Studenter som bedriver studier på forskarnivå. 
 
Fakultet
En organisatorisk enhet vid ett universitet. På LiU finns fyra fakulteter; Tekniska fakulteten, Filosofiska fakulteten, Medicinska fakulteten och Utbildningsvetenskap. 
 
Glasentrén
Ingång 65 på Campus US, innehåller föreläsningssalar och Café Cellskapet
Se karta över Campus US
 
Hälsouniversitetet
Medicinska fakulteten hette fram till 2015 Hälsouniversitetet (HU). Används fortfarande i vissa förkortningar.
 
Institution 
Bedriver utbildning och forskning på uppdrag av fakulteterna. 
 
Kalasmottagningen
Vår stora välkomstmottagning som arrangeras i början av höstterminen till dig som börjar studera hos oss, sen hoppas vi såklart att resten av studietiden också blir kalasbra. 
 
Klägg
Står för kaffetillägg, alltså en kaka till kaffet. Används i huvudsak på Café Baljan (Campus Valla)
 
Kravall
Står för "krav på overall". Alltså en fest med klädkod, overall.  
 
Kursplan

Ett program är uppdelat i kurser och varje kurs ska ha en kursplan enligt Högskoleförordningen. I kursplanen skall följande anges (men det kan även finnas lokala tillägg som beslutas på LiU- eller fakultetsnivå):

 • Kursens nivå
 • Antal högskolepoäng kurssen omfattar
 • Kursens mål
 • Krav på särskild behörighet
 • Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Du kan läsa din kursplan på https://liu.se/studieinfo/ (sök efter programmet och klicka på Programplan för att få upp kurserna som ingår i ett program, alternativt leta efter kursnamnet)

KURT
Kursutvärderingssystem för samtliga kurser på LiU. Fylls i efter varje kurs för att utvärdera och förbättra kurserna.
 
Kårservice
Tillsammans har de tre kårerna vid Linköpings Universitet (StuFF, LinTek och Consensus) en gemensam serviceorganisation kallad Kårservice som ger dig praktisk service. Här kan du få hjälp med frågor om kårmedlemskap, bostadförmedling med mera, Kårservice driver också de fem kårhusen Kårallen, Kollektivet, Ryds Herrgård, Örat och Trappan. Kårexpeditionen finns på Kårallens entréplan på Campus Valla.
http://karservice.se/
 
Ladok
Ett datorbaserat register med studenternas personuppgifter. Det lagrar även bland annat deltagande i utbildning och prov, studieresultat och betyg. 
 
Lintek
Studentkåren för Tekniska fakulteten (Tekniska högskolan).
www.lintek.liu.se
 
Lisam
Lisam är en av de viktigaste IT-tjänsterna för studier på Linköpings universitet. Du loggar in i tjänsterna med ditt LiU-ID. Om du är ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID på www.liu.se/antagen. I Lisam har du bland annat:
 • Kursrum med information och kommunikation kring dina kurser. Observera att du måste vara antagen (gäller fristående kurser) eller registrerad (gäller programkurser) för att få tillgång till dina kursrum. Antagna studenter som inte registrerar sig eller tackar nej till en plats tas bort ur kursrummet senast tre veckor efter registreringsperiodens slut.
 • Möjlighet att skapa egna samarbetsrum.
 • Personlig lagring av filer via OneDrive.
 • E-post och kalender.
 • Online-versioner av Word, Excel och PowerPoint.
 • Möjlighet att ladda ner hela Office-paketet.
 
LiU-Appen
En app för Android och Iphone där du kan hitta lokaler, kursschema, campusbusstider, tentatillfällen och studieresultat
 
LiU-ID
Ett IT-konto du behöver för inloggningar. 
 
Medfak
Förkortning för den Medicinska fakulteten – ansvariga för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Leds av dekanus och prodekanus.
 
Medicinska biblioteket (MB)
Biblioteket beläget på Campus US (ingång 65). Hette tidigare HUB (Hälsouniversitetets bibliotek)
 
Nolle-P
Studentmottagningen på LiU kallas för Nolle-perioden, eller Nolle-P som de flesta säger. Står för att man som ny student generellt sett inte tagit några högskolepoäng ännu.
 
Prefekt
Chef för en institution.
 
Problembaserat lärande
Problembaserat lärande, PBL, är benämningen på den pedagogiska modell som används vid Medicinska fakultetens samtliga utbildningar. I PBL betonas studentens egna ansvar för lärande och vikten av att lärande sker i verklighetstrogna situationer. Genomförs ofta i basgrupper där studenterna kan ta hjälp av varandra.
Läs PBL-guiden
 
Prodekan
Vice ordförande i fakultetsnämnden och dekanus ställföreträdare.
 
Scenario
Ett scenario är ett ”problem” som diskuteras inom basgrupperna inom problembaserad lärning. Med ett scenario som utgångspunkt får basgruppen diskutera hur man ska gå tillväga för att komma vidare till nästa steg – till exempel vilka prov man ska beställa.

Sektion
Varje utbildning har en sektion som är en förening som bevakar utbildningens kvalitet och ordnar evenemang och aktiviteter. Mottagningen, eller Nolle-P, arrangeras av sektionen inom programmet.
Läs mer om sektioner vid LiU
 
Sexa
En lattjo middag (gärna med toastmaster)
 
SOF
Studentorkesterfestivalen som arrangeras varannan vår i Linköping, varannan vår i Uppsala. Musikfest i dagarna tre med en fantasifull kortege genom staden. 

Studentportalen
I Studentportalen kan du registrera dig på kurser, anmäla dig till tentor och kurser, välja kurser, se dina studieresultat, beställa studiemeritförteckningar, ansöka om examen, fylla i kursvärderingar, söka e-postlistor till kurser och program och mycket annat.
Logga in i Studentportalen (logga in med LiU-id)
 
StuFF
Studentkåren för utbildningsvetenskap och filosofisk fakultet.
www.stuff.liu.se

Utbildningsplan
Utbildningsplan är ett dokument som innehåller information om vilka kurser som ingår i ett program och om det finns krav på särskild behörighet.
Du kan läsa din utbildningsplan på https://liu.se/studieinfo (sök efter programmet och klicka på Programplan för att få upp kurserna som ingår i ett program)
 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Verksamhetsförlagd utbildning eller VFU är den praktik som genomförs inom utbildningen. Det är en praktik som genomförs på verksamheter som har koppling till den profession man utbildar sig till.
 
Växthuset
Växthuset heter egentligen Hus 511-001, men kallas ibland Växthuset eftersom alla salar är uppkallade efter olika växter.
Se karta över Campus US 

Örat
Kårhuset på Campus US (Ingång 73).